4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 1.ÜNİTE

Soru 1- Kişilerin tek başına gerçekleştirmeyeceği amaçlarını başkaları ile bir araya gelerek gerçekleştirmelerini sağlayan İş bölümü ve koordinasyon sistemine ne ad verilir
A)-Organizasyon
B)-yönetim
C)-yönetici
D)-bürokrasi
E)-
Soru 2- …………….belirli bir takım amaçlara ulaşmak için insansal ve maddi kaynakların ve zamanın birbiyle uyumlu ,verimli ve etkin kullanabilecek karar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamı olarak tanımlanabilir.boşluğa gelecek uygun kelime hangisidir
A)-yönetim
B)-yönetilen
C)-işçi
D)-organizasyon
E)-
Soru 3- Kişilerin özel amaçlarını kendi kontrolü altında bir organizasyonla gerçekleştirmeleri ne tür bir organizasyon türüdür
A)-makine
B)-farklılaşmış
C)-görev
D)-Girişimci
E)-
Soru 4- Çok sayıda standart ürünün üretildiği organizasyon türü hangisidir
A)-profesyonel
B)-görev
C)-Makine
D)-yaratıcı
E)-
Soru 5- Özel alanlarda uzmanlaşmış kişilerin varlığını gerektiren organizasyon türü hangisidir
A)-Profesyonel
B)-görev
C)-klasik
D)-girişimci
E)-
Soru 6- Birbirleriyle ilişkili olmayan birden çok şirketin aynı Holding altında toplanması ile oluşan organizasyon hangisidir
A)-klasik
B)-görev
C)-Farklılaşmış organizasyon
D)-makine
E)-
Soru 7- Daha çok ideolojik organizasyonlara uygun katı hiyerarşik yönetim söz konusu olan karizmatik nitelikli değerlere bağlılığı esas olduğu organizasyon türü hangisidir
A)-Görev organizasyon
B)-farklılaşmış
C)-yaratıcı
D)-makine
E)-
Soru 8- Üst düzeyde uzmanlaşmış insan kaynakları gerektiren ve ayrıntılı görev tanımlarına gerek olmayan proje yapıları ne ad verilir
A)-Yaratıcı org
B)-yapıcı org
C)-makine
D)-bürokratik org
E)-
Soru 9- Yönetim konusunu ilk kez Bilimsel bir araştırma alanı olarak inceleyen bilim adamı kimdir
A)-Taylor
B)-Weber
C)-Fayol
D)-Elton mayo
E)-
Soru 10- Yönetim süreci yaklaşımını ilk kez ortaya atan bilim adamı
A)-Henrifayol
B)-weber
C)-Taylor
D)-Elton Mayo
E)-
Soru 11- Yönetim faaliyetlerinin aşamaları nelerdir?yanlış olan hangisidir
A)-Planlama
B)-örgütleme
C)-yürütme
D)-koordinasyon
E)-uygulama
Soru 12- Bürokrasi yaklaşımı ortaya atan bilim adamı kimdir
A)-MaxWeber
B)-HanryFayol
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Kişisellik söz konusudur kahramanlık kutsallık büyücülük ve benzer Üstün kişisel beceri ve niteliklere dayanan yetki türü hangisidir
A)-Karizmatik yetki
B)-geleneksel yetki
C)-bürokratik yetki
D)-yasal yetki
E)-
Soru 14- Kişisel olup doğuştan kazanılan yetkidir krallıkla yönetilen toplumlarda çok görülür.sözü edilen hangi tür yetkidir
A)-bürokratik yetki
B)-Geleneksel yetki
C)-yasal yetki
D)-karizmatik yetki
E)-
Soru 15- Rasyonel yasal temeli olan, tanımlanmış ve belli kurallara bağlanmış bir şekilde başkalarının davranışını etkileyebilme durumuna ne denir
A)-Bürokratik yetki
B)-karizmatik yetki
C)-geleneksel yetki
D)-klasik yetki
E)-
Soru 16- belirsizlik yoktur -herşey nettir -kimin ne yapacağı bellidir -ilişkiler iş bazındadır -işin yapılması kişiye göre değişmez -güç yazılı kurallarda olmalıdır,çalışanlar emirlere uymak zorundadır Yukarıda belişrtilen özellikler hangi tür yetki ile tanımlanır
A)-bürokratik yetki
B)-karizmatik yetki
C)-politik yetki
D)-liberal yetki
E)-
Soru 17- İnsanı tembel ve pasif gören,ileri görüşlü olmadığını savunan,kendi çıkarlarına hizmet eden,karar verme becerisi olmayan bir varlık olarak kabul eden hangi organizasyon teorisidir
A)-klasik organizasyon
B)-neo klasik org
C)-liberal org
D)-girişimci org
E)-modern org
Soru 18- Taylorunorg.ilgili görüşlerinden olmayan hangisidir
A)-org.verimsiz bir çalışma düzeni ve ısraf vardır
B)-çalışanlar tembel ve kaytarmaya eğilimlidir
C)-işlerin tamamlanmasında standart bir süre yoktur
D)-işçilerin işe alınmasında yetenek ,bilgi ve kapasite dikkate alınmamaktadır
E)-işçiler şartlarından oldukça memnundur
Soru 19- Dönemin şartlarına göre işletmelerdeki sorunları büyük ölçüde çözen tylorizm ilkeleri hangisidir
A)-hepsi
B)-gelşigüzel çalışma değil ,bilim
C)-başıbozukluk değil,ahenk ve koordinasyon
D)-kişisellik değil,yardımlaşma
E)-düşük verim değil,maksimum çıktı
Soru 20- tylorizm ilkelerinin yönetim bilimine kazandırdığı kavramlar verilmiştir.hangisi bunlardan biri değildir
A)-standartlaştırma
B)-hareket ve zaman etüdü
C)-sistematik seçim ve eğitim
D)-parça başı ücret sistemi
E)-vardiya sistemi
Soru 21- Ekonomik etkinlik ve rasyonellik görüşünde odaklanan Henry Fayol a göre org.yürütülen faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.hangisi bunlardan biri değildir
A)-teknik faaliyetler
B)-ticari faaliyetler
C)-bürokratik faaliyetler
D)-finansal faaliyetler
E)-muhasebe faaliyetleri
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi klsikorg.teorilerine ait bilgi değildir
A)-insan unsuru dışındak faktörler üzerinde durmuştur
B)-insan unsurunu daima ikinci plana atmıştır
C)-öncelikli olarak maddi faktörlerin düzenlenmesini gerekli görür
D)-insanı pasif unsur olarak görür
E)-insan unsuru organizasyonun odak noktasıdır
Soru 23- Klasik yönetim teorilerinin; bilimsel yönetime olumsuz bakışı ,org.istenildiği gibi etkin yönetim oluşmaması ,yetersizliklerinin ortaya çıkması ve de insan unsurunun dikkate alınmaması nedeniyle verimlilik artışı ile ilgilibazı araştırmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu araştırmaların en önemlisi Hawthorne araştırmalarıdır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 24- Aşağıdakileren hangisi neo klasik org.teorilerinin ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir
A)-Fiziki koşulların iyileştirilmesiyle verimin herzaman artmadığı
B)-verimin artmasında sosyal ilişkilerin önemli bir etkisi olduğu
C)-çalışanların uzmanlaşmasının onları tek düze işler yapmaya ittiğini
D)-ve bu nedenlerle çalışanların kendi aralarında oluşturdukları sosyal ilişkilerle doyum sağlamaya çalıştıkları
E)-insan odaklı çalışmanın verimi düşürmesi
Soru 25- Hawthorne araştırmalarının sonucuçlarından oişletme org.sosyal bir sistem olduğulmayan hangisidir
A)-işletme org.sosyal bir sistem olduğu
B)-ekonomik refahın insanları sosyalleştirdiği
C)-en önemli unsurun insan olduğu
D)-org.kişilerin sahip olduğu inançlar,alışkanlıklar,amaçlar,gelenekler ve değer yargılarının etkisinin fiziksel faktörlerden daha fazla olduğu
E)-ekonomik insan modeline karşın sosyal insan modelinin ortaya çıkması
Soru 26- Neoklasik teorinin üzerinde durduğu konular verilmiştir.hangisi bunlardan biri değildir
A)-çalışan insan unsurunu anlamak
B)-insan yeteneklerinden en üst seviyede yararlanabilmek
C)-org. Yapısı ile çalışanların davranışları arasındaki ilişkileri incelemk
D)-org.içindeki sosyal ilişkileri ve sosyal grupları anlamak
E)-çalışanların özel yaşantısındaki ilişkileri gözlemlemek

Toplam Soru Miktarı: 26