3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLARI
HEMŞİRELİK FELSEFESİ 2015-2016 VİZE SORULARI

Soru 1- 1.Aşağıdakilerden hanisi sosyal çevrede hemşirenin rolleri arasında yer almaz?
a) Değer ve inançları tanılama
b) Boş zaman aktiviteleri planlama
c) Sosyal destek sistemlerine ulaşmayı sağlama
d) Sosyal ilişkileri değerlendirme
e) Profesyonel yardıma ulaşmayı sağlama
Soru 2- 2.Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sanatının kavramsal içeriğini açıklayan uygulamalardan biri değildir?
a) Hemşirelik uygulamasında ahlaki kuralların rehber alınması
b) Hemşirelik eyleminin sıralamasının mantıklı bir biçimde belirlenmesi
c) Hasta ile anlamlı bir ilişkinin kurulması
d) Hemşirelik eylemlerini beceri ile gerçekleştirilmesi
e) Hemşirelik kuramlarının geliştirlmesi çalışmalarının yapılması
Soru 3- 3.Hemşireliğin doğasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Hemşirelik, yardım etme amacıyla bakım verir
b) Hemşireliğin amacı hastalıkları tedavi etmektir
c) Hemşirelik, sağlığın korunması ve geliştirilmesine odaklanır
d) Bakım, hemşirelik mesleğinin varoluş nedenidir
e) Hemşirelik, bilim ve sanat boyutları olan bir meslektir
Soru 4- 4.Aşağıdakilerden hangisi eğitim düzeyinin yükselmesinin hemşireliğe etkileri arasında yer almaz?
a) Hemşirelerin bakım eylemlerini sorgulama becerilerinin gelişmesi
b) Hemşirelik araştırmalarının artması
c) Mesleki toplumsallaşma sürecinin hızlanması
d) Hemşirelerin profesyonel kimliklerinin gelişmesi
e) Hemşirelerin bağımlı rollerinin artması
Soru 5- 5.Aşağıdakilerden hangisi sağlığın geliştirilmesine yönelik primer koruma çalışma ve uygulamalarından değildir?
a) Sağlık eğitimi
b) Genetik danışmanlık
c) Bağışıklama
d) Acil girişim
e) Periyodik muayeneler
Soru 6- 6.Aşağıdakilerden hangisi beden dışı biyolojik çevre içerisinde yer almaktadır?
a) Motivasyon
b) Tüketiciler
c) Alışkanlıklar
d) Kalıtım
e) Cinsiyet
Soru 7- 7.Aşağıdakilerden hangisi sosyal sistemlerin yapısal bileşenleri arasında yer almaz?
a) Pozisyonlar
b) Roller
c) Sınırlar
d) Gelenekler
e) Normlar
Soru 8- 8.Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin bilim boyutunu açıklayan unsurlardan biri değildir?
a) Hemşirelik modelleri
b) Hemşirelik süreci
c) Hemşirelik araştırmaları
d) Empati
e) Eleştirel düşünme
Soru 9- 9.Hemşireliği Hastalık durumunun tedavisinden ziyade, yaşam aktiviteleri ile ilgili sorunların önlenmesi ya da çözümlenmesi olarak tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) F.Nightingale
b) V.Henderson
c) Roper, Logan, Tierney
d) J.Orlando
e) O.Gowan
Soru 10- 10.Aşağıdakilerden hangisi kadının rolünün hemşireliğin gelişimine etkisi ile ilişkili değildir?
a) Kadın hakları ve özgürlük hareketleri
b) Kadının bakım verici ve annelik rolleri c
c) Dini etkiler ile yardım işlerineyönelmeleri
d) Kadının toplum içindeki pasif yaşamı
e) Lisans ve lisansüstü eğitim programlarının yaygınlaşması
Soru 11- 11.Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik tanımlarının içerdiği ortak özeliklerdendir?
a) Bireyin tüm ekolojik çevresi içinde fiziksel, psikolojik ve sosyal özellikleri ile bir bütün olarak ele alması, bütüncül bakım verilmesi
b) Bireyin tüm sorumluluğun üstlenilmesi
c) Bağımsız hemşirelik uygulamalarında hekim istemine odaklanılması
d) Tedavinin birincil amaç oluşu
e) Hasta bakım standartlarına odaklanılması
Soru 12- 12.Aşağıdakilerden hangisi kuramsal çalışmaların analizi için gerekli kriterlerden biri değildir?
a) Genellenebilirlik
b) Erişilebilir sonuçlar
c) Netlik
d) deneysel kesinlik
e) Geniş kapsamlık
Soru 13- 13.Aşağıdakilerden hangisi yaşam aktivitelerini etkileyen biyo-fizyolojik faktörlerdendir?
a) Sosyal güvence
b) Çevresel koşullar
c) Medeni durum
d) Emosyonel durum
e) Yaş
Soru 14- 14.Roper, Logan, Tierney’in Hemşirelik Modeli (Yaşam Modeli) Hemşirelik Süreci’nin öncelikle hangisi kullanılabilir?
a) Tanılama
b) Uygulama
c) Değerlendirme
d) Planlama
e) Hemşirelik Tanısı
Soru 15- 15.Aşağıdakilerden hangisi yaşam biçimine bağlı olarak sağlığı etkileyen risk faktörlerinden değildir?
a) Alkol kullanma
b) Stres
c) Sigara kullanma
d) Sedanter yaşam
e) Genetik yatkınlık
Soru 16- 16.Aşağıdakileden hangisi Sağlığı Geliştirme Modeli’nin bileşenlerinden değildir?
a) Davranışı yapacağına söz verme
b) Davranış ile ilgili önceki deneyimler
c) Davranışın yararını algılama
d) Davranış ile ilgili tepkiler
e) Davranışı erteleme
Soru 17- 17.Aşağıdaki kuram/kuramcılardan hangisi hemşirelikte çevre kavramının önemini ve sağlıklı/hasta bireyin çevresi ile ele alınması gerektiğini savunmaktadır?
a) Betty Neuman
b) Roper, Logan, Tierney
c) Imogene King
d) Florence Nightingale
e) Dorethea Orem
Soru 18- 18.Aşağıdaki ifadelerden hangisi meşleğe özgü kendilik kavramını açıklamaz?
a) Hemşirelik eylem ve davranışları mesleki imajı etkiler
b) Profesyonel kimlik, hemşirelik eğitimi ile başlar
c) Mesleki organizasyonlar,bir mesleğe özgü kendilik kavramının elemanlarından biridir
d) Sağlık bakım sistemindeki gelişmeler hemşirelerin rollerini genişletmiştir
e) Kendilik boyutu mesleki kimlik ile paralel olarak gelişir
Soru 19- 19.Aşağıdakilerden hangisi sağlık düzeylerinin doğru sıralamasını göstermektedir?
a) Esenlik-rahatsızlık-sağlık-hastalık-ölüm
b) Rahatsızlık-sağlık-esenlik-hastalık-ölüm
c) Esenlik-sağlık-rahatsızlık-hastalık-ölüm
d) Sağlık-esenlik-hastalık-rahatsılık-ölüm
e) Esenlik-sağlık-hastalık-rahatsılık-ölüm
Soru 20- 20.Yaşam Modeli ne temellenen hemşirelik modelini geliştiren aşağıdakilerden hangisidir?
a) F.Nightingale
b) Roper, Logan, Tierney
c) O.Gowan
d) V.Henderson
e) H.Peplau
Soru 21- 21- Aşağıdaki cümlelerden hangisi hemşireliğin holistik bakış açısını açıklamaktadır.
a) İnsan , biyo , psiko , sosyo-kültürel boyutları ile bütüncül bir varlıktır.
b) İnsan , yegane , tek, eşsiz bir varlıktır.
c) İnsanın inançları ve değerlerine saygıyı savunur.
d) İnsanın saygınlığı ve onuru her şart altında korunmalıdır
e) İnsan , en değerli varlıktır.
Soru 22- 22- Aşağıdakileden hangisi insanı , diğer bireylerle benzer yaşam aktiviteleri gerçekleştirilmesine rağmen , bazı farklılıklar olduğunu ifade eden hemşire liderdir?
a) D. Orem
b) V. henderson
c) F . Nightingale
d) Roper, Logan , Tierney
e) F. Abdellah
Soru 23- 23- Aşağıdakileden hangisi insanın sosyal boyutunu değerlendirken dikket edilecek veriler aeasında yer almaktadır?
a) Beden imajı algısı
b) Kullandığı dil
c) İnsanın kişilik yapısı
d) Fiziksel sağlık durumu
e) Bilinç, bilgi, hafıza durumu
Soru 24- 24- Hemşireliğin bilimsel yönünü içeren unsur aşağıdakileden hangisidir?
a) Sevgi
b) Duygu
c) Şefkat
d) Zihin
e) Beceri
Soru 25- 25- Aşağıdakileden hangisi gereksinim kuramlarını temel almış hemşire kuramcılardan değildir?
a. Fay Abdellah
b. Virginia. Henderson
c. Imogine King
d. Lydia, Hall
e. Roper, Logan, Tierney
Soru 26- 26-Aşağıdakileden hangisi Roper, Logan, Tierney’in Hemşirelik Modeli ( Yaşam Modeli) ’nin öğelerinden değildir?
a. Yaşam aktivitelerini etkileyen faktörler
b. Yaşam süresi
c. Yaşamda bireysellik
d. 14 temel yaşam aktivitesi
e. Bağımlılık- bağımsızlık dizgesi
Soru 27- 27-Hemşireliğin sanat yönünü içeren unsur aşağıdakileden hangisidir?
a) Zihin
b) Duygu
c) Beceri
d) Şefkat
e) Sevgi
Soru 28- 28- Aşağıdakileden hangisi çevrenin özelliklerinden biri değildir?
a) Çevre , insana davranışlarını biçimlendiren sosyal ve kültürel davranışları içerir
b) Çevre, dinamik bir ortamdır
c) Çevre, kapalı bir sistemdir
d) Çevre, karşılıklı madde ve enerji ve bilgi alışverişini kapsar
e) Çevre, birbiri ile ilişkili ve bağımsız parçaları içerir.
Soru 29- 29- Aşağıdakileden hangisi hemşirelik model ve kuramlarına bir örnek olarak verilebilir?
a) Erikson Psikososyal gelişim kuramı
b) Freud Psikoseksüel Gelişim Kuramı
c) Kleitman Ritm Kuramı
d) Leininger Kültürel Bakım Çeşitliliği ve Evrenselliği Kuramı
e) Sullivan kişilerarası ilişkiler kuramı
Soru 30- 30- Aşağıdakileden hangisi hemşirelik kuramlarının uygulama ve araştırma ile ilişkisini yanlış ifade etmektedir?
a) Kuram ve araştırma bilimsel sürecin bağımsız bileşenleridir
b) Kuramlar araştırmalarla test edilir
c) Kuramlar hemşirelik bilgisinin uygulanmaya aktarılmasını sağlar
d) Kuramlar hemşirelik araştırmalarına yön verir
e) Kuram ve araştırma birbirinden farklı işleyişlerdir
Soru 31- 31.Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik mesleki organizasyonlarının faaliyet amaçları arasında yer almaz?
a) Kaliteli hemşirelik bakımı sağlamak
b) Hemşirelerin sosyal çevrelerini geliştirmek
c) Dünyada yetkin ve saygın hemşirelik mesleğinin varlığını sağlamak
d) Küresel sağlık politikaları geliştirmek
e) Hemşirelik bilgi birikimini geliştirme
Soru 32- 32-Aşağıdakilerden hangisi genel çevre sınıflaması içinde yer almaz?
a) Sosyal çevre
b) Fiziksel çevre
c) Biyolojik çevre
d) Kültürel çevre
e) Evrensel çevre
Soru 33- 33- Gecekonduda yaşayan erken yaşta evlilik yapan XX ailesinin doğuştan engelli olan bir çocukları bulunmaktadır. Hemşire bu ailenin sağlık risk faktörlerini tanılarken aşagıdakilerden hangisine yer vermelidir?
a) Psikolojik, Sosyo-kültürel ve ekonomik
b) Biyo-fizyolojik , Psikolojik ve Sosyo-kültürel
c) Çevresel ve Sosyo-kültürel
d) Biyo-fizyolojik , Sosyo-kültürel , Çevresel ve Ekonomik
e) Biyo-fizyolojik ve Ekonomik
Soru 34- 34- Aşağıdakileden hangisi Roper, Logan, Tierney in Hemşirelik Modeli ( Yaşam Modeli) nin hemşireler tarafından kabul edilme nedenlerinden değildir?
a) Hemşirelik süreci için uygun bir baz oluşması
b) Hemşirenin insanın bireyselliğine olan inancını ortaya koyması
c) Yanlızca hasta biraylerde değil sağlıklı bireylerde de kullanılabilmesi
d) Hemşirelik eğitim müfredat programına entegre edilmesi
e) Hastalık tanılamasında kolaylıkla kullanılabilmesi
Soru 35- 35- ............. sonuçların hangisi şartlar altında olacağını açıklar. Bu kuramlar hemşirelik uygulamalarının araştırmalarla test edilmesini sağlar. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamalayan seçenek hangisidir
a) Genel Kuramlar
b) orta ölçekli kuramlar
c) açıklayıcı kuramlar
d) betimleyici kuramlar
e) öngörü kuramları
Soru 36- 36-Hemşireliği hastanın bağımsızlığını kazanmasına yardım etmeyi amaçlayan ve 14 temel gereksinimin karşılanmasına yardım eden bir meslek grubu olarak tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) J.Orlando
b) V.Henderson
c) F.Nightingalr
d) Roper, Logen,Tierney
e) O.Gowan
Soru 37- 37- Aşağıdakileden hangisi kuramların temel özellikden değildir?
a) Kuramlar test edilebilir hipotezler için temel oluşturmalıdır
b) Kuramcılar bir disiplinin geçerliğini saptamak için yaptığı araştırmalar ile bilimsel bilgi içeriğinin artmasına katkıda bulunur
c) Kuramlar mantıklı olmalıdır
d) kuramlar diğer geçerli kuram, yasa ve ilkelerden farklı olmalıdır
e) kuramlar belli olguya değişik bakış açısı getirir, üretmek için kavramlar arasında ilişki sağlar
Soru 38- 38- Florence Nightingale’in çalışmalarından hangisi Selimiye Kışlasında ölüm oranında belirgin azalma sağlamıştır?
a) Formal eğitim sürecinin başlatılması
b) İstatistiki verilerin toplanması
c) Hastane organizasyonu
d) Hemşirelik okulu açması
e) Çevre sanitasyonu/ hijyeni
Soru 39- 39-Hemşireliğin temel kavramları aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsan, sağlık/hastalık, çevre ve hemşirelik
b) Hemşirelik, model, kuram ve çevre
c) Sağlık, insan, çevre ve kuram
d) İnsan model kuram ve hemşirelik
e) Model kuram sağlık/hastalık ve çevre
Soru 40- 40- Aşağıdakileden hangisi meslek kriterlerden biri değildir?
a) Çalışmaların denetlenmesi
b) Mesleki yayın organlarının varlığı
c) Cinsiyet ayrımının olmaması
d) Uzun süreli eğitimnin olması
e) Ahlaki kurallarının varlığı
Soru 41- 41-Aşağıdaki ifadelerden hangisi model ve kuram arasındaki farkı yanlış tanımlamıştır?
a) Modeller araştırmalarla test edilemezler, kuramlar daha spesifik oldukları için araştırma ile test edilebilirler.
b) Modellerin olguları açıklama, tahmin etme ve kontrol özelliği vardır.
c) Kavramsal modeller tek başına kuram sayılmazlar, ancak kuramların çekirdeğini oluşturabilirler.
d) Kuramlar, modellere göre savundukları konularda daha etkilidirler.
e) Hemşireliğin kavramsal modelleri, hemşirelik kuramının gelişmesinde bir başlangıç noktası olarak düşünülebilir.
Soru 42- 42-Aşağıdakilerden hangisi Varoluşçuluk Kuramına göre insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir?
a) İrade
b) Irk
c) Genetik
d) Cinsiyet
e) Ekonomik güç
Soru 43- 43- Aşağıdakilerden hangisi bireyin sağlık inanç ve davranışlarını etkileyen iç değişkenler arasında yer alır?
a) Sosyo ekonomik faktörler
b) Ailevi alışkanlıklar
c) Politik faktörler
d) Kültürel faktörler
e) Gelişim düzeyi
Soru 44- 44- İstanbulda yaşayan 52 yaşındaki Bayan A:K: şiddetli karın ağrısı ile hastaneye yatışı yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu bireyin biyo-fizyolojik boyutu içinde yer alan özelliklerin tümünü içerir?
a) 52 yaşındaki, Bayan ve karın ağrısı şikayetinin olması
b) 52 yaşında olması İstanbulda yaşaması
c) İstanbulda yaşayan bir bayan olması
d) 52 yaşında, bayan olması
e) 52 yaşında, şiddetli karın ağrısının olması
Soru 45- 45- Yatağa bağımlı bir hastada basınç yarası ile ilgili koruyucu önlemler alınması oldukça önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi aktivitenin tanılanmasında bu veriye yer verilmelidir?
a) Beslenme
b) Kişisel temizlik ve giyinme
c) Uyku
d) İletişim
e) Vücut sıcaklığının kontrolü
Soru 46- 46-Aşağıdakilerden hangisi Türk Hemşireler Derneğinin hemşirelik tanımının odak noktasıdır?
a) Yardımcı sağlık disiplini olması
b) Hastalıkların önlenmesine odaklanan sağlık disiplini olması
c) Hasta eğitimine odaklanan sağlık disiplini olması
d) Tedaviye odaklanan sağlık disiplini olması
e) Sağlığı koruma geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması , örgütlenmesi,uygulanması ve değerlendirmesinden oluşan bilim ve sanatttan oluşan sağlık disiplinidir
Soru 47- 47- Aşağıdakilerden hangisi hemşire ve hasta arasındaki kişilerarsı iletişimin önemi savunan hemşire liderdir?
a) V. Henderson
b) Roper logen terney
c) F ningtingale
d) O.govan
e) H.PEPLAU
Soru 48- 48-Ağıdakilerden hangisi insan sağlığının etkilyen toplumsal risk fktörlerinden biri değildir?
a) Beslenme ve basrınma
b) Atıkların toplanması
c) İnanç ve uygulanmalar
d) Su ve hava kirliliği
e) Besin sanitasyonu
Soru 49- 49-Aşağıdakilerden hangisi hemşirelikte sıklıkla yararlanılan hemşirelik dışı kuramlardan biridir?
a) Pisagor kuramı
b) Temel insan gereksinimleri kuramı
c) Stres-adaptasyon kuramı
d) sistem kuamı
e) öğrenim-öğretim kuramları
Soru 50- 50- Aşağıdakilerden hangisi insanı "bireysel bakımın odağı, bir bütün olarak düşünülmelidir” biçiminde tanımlayan hemşire liderdir?
a) Travelbee
b) Nightingale
c) Roper, Logan, Tierney
d) Orlando
e) Orem
Soru 51- 51.Aşağıdakilerden hangisi insanın psikolojik boyutunu değerlendirirken dikkat edilecek veriler arasında yer almaktadır?
a) Hücre-doku-organ sistemlerin yapısı
b) Sosyal güvencesi
c) Yaşadığı yer
d) Kişilik ve huy yapısı
e) Eğitim düzeyi
Soru 52- 52-Aşağıdakilerden hangisi bireysel algılama deneyimi ile bir objeye/olaya ait nitelikleri bütünleyen düşünceleri formüle eden araçtır, soyut bilgilerdir bilgisini tanımlar?
a) Kural
b) Terim
c) Kavram
d) Kuram
e) Model
Soru 53- 53.Sağlık kavramını Bireyin işlevlerini 14 bileşenle ilgili olarak bağımsızca yapabilme yeteneği olarak tanımlayan hemşire kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Joyce Travelbee
b) Dorothea Orem
c) Virginia Henderson
d) Florence Nightingale
e) Martha E. Rogers
Soru 54- 54.Aşağıdakilerden hangisi hemşirelikte bilimselleşmeyi başlatan çağdaş hemşireliğin kurucusudur?
a) Roper Logen Tierney
b) F.Nightingale
c) V.Henderson
d) O.Gowan
e) H.Pepleu
Soru 55- 55.Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişim sürecine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Hemşirelikte ilk model ve kuramlar 2000 li yıllarda geliştirilmiştir
b) İlk kez üniversite düzeyinde hemşirelik eğitimi Avrupa da başlamıştır
c) Hemşireliğin bir bilim olarak gelişimi Florence Nightingale ile başlamıştır
d) 1990 lardan itibaren hemşirelik kavramsal çatısı gelişmeye başlamıştır
e) Hmeşirelikte ilk formal eğitim 1954 yılında New York Üniversitesi nde başlamıştı
Soru 56- 56.Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık-bağımsızlık dizgesi ile yakından ilişkili olan yaşam aktivitesidir?
a) Kişisel temizlik ve giyinme
b) İletişim
c) Hareket
d) Boşaltım
e) Uyku ve dinlenme
Soru 57- 57-Aşağıdakilerden hangisi esenliğin tanımıdır?
a) Vücut organ ve sistemlerinin fonksiyonlarını yerine getirmesidir.
b) Bireyin tüm boyutları ile ahenk içinde olduğu iyilik düzeyinin en üst derecesidir.
c) Bireyin kendisi ve çevresi ile uyum içinde olmasıdır.
d) Hastalık ve sakatlığın olmayışı durumudur.
e) Bireyin sağlığını sürdürebilme durumudur.
Soru 58- 58.Sağlığı hastalık belirti ve bulgularının yokluğu olarak tanımlayan model aşagıdakilerden hangisidir?
a) Sağlık inanç modeli
b) Yüksek-Düzey iyilik Modeli
c) Sağlık/hastalık süreklilik Modeli
d) Sağlığı Geliştirme Modeli
e) Klinik Model
Soru 59- 59.Aşağıdakilerden hangisi sağlık ve hastalık ile ilişkili alt kavramlardan değildir?
a) Homeodinami
b) İletişim
c) Stres
d) adaptasyon
e) Homeostazi
Soru 60- 60.Hemşirelik felsefesi doğrultusunda hemşirelik bakımının Roper Logen Tierney in Hemşirelik Modeli ( Yaşam Modeline ) örüntülenmesi modelin hangi ögesi ile gerçekleştirilebilir?
a) Yaşamda bireysellik
b) Yaşam süresi
c) Yaşam aktivitelerini etkileyen faktörler
d) Yaşam aktiviteleri
e) Bağımlılık-Bağımsızlık Dizgesi
Soru 61- 61.Organizmaların birbirleri ve çevreleri ile karşılıklı etki ve ilişkilerini araştıran bilim dalına …….denir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Ekoloji
b) Coğrafya
c) Otokoloji
d) Ekoturizm
e) Ekosistem
Soru 62- 62.Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik biliminin odak kavramıdır?
a) Çevre
b) Hastalık
c) Sağlık
d) Hemşirelik
e) Sağlıklı/hasta birey
Soru 63- 63.Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik model ve kuramlarının yararlarından biri değildir?
a) Hemşireliğin bakım, eğitim ve araştırmadaki kalitesini ölçmek için ölçütlerin belirlenmesine katkı sağlar
b) Hemşirelik uygulamasını, araştırmasını ve eğitimini yasal düzenlemelerle kesin ve açık olarak belirler
c) Hemşireliğin rollerini ve çalışma alanlarını tanımlar
d) Teori ve uygulamayı birbirinden ayırır.
e) Hemşirelik eğitimi için uygun müfredat programı geliştirmeyi kolaylaştırır,
Soru 64- 64-Aşağıdakilerden hangisi F. Nightingale in görüşüne göre hemşireyi tanımlamaktadır?
a) Sağlık eğitimine odaklanan kişi
b) Yardım edici çevre sağlayan kişi
c) Anlamlı, tedavi edici kişilerarası süreç sağlayan kişi
d) Uyum sağlama sürecinde gerekli yardımı sunan kişi
e) Hasta ile karşılıklı eylemi gerçekleştiren kişi
Soru 65- 65.Aşağıdakilerden hangisi yaşamsal öneme sahip olan öncelikli yaşam aktivitelerine örnektir?
a) Hareket-Boşaltım
b) Güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi-Beslenme
c) Beslenme-Boşaltım
d) Solunum-Vücut sıcaklığının kontrolü
e) Kişisel temizlik ve giyinme-Uyku ve dinlenme
Soru 66- 66.Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin odak noktasıdır
a) İletişim
b) Rehabilitasyon
c) Tarama yapma tanı koyma
d) Bakım verme
e) Hastalıkları kontrol altına alma

Toplam Soru Miktarı: 66