3   Sınıf Deneme Sınavı

HASTA EĞİTİMİ
HASTA EĞİTİMİ VE TEMEL KAVRAMLAR 5. ÜNİTE 2018-2019

Soru 1- 1. Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitimine yol gösterecek kuramları yansıtan öğrenme yaklaşımlarından değildir?
a) Davranışçı Öğrenme Yaklaşımı
b) Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı
c) Hümanistik Yaklaşım ve Yetişkin Eğitimi
d) İletişim Yaklaşımı
e) Çevresel yaklaşım
Soru 2- 2. Aşağıdaki tanımlardan hangisi tepkinin tanımıdır?
a) Bir uyarıcı karşısında organizmada meydana gelen fizyolojik ya da psikolojik değişmedir.
b) Düşünce, davranış, değer ve tutumların oluşma mekanizmasının anlaşılmasıdır.
c) Davranışı izleyen ve organizma üzerinde hoşa gidici bir etkidir.
d) Yaşam boyu devam eden ve davranışta kalıcı değişiklikler oluşturan bir süreçtir
e) Hiçbiri
Soru 3- 3. Edimsel koşullanmayı, yapılan bir davranışın ortaya çıkardığı sonuçlarla ilgili bir öğrenme olarak açıklayan kuramcı hangisidir?
a) E.L Thorndike
b) Roy
c) Peplau
d) Bloom
e) Neuman
Soru 4- 4. . --------e göre davranış, organizma için hoşa giden olumlu bir durum yaratıyorsa o davranışın tekrar ortaya çıkma olasılığı artmaktadır. Boşluğu doldurunuz?
a) E.L Thorndike
b) Roy
c) Pandura
d) B.F. Skinner ın
e) Hiçbiri
Soru 5- 5. Aşağıdaki öğrenme şekillerinden hangisi rastlantısal olarak meydana gelmektedir?
a) Klasik koşullanma (klasik şartlanma)
b) Edimsel koşullanma
c) Gözlem yoluyla öğrenme
d) İnformal yolla
e) Tesadüfen
Soru 6- 6. Edimsel koşullanmada davranışı izleyen ve organizma üzerinde hoşa gidici bir etki yaratarak davranışın (edimin) ortaya çıkma olasılığını arttıran uyarıcılara ne denir?
a) Tepki
b) Pekiştireç
c) Öğrenme
d) Gözlem
e) Niteleme
Soru 7- 7. Bilinçli, istendik, amaçlı davranışlarımızla ilgilidir. Skinner e göre davranış, organizma için hoşa giden olumlu bir durum yaratıyorsa o davranışın tekrar ortaya çıkma olasılığı artmaktadır. Yukarıda tanımı yapılan koşullanma hangisidir?
a) Klasik koşullanma
b) Edimsel koşullanma
c) Gözlem yoluyla koşullanma
d) Bilişsel yaklaşım
e) Hiçbiri
Soru 8- 8. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
a) Klasik koşullanma –bilinçli öğrenme
b) Klasik koşullanma-rastlantısal öğrenme
c) Edimsel koşullanma- rastlantısal öğrenme
d) Edimsel koşullanma-taklit yoluyla öğrenme
e) Gözlem yoluyla öğrenme-rastlantısal öğrenme
Soru 9- 9. Davranış kuramlarını yansıtan davranışçı yaklaşımda öğrenme, uyarana karşılık gösterilen tepki olarak açıklanmaktadır. Davranışçı yaklaşımcılara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Yaparak öğrenme esastır.
b) Öğrenmede fiziksel çevre ve pekiştirme önemli yer tutar.
c) Becerilerin kazanılmasında ve öğrenilenlerin kalıcığının sağlanmasında tekrar önemlidir.
d) Öğrenmede güdülenmenin önemli bir yeri vardır.
e) Öğrenmede güdülenmenin hiçbir önemi yoktur.
Soru 10- 10. İnsan zihninin dünyayı, kendini ve çevresindeki olayları anlamaya yönelik yaptığı işlemlerin tümüdür Yukarıda yapılan tanım aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?
a) Öğrenme
b) Tepki
c) Biliş
d) Algı
e) Koşullanma
Soru 11- 11. Aşağıdakilerden hangisi Davranışçı ve Bilişsel Öğrenme Yaklaşımlarının Ortak Özelliklerinden değildir?
a) Ödüllendirme, öğrenmede olumlu rol oynar.
b) Öğretmen ve öğrenci arasında öğrenme hedeflerinin anlaşılması amaç birliğini sağlar ve öğrenmeyi kolaylaştırır.
c) Öğrenme-öğretme sürecine öğrenenin etkin/aktif katılımı öğrenmeyi destekler.
d) Öğrenme-öğretme sürecinin hedeflere ulaşmasında öğrenenin hazır bulunuşluk düzeyi önemlidir.
e) Öğrenme yaşantıları ve deneyim, öğrenme için gerekli değildir.
Soru 12- 12. Rahatsızlık veren bir uyarının, hoşa gitmeyen bir durumun sona erdirilmesi ya da ondan uzaklaşılmasıdır. Ayakkabısı sıkan bir kişinin ayakkabısını çıkarması vb. Anlatılan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sezgi
b) Olumsuz pekiştireç
c) Olumlu pekiştireç
d) Davranış
e) Eğitim
Soru 13- 13. Aşağıdakilerden hangisi gözlem yoluyla öğrenme yaklaşımının öncülerindendir?
a) E. Miller, J.Dollard ve A. Bandura
b) H.Peplau,F.Nigtingale ve V.Henderson
c) C.Giligian,S.Roy ve Watson
d) Seler, Selye ve sechre
e) Hiçbiri
Soru 14- 14. Mesleki uygulamaları psikomotor beceri laboratuvarında eğitimcilerden izleyip, uygulamaya geçirmemiz, ameliyat olacak bir hastaya hemşirenin ameliyattan 6 saat önce sıvı ve katı besinlerin alınmasınının kesilmesini söylemesi aşağıdakilerden hangisine girer?
a) Duyarak öğrenme
b) Yaparak öğrenme
c) Özgür öğrenme
d) Gözlem yoluyla öğrenme
e) Deneysel öğrenme
Soru 15- 15. Davranışçı yaklaşımlara göre hangisi yanlıştır?
a) Yaparak öğrenilmez
b) Öğrenmede fiziksel çevre ve pekiştirme önemli yer tutar.
c) Becerilerin kazanılmasında ve öğrenilenlerin kalıcığının sağlanmasında tekrar önemlidir
d) Öğrenmede güdülenmenin önemli bir yeri vardır.
e) Hepsi
Soru 16- 16. Bireyi diğer bireylere karşı insancıl bir bakış açısı/tutum geliştirmeyi vurgulamakta, bireyin duygu ve düşüncelerinin değerli olduğuna, bireysel kimliğinin, öz potansiyelinin ve sağlıklı bir benlik duygusunun gelişmesi için eğitimde duyuşal öğrenlerin ön plana alınması gerektiğine dikkat çekmektedir. İnsanı merkeze alan bu yaklaşım, onu yaşamının anlamı ve amacı olan bir bütün olarak kabul eder bu yaklaşık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hümanistik Yaklaşım
b) Davranışsal yaklaşık
c) Edinsel yaklaşım
d) Gözlemsel yaklaşım
e) Pedagojik yaklaşım
Soru 17- 17. - ……….. yetişkinlerin öğrenmesine yardım etme bilim ve sanatıdır. ……… olan yere gelecek terminoloji hangisidir?
a) Algoloji
b) Periodontoloji
c) Andragoji
d) Antropoloji
e) Pedagoji
Soru 18- 18. Aşağıda verilenlerden hangisi androgojik yaklaşım da yer almaz?
a) Öğrenmede etkinliğin, öğrenenlerin öğrenme-öğretme sürecinin her aşamasına aktif biçimde katılıp düşünmesine bağlı olduğunu
b) Öğrenenlerin geçmiş yaşantılarının ve öğrenilenlerin kısa zaman içinde kullanılmasının, sorunlara çözüm üretmesinin önemli olduğunu,
c) Öğrenenlerin, öğrenme ortamında sorumluluk ve etkin roller üstlendiğinde daha kolay öğrendiğini,
d) Öğrenmenin bilgi ve öğrenme yaşantısı arasındaki etkileşimle yakından bağlantılı olduğunu,
e) İlgi duyulan alana yoğunlaşmanın, yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi süreçlerin öğrenmeyi zorlaştırdığını vurgular.
Soru 19- 19. Aşağıdakilerden hangisi davranışçı ve bilişsel öğrenme yaklaşımlarının ortak özelliklerinden değildir?
a) Bireyin kendisinden gelişen iç kaynaklı güdüler, öğrenmeyi dış kaynaklı güdülerden daha fazla etkiler.
b) Ödüllendirme, öğrenmede olumsuz rol oynar.
c) Öğretmen ve öğrenci arasında öğrenme hedeflerinin anlaşılması amaç birliğini sağlar ve öğrenmeyi kolaylaştırır.
d) Öğrenme-öğretme sürecine öğrenenin etkin/aktif katılımı öğrenmeyi destekler.
e) Öğrenme-öğretme sürecinin hedeflere ulaşmasında öğrenenin hazır bulunuşluk düzeyi önemlidir. Öğrenme yaşantıları ve deneyim, öğrenme için gereklidir.
Soru 20- 20. Aslı 3 yaşında bir kız çocuğudur. 1 yaşında iken hemşire tarafından yapılan bir aşı sırasında çok korkmuş, daha sonraki tüm aşı/enjeksiyon işlemleri sırasında çok ajite olduğu ve beyaz formalı birilerini gördüğü zaman ağlamaya başladığı gözlemlenmiştir. Ayşe nin bu davranışı hangi öğrenme yaklaşımı ile açıklanabilir?
a) Davranışçı yaklaşım
b) Bilişsel yaklaşım
c) Hümanistik yaklaşım
d) İletişim yaklaşımı
e) Nörofizyolojik yaklaşım
Soru 21- 21. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi zihinsel süreçlerle işleme, anlamlandırabilme yeteneği olarak tanımlayan öğrenme yaklaşımıdır?
a) İletişim yaklaşımı
b) Bilişsel yaklaşım
c) Nörofizyolojik yaklaşım
d) Davranışçı yaklaşım
e) Hümanistik yaklaşım
Soru 22- 22. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenme yaklaşımının temel özellikleri arasında yer alır?
a) Öğrenme rastlantısal gerçekleşir.
b) Öğrenmede dışsal güdüler önemlidir.
c) Öğrenme bir dizi algının yeniden organize edilmesidir.
d) Yeni bilgi ve tutumların kazanılmasında fiziksel çevre önemlidir.
e) Öğrenmede pekiştirme önemli yer tutar.
Soru 23- 23. Aşağıdakilerden hangisi davranışçı ve bilişsel öğrenme yaklaşımlarının ortak özellikleri arasında yer almaz?
a) Öğrenmede yalnızca fiziksel çevre önemlidir.
b) İç kaynaklı güdüler öğrenmeyi dışsal güdülerden daha fazla etkiler.
c) Öğrenmeyi kolaylaştırmada ödüllendirme olumlu rol oynar.
d) .Birey için anlam taşıyan öğrenme yaşantıları bilginin kalıcılığını arttırır
e) Bilgi kapsamının artması öğrenmenin kalıcı olmasını destekler
Soru 24- 24. Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimi ilkeleri arasında yer almaz?
a) Öğrenenin geçmiş yaşantıları önemlidir.
b) Öğrenenler sorunlara çözüm üretir.
c) Eğitimci kolaylaştırıcı roldedir.
d) Öğrenenin geribildirim verilmesini ister.
e) Öğrenen, öğrenme-öğretme sürecinde pasif roldedir.
Soru 25- 25. Aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisi devimsel becerilerin öğrenilmesinde öncelikli olarak kullanılır?
a) Hümanist yaklaşım
b) Davranışçı yaklaşım
c) Bilişsel yaklaşım
d) İletişim yaklaşımı
e) Nörofizyolojik yaklaşım

Toplam Soru Miktarı: 25