4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 3 ÜNİTE SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ DÜNYADAKİ VE TÜRKİYEDEKİ DURUM

Soru 1- ............................Tübitak tarafından yürütülen Ulusal Enformasyon Ana planı Hazırlama Projesinde (koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yönetimi ve sunumuna ilişkin her türlü bilginin üretilmesi, iletimi ve etkin biçimde kullanımı için kurulan donanım, yazılım, yöntem ve yönergelerin bütünü) olarak adlandırılmıştır. Boşluğu doldurunuz
A)-Bilgi teknolojiler
B)-Sağlık bilgi sistemi
C)-Veri toplama
D)-Kayıt sistemi
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi medikal görüntüleme cihazlarından alınan 2 ve 3 boyutlu bilimsel verilerin depolanması, görüntülenmesi ve analizinde kullanılmak için geliştirilmiş olan bir digital veri formatı standartıdır
A)-DICOM
B)-SNOMED
C)-LOINC
D)-DSM-IV
E)-
Soru 3- .......Laboratuvar ve klinik test sonuçlarının isimlendirilmesi ve kodlanması için geliştirilmiştir bir standarttır. Boşluğu doldurunuz
A)-DICOM
B)-SNOMED
C)-LOINC
D)-DSM-IV
E)-
Soru 4- Çok yakın bir gelişme olan (Sağlık Bilişim Ağı) projesini Sağlık Bakanlığı hangi yılda başlatmıştır
A)-2002
B)-2010
C)-2012
D)-2014
E)-
Soru 5- (Sağlık Bilişim Ağı) projesi ile sağlık verilerinin güvenli bir şekilde, tüm ülke genelinde sağlık hizmeti alan bireyler ile sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlar arasındaki sağlık veri iletişimini hızlandırmak ve daha da güvenilir bir özellik kazandırmak amaçlanmıştır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ilk nerede ve ne zaman uygulanmaya başlamıştır
A)-İstanbul-2010
B)-Ankara-2003
C)-Düzce-2005
D)-Erzurum-2005
E)-
Soru 7- 2006 yılı ve takip eden yıllar içinde ülkemizde hangi veri sistemleri geliştirilerek kullanılmaya başlanmıştır
A)-Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS)
B)-Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)
C)-Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)
D)-Hepsi
E)-
Soru 8- Sağlık verilerinin toplanmasında ulusal standartların oluşturulduğu veri kümelerine Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) adı verilmektedir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) aşağıda belirtilen sistemlerden hangisini içermez
A)-Klinik (servis) kodları
B)-Personel bilgi kodları
C)-Kurum kodları (hastane, laboratuvar vb.)
D)-Tanı kodlama/ sınıflama sistemleri (ICD, bildirimi zorunlu hastalıklar vb.)
E)-
Soru 10- E-sağlık projeleri arasında yer alan ................, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarından veri toplanması için oluşturulmuş bir bilgi sistemidir.Boşluğu doldurunuz
A)-Hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS)
B)-Elektronik sevk sistemi (ESS)
C)-Sağlık-NET
D)-E-reçete
E)-
Soru 11- Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve 81 il sağlık müdürlüğü bünyesindeki insan gücü, mali kaynakların yönetiminde bilgi teknolojilerini kullanarak etkin ve verimli kurumsal bir yapıya geçilmesini amaçlayan bir proje hangisidir
A)-Hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS)
B)-Elektronik sevk sistemi (ESS)
C)-Merkezi hastane randevu sistemi (MHRS)
D)-Çekirdek kaynak yönetim sistemi (ÇKYS)
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri için hastane ve hekim randevusu alabilecekleri bir uygulamadır
A)-MHRS
B)-ÇKYS
C)-ESS
D)-HBYS
E)-
Soru 13- Sağlık bilgi sistemi (koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yönetimi ve sunumuna ilişkin her türlü bilginin üretilmesi, iletimi ve etkin biçimde kullanımı için kurulan donanım, yazılım, yöntem ve yönergelerin bütünü) dür
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Sağlık Bakanlığının 2003 yılında başlattığı (Sağlık Bilişim Ağı) projesini ile ülkemizde entegre bir sağlık bilgi sisteminin kullanılabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak amaçlanmıştır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 15- ............Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamaktan veri toplama konusundaki yeni standardın adıdır. Boşluğu doldurunuz
A)-Karar destek sistemi (KDS)
B)-Halk sağlığı bilgi sistemi (HSBS)
C)-Aile hekimliği bilgi sistemi (AHBS)
D)-Çekirdek kaynak yönetim sistemi (ÇKYS)
E)-
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi sağlık bilgi sistemleri içerisinde yer alan standartlardan değildir
A)-HL7 (Health Level 7- Sağlık Yedinci Katmanı)
B)-DICOM (Bilimsel verilerin depolanması standardı)
C)-LOINC (Gözlemlerin Mantıksal Tanımlayıcı Adları ve Kodları)
D)-WTO
E)-
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi Amerika’da kullanılmaya başlanan ilk hasta kayıt sistemidir?
A)-HELP
B)-POMR
C)-RMRS
D)-PROMIS
E)-COSTAR
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi 2003 yılında uygulanmaya başlanan (Sağlıkta Dönüşüm Programı) kapsamında yer alan ilkelerden değildir?
A)-Karar sürecinde etkili bilgiye erişim
B)-Sağlık verisinin standardizasyonunun sağlanması
C)-Elektronik sağlık kayıt sistemlerinin oluşturulması.
D)-Toplumun programa dahil edilmesi
E)-Yöneticiler için karar desteği sağlanması
Soru 19- Ülkemizde 2005 yılında e- sağlık projesi olarak Aile Hekimliği uygulaması kapsamında ilk pilot bölge neresidir?
A)-Kütahya
B)-İzmir
C)-Adıyaman
D)-Ankara
E)-Düzce
Soru 20- Ülkemizde kaç yılında e-sağlık projesi olarak Aile Hekimliği kapsamında ilk pilot uygulamalar başlamıştır
A)-2000
B)-2002
C)-2003
D)-2004
E)-2005
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı standartları kapsamında oluşturulan SağlıkNet veri tabanı içerisinde yer alan sistemlerden değildir
A)-MSVS(Minimum Sağlık Veri Setleri)
B)-SKRS (Sağlık Kodlama Referans Sunucusu)
C)-MHRS ( Merkezi Hastane Randevu Sistemi)
D)-Randevu-Net
E)-HSBS ( Halk Sağlığı Bilgi Sistemi)
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS)’nun içinde yer alan sistemlerden değildir
A)-Doktor bilgi bankası
B)-Klinik(servis) kodları
C)-Kurum kodları
D)-Kan bankası
E)-İlaç kodları kodları
Soru 23- Vatandaşların Sağlık Bakanlığı’na bağlı 2. Ve 3. Basamak hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri için hastane ve hekim randevusu alabilecekleri uygulama aşağıdakilerden hangisidir
A)-KDS
B)-MHRS
C)-ÇKYS
D)-ESS
E)-HBYS
Soru 24- Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında başlatılan sağlık verilerinin ülke genelinde aktarımını hızlandırmayı amaçlayan projenin adı nedir
A)-Sağlık-Net
B)-Sağlık Ağı
C)-Sağlık Bilişim Ağı
D)-E-Sağlık
E)-

Toplam Soru Miktarı: 24