4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 14 ÜNİTE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN KORUNMASI VE ETİK KONULARI (a)

Soru 1- Genel Sağlık Sigortası ile sağlık tesisleri arasında, sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin fatura bilgisini elektronik olarak toplamak ve hizmetlerin ödemesini gerçekleştirmek için oluşturulmuş bütünleşik sistem e ne denilmektedir
A)-Enformasyon
B)-Bilişim
C)-Medula
D)-Yazılım
E)-
Soru 2- Telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, grup üyelikleri, vs. gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler hangi veri kapsamının özelliğidir
A)-Özel veri
B)-Kişisel veri
C)-Genel veri
D)-Dolaylı veri
E)-
Soru 3- Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hâllerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.) İfadesi Anayasanın hangi maddesinde açıkca belirlenmiştir
A)-20.madde
B)-25.madde
C)-10.madde
D)-30.madde
E)-
Soru 4- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu resmi olarak hangi tarih ve hangi sayıyla resmi olarak yürürlüğe girmiştir
A)-10.12.2005-20967
B)-02.08.2006-29607
C)-05.03.2006-28098
D)-07.04.2006-29677
E)-
Soru 5- Bu kanunun amacı nedir
A)-Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak
B)-Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir
C)-herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi
D)-Hepsi
E)-
Soru 6- Bazı kanuni zorunluluklarda rıza aranmadan işlenebileceği,kişisel veriler nedir
A)-Biyometrik veriler
B)-Vakıf ve sendikalar kişisel verileri
C)-Sağlık ve cinsel hayata bağlı kişisel veriler
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 7- Kanunun 7. maddesinde; (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine ne yapılır
A)-Silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir
B)-Silinmez yok edilmez
C)-Hiçbir şekilde işleme tabi olmaz
D)-Hiç biri
E)-
Soru 8- Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti alan tüm bireylerin verisi hangi sistemde kayıt altına alınmaktadir
A)-Sağlık bilişim e-sağlık da
B)-Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (USBS) çerçevesinde SağlıkNet
C)-Mhrs bilişim sistemlerinde
D)-Tele tıp bilgi sistemlerinde
E)-
Soru 9- 9) Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel bileşenlerinden ve Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında uygulamaya koyulan reformların en önemli aşamalarından biri hangi uygulamadır
A)-Sağlık net
B)-Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (USBS)
C)-Çkys
D)-Hbys
E)-
Soru 10- Bireyin doğumundan önce başlayıp tüm yaşamı boyunca sağlığıyla ilgili verilerden oluşan işlevsel bir veri tabanının, yüksek bant genişlikli ve tüm ülkeyi kapsayan bir iletişim omurgasında paylaşılması ve tele-tıp uygulamalarına varan teknolojilerin mesleki pratikte kullanılmasını temel alan elektronik kayıt sistemidir aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır
A)-USBS
B)-MHRS
C)-ÇKYS
D)-HBS
E)-
Soru 11- Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde verim ve kaliteyi arttırmayı hedefleyen, entegre, güvenli, hızlı ve genişleyebilen bir bilgi ve iletişim platformu aşağıdakilerden hangisinin özelliğini tanımlamaktadır
A)-MHRS
B)-HBYS
C)-Sağlık net
D)-USBS
E)-
Soru 12- Güncel uygulamada kamu-özel ayrımı olmaksızın, sağlık hizmeti veren tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının tanımlana veri setlerindeki verileri hangi sisteme gönderilmektedir
A)-Sağlık. Net 2
B)-Medula
C)-Sağlık net
D)-Çkys
E)-
Soru 13- Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Veri Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik hangi tarihte resmi olarak yürürlüğe girmiştir
A)-15 ekim 2015
B)-22 ocak 2008
C)-28 mart 2016
D)-20 ekim 2016
E)-
Soru 14- 14) 2007 tarihli (Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge) nin, (Kişisel Sağlık Kayıtlarının Güvenliği) başlığı altında Veri güvenliği konusunda 3 prensip nelerdir
A)-Gizlilik-mahremiyet-erişimlilik
B)-Özellik-açıklık-erişim kısıtlılığı
C)-Gizlilik-bütünlük-erişebilirlik
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 15- Sağlık kayıt bilgileri hastaya aittir. Yetkilendirilmiş çalışanlar ancak kendisine kayıtlı olan hastaların sağlık kayıtlarına erişebilmelidirler. Ancak hastanın yazılı onayı ile diğer sağlık çalışanları bu veriye erişebilirler
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Sağlık verilerinin güvenliği ve işlenmesi konusunda uluslararası düzenlemelerden Sağlık kurumlarının veri işleme süreçlerine ilişkin çok ayrıntılı düzenlemeleri getiren kanun hangisidir
A)-HIPAA
B)-HIMMS
C)-NMMS
D)-IMIA
E)-
Soru 17- Tıp bilişimiyle ilgili etik ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir
A)-Bilgi mahremiyeti dağıtım hakkı ve açıklık
B)-Güvenlik erişim,yasal kısıtlamalar
C)-En az müdahale ,sorumluluk
D)-Hepsi
E)-
Soru 18- Kişisel verilerin toplanma, depolanma, erişim, kullanım, iletişim, yönetim ve dağıtımı üzerinde denetim hakkı, yasal ve uygun veri gereksinimlerine ya da özgür, demokratik toplum gerekliliklerine, başkalarının eşitlik hakkına bağlıdır Tıp bilişiminde hangi etik ilkeyi ifade eder
A)-Bilgi mahremiyeti
B)-En az müdehale
C)-Yasal kısıtlamalar
D)-Açıklık
E)-
Soru 19- Sağlık bilişimi uzmanları, insan haklarını ihlal eden durumlara katılımı ve desteklemeyi reddetmelidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Sağlık bilişimi uzmanları, acil durumlar da hizmet vermeli; her zaman eğitimleri ve deneyimleri konusunda dürüst olmalı gerektiğinde bilgilendirmelidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 21- Toplumsal bilgilendirmenin yanı sıra verilerin alınması sırasında da kişi doğrudan sağlık çalışanı tarafından bilgilendirilmeli ve kişinin yazılı onamı alınmalıdır kişi onay vermiş olsa dahi bilgilerini denetleyebilmeli, istediğinde silme (bloke) işlemi yapabilmelidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 22- Kişisel verilerin korunması hakkı, neyi amaç edinir
A)-Bireyin hak ve özgürlüklerini anayasa düzeni ile korur
B)-Hepsi
C)-Kişinin insan onurunun korunmasını ve kişiliğini serbestçe geliştirebilmesini sağlar
D)-Kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı amaçlar
E)-

Toplam Soru Miktarı: 22