4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 14 ÜNİTE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN KORUNMASI VE ETİK KONULARI (b)

Soru 1- Sağlıkta dönüşüm programı hangi tarihte uygulamaya konmuştur
A)-1964
B)-1990
C)-1993
D)-2003
E)-2000
Soru 2- Genel Sağlık Sigortası ile sağlık tesisleri arasında, sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin fatura bilgisini elektronik olarak toplamak ve hizmetlerin ödenmesini gerçekleştirmek için oluşturulmuş bütünleşik sistem aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sağlık-net
B)-B-sağlık-net 2
C)-Medula
D)-ICD
E)-ANA
Soru 3- Belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade eden kavram hangisidir
A)-Kişisel veri kavramı
B)-Kişisel verilerin korunması
C)-Kişisel sağlık verisi
D)-Özel hayatın gizliliği
E)-Hepsi
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi kişisel veri kapsamında değildir
A)-Ad-Soyad
B)-Doğum yeri-Tarihi
C)-Telefon numarası
D)-İletişimde bulunulan kişiler
E)-Boy-Kilo bilgileri
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi, kişisel verilerin korunmasını zorunlu kılan riskler arasında değildir
A)-Verilerin, veri eşleştirme ve veri madenciliği gibi ileri teknolojik imkanlarda analiz edilebilmesi
B)-Ev ziyaretleri yapılması
C)-Veriden yeni veri üretme kapasitesinin artması
D)-Kişisel verilerin ticari işlemler için kıymetli bir varlık niteliği taşıması
E)-Terör ve suç örgütlerinin kişisel verileri ele geçirme yönündeki faaliyetlerinin artması
Soru 6- (Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması Kanunu)hangisini kapsamaz
A)-Herkes,kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir
B)-Kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahiptir
C)-Bilişim uzmanı kişisel verileri kişinin istemi dışında üçüncü kişiyle paylaşabilir
D)-Kişisel veriler, ancak kanunda ön görülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir
E)-Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir
Soru 7- Kilşisel sağlık verisi hangisini kapsamaz
A)-Eğitim bilgileri
B)-Kişinin kimlik bilgileri
C)-Kişinin sağlık bilgileri
D)-Kişinin biyolojik ve genetik bilgileri
E)-Bedensel ve zihinsel sağlık bilgileri
Soru 8- Kişisel verilerin korunması kanunu hangi tarihte ve hangi Resmi sayılı gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir
A)-24/03/2016 tarih 6698 sayılı kanun
B)-07/04/2016 tarih 29677 sayılı kanun
C)-08/01/2010 tarih 101 sayılı kanun
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 9- Mehmet Bey tüberküloz hastasıdır.Hastalığı sisteme işlenmiştir.Mehmet Bey hastalığını tedavi ettirir ve hiçbir problemi kalmaz,sorun ortadan kalkmış olur. Mehmet Bey; veri sorumlusuna gidip, geçirmiş olduğu hastalığıyla ilgili kişisel verilerini sildirir, yok ettirir veya anonim hale getirttirir. Yukarıdaki bilgi Kişisel Verilerin Korunması kanununun kaçıncı maddesini kapsamaktadır
A)-4.madde
B)-5.madde
C)-6.madde
D)-7.madde
E)-8.madde
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi verisi işlenecek kişinin haklarındandır
A)-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
B)-Yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
C)-Kişisel veriler işlenmişse bununla ilişkin bilgi talep etme
D)-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
E)-Hepsi
Soru 11- Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti alan tüm bireylerin verisini Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (USBS) çerçevesinde Sağlık-Net aracılığıyla kayıt altına almaktadır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Sağlık kurumlarında elektronik ortamda üretilen verileri, doğrudan ürettikleri yerden, standartlara uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm paydaşlar için uygun bilgiler üreterek birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde verim ve kaliteyi arttırmayı hedefleyen entegre, güvenilir, hızlı ve genişleyebilen bir bilgi ve iletişim platformu olarak tanımlanan; aşağıdakilerden hangisidir
A)-Omaha Sistemi
B)-Medula
C)-Sağlık-Net
D)-Sağlık-Net2
E)-ICD
Soru 13- Veri güvenliği konusunda hangi temel prensipler göz önüne alınır
A)-Gizlilik
B)-Bütünlük
C)-Erişebilirlik
D)-Hiçbiri
E)-Hepsi
Soru 14- Kişisel sağlık kayıtlarının güvenliği başlığı altında hasta mahremiyeti ile ilgili uyulması gereken kurallardan olmayan hangisidir
A)-Kurumda kimin hangi yetkilerle, hangi verilere ulaşacağı çok iyi tanımlanmalıdır
B)-Rol bazlı yetkilendirme yapılmasına gerek yoktur
C)-Yetkisiz kişilerin hastanın sağlık kayıtlarına erişmesi mümkün olmamalıdır
D)-Hasta taburcu olmuş ise hiçbir kurum çalışanı hastanın sağlık kayıtlarına erişemez
E)-Hastanın rızası olmadan hiçbir çalışan sözle de olsa hasta sağlık bilgilerinin hastanın yakınları dışında üçüncü şahıslara ve kurumlara iletemez
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisinde kişisel veriler ile ilişkili düzenlemeler bulunmaktadır
A)-Kanun, taslak yönetmenliği, yönerge
B)-Türk Ceza Kanunu
C)-Medeni Kanun
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 16- Sağlık verilerinin güvenliği ve işlenmesi konusunda uluslararası düzenlemelerden en çok bilineni HIPAA kanunudur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Herkes, mahremiyet hakkına sahiptir, bu nedenle de kendileri ile ilgili verilerin toplanma, depolanma, erişim, kullanım, iletişim, yönetim ve dağıtımı üzerinde denetim hakkına sahiptir. Yukarıdaki açıklama tıp bilişimiyle ilgili hangi etik ilkeyi kapsamaktadır
A)-Açıklık
B)-Güvenlik
C)-Erişim
D)-Yasal kısıtlamalar
E)-Bilgi mahremiyeti ve dağıtım hakkı
Soru 18- Bir kişi hakkında yasal olarak toplanan veriler kaybolmaya, aşağılama amaçlı kullanıma, yetkisiz erişime, değiştirilmeye veaktarılmaya karşı uygun bir yolla korunmalıdır. Yukarıdaki açıklama tıp bilişimiyle ilgili hangi etik ilkeyi kapsamaktadır
A)-Açıklık
B)-Güvenlik
C)-Erişim
D)-En az müdahale
E)-Sorumluluk
Soru 19- Hangisi sağlık bilişimiyle ilgili daha özel etik uygulamalardan değildir
A)-Elektronik kaydın öznesi, sağlık kaydındaki verilerin kaynağını bilmelidir
B)-Elektronik kayıtta güvenlik, bütünlük, malzemede iyi niyetlik, kullanılabilirlik ve erişebilirlik sağlanmalıdır
C)-Sağlık bilişim uzmanları her alanda eğitilmelidirler
D)-Sağlık bilişim uzmanları, insan haklarını ihlal eden durumlara katılımı ve desteklemeyi reddetmelidir
E)-Sağlık çalışanları kanuni zorunluluklar dışında (sır saklama yükümlülüğü) gereği hizmet alanların bilgilerini hiç kimseyle paylaşmamalıdır
Soru 20- Kişi onam vermiş dahi olsa bilgilerini denetleyebilmeli, istediğinde silme (bloke) işlemi yapabilmelidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi sağlık verisi kapsamında değerlendirilmez
A)-Geçirilmiş hastalıklar
B)-HIV taşıyıcılığı
C)-Kan grubu
D)-TC kimlik numarası
E)-Kullandığı ilaçlar

Toplam Soru Miktarı: 21