4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 2 ÜNİTE (a)

Soru 1- Bilgi sistemleri içinde insan, yapı, iş süreçleri, politika, kültür ve çevre unsurlarını içeren bileşen hangisidir
A)-Bilgisayar sistemleri bileşeni
B)-Yönetimi bileşeni
C)-Organizasyon bileşeni
D)-Klinik karar destek bileşeni
E)-Merkezi işletim sistemi bileşeni
Soru 2- Sağlık alanında kullanılan bilgi sistemleri sağlık hizmetinin verildiği ortama göre değişen isimler alabilir. Aşağıdakilerden hangisi hizmetin verildiği ortama göre isimlendirilen sağlık bilgi sistemlerinden değildir
A)-Birinci basamak bilgi sistemleri
B)-Halk sağlığı bilgi sistemleri
C)-Hastane bilgi sistemleri
D)-Laboratuvar bilgi sistemleri
E)-Karar destek sistemleri
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi sağlık bilgi sistemlerine ilişkin yapılan sınıflandırmalar arasında yer almaz
A)-Klinik bilgi sistemleri
B)-İşletimsel yönetim sistemleri
C)-Stratejik karar destek sistemleri
D)-Minimum sağlık veri setleri
E)-sağlık uygulamaları
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi sağlık bilgi sistemlerinin sınıflandırılma kategorilerinden birisi olan (Klinik bilgi sistemleri) içinde yer almaz
A)-Klinik karar destek sistemleri
B)-Malzeme yönetim sistemi
C)-Hemşire bilgi sistemleri
D)-Bilgisayar temelli hasta kayıt sistemi
E)-Laboratuvar bilgi sistemi
Soru 5- Bilgisayara dayalı hasta kaydını; doğru ve tam bir şekilde uyarılara, yönlendirmelere, klinik destek sistemlerine, tıbbi bilgilere ve istenen diğer yerlere erişimini sağlayarak, kullanıcıları desteklemek için tasarlanmış bir yapıya) ne ad verilir
A)-Hemşire bilgi sistemi
B)-Bilgisayar temelli hasta kayıt sistemi
C)-Elektronik sağlık kaydı
D)-Laboratuvar bilgi sistemi
E)-Klinik karar destek sistemi
Soru 6- (Birbirinden uzak mekânlar arasında bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık bakım hizmetlerinin sunulmasına) ne ad verilir
A)-Tele sağlık
B)-Tele tıp
C)-Tele hemşirelik
D)-E-sağlık
E)-Bilgi sistemi
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bilgi sistemlerinin özellikleri arasındadeğildir
A)-Karar desteği sağlamaları
B)-Hemşirelik alanındaki bilimsel bilgiyi artırması
C)-Bakımın kaliteli bir şekilde yönetilmesi
D)-Hemşirelik uygulamalarında kanıt temelli sonuçların kullanılması
E)-Diğer bilgi sistemleri ile karşılaştırıldığında kullanımının çok zor olması
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık kurumunda bilgi sistemleri ile yapılan fonksiyonlardan değildir
A)-Kayıt
B)-Aktarma
C)-Depolama
D)-Geri çağırma
E)-Planlanan tedaviyi uygulama
Soru 9- Sağlık bilgi sistemleri yapısında bulunan ve faturalama, muhasebe ve diğer yönetsel işlevlerle ilgili yapıyı oluşturan sistemlere ne ad verilir
A)-İdari ve finansal sistemler
B)-Klinik bilgi sistemleri
C)-Yönetsel bilgi sistemleri
D)-İşletimsel yönetim sistemleri
E)-Teşhis ve tedavi sistemleri
Soru 10- Tıbbi görüntülerin yönetimi için geliştirilmiş sistemlere ne ad verilir
A)-Hasta takip sistemleri
B)-Görüntü depolama ve iletişim sistemleri
C)-Klinik iletişim sistemleri
D)-Görüntü takip sistemleri
E)-Klinik karar destek sistemleri
Soru 11- birbirinden uzak mekanlar arasında sağlık hizmetini sunan kişi ve kurumların Bilgi iletişim teknolojileri ile birbirine uzaktan bağlanması bilgi alışverişinde bulunmasına ne ad verilir
A)-tele hemşirelik
B)-tele tıp
C)-E-SAĞLIK
D)-bilgi sistemi
E)-
Soru 12- Ülke içinde herkesi kapsayan, sağlık bilgilerine erişim hakkı tanımlanmış kişi ve kurumlar tarafından ulaşılabilir olan, yaşam boyunca oluşan sağlık veri ve bilgilerinin özel bir sağlık ağı üzerinden paylaşıldığı yapıya ne denir
A)-Bilgi sistemleri
B)-Hasta takip sistemleri
C)-Sağlık bilgi sistemleri
D)-Bilgi tabanı
E)-
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemi içeriğinde yoktur
A)-Yazılım
B)-Kullanıcı
C)-Prosüdür
D)-Casus yazılımlar
E)-
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemi aracılığıyla gerçekleşir
A)-Geri çağırma
B)-Sosyal medya kullanımı
C)-Yönetim
D)-Virüs
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi bilgi kullanıcılarından değildir
A)-Hemşire
B)-Doktor
C)-Güvenlik görevlisi
D)-Eczacı
E)-
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemi sınıflarındandır
A)-Klinik bilgi sistemi
B)-Görüntü yönetim bilgi sistemi
C)-Hemşire bilgi sistemi
D)-Hepsi
E)-
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi tele sağlık uygulamasına örnektir
A)-Bir vatandaşın röntgen sonucuna ulaşması
B)-Bir vatandaşın BT CD sine ulaşması
C)-Bir aile hekiminin hasta vatandaşa ulaşması
D)-Bir aile hekiminin EKG için kardiyoloğa ulaşması
E)-
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi görüntüleme ve depolama sisteminin kısaltmasıdır
A)-SARUS
B)-ACF
C)-PACS
D)-PADS
E)-
Soru 19- Aşağıdakilerden hangileri hasta takip sisteminde yer alır. I_Kan basıncı II_Vücut ısısı III_Arterial kan basıncı
A)-I
B)-II
C)-I ve III
D)-I ve II
E)-
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi klinik karar destek sisteminin faydalarından değildir
A)-İletişimi hızlandırmak
B)-İlaç yan etkilerine karşı sağlık personelini uyarma
C)-Tedaviyi hızlandırmak
D)-Hastayla iletişimi kolaylaştırmak
E)-
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi ESK içeriğinde yer alır
A)-Laboratuvar sonucu
B)-Tomografi sonucu
C)-MR sonucu
D)-Hepsi
E)-
Soru 22- ESK sisteminin faydalarından değildir
A)-Uygulamaların standardize edilmesi
B)-Kayıtlara ulaşımı zorlaştırmak
C)-Sağlık kaynakları iyileştirme
D)-Daha kaliteli döküman
E)-
Soru 23- ESK sistemi standartları nelerdir
A)-Kayıtlara yetkili kişilerin ulaşması
B)-Mahremiyetin korunması
C)-Kullanıcı dostu olunması
D)-Hepsi
E)-
Soru 24- ESK nin standartlarını belirleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir
A)-PACS
B)-SARUS
C)-EUR
D)-IOM
E)-

Toplam Soru Miktarı: 24