3   Sınıf Deneme Sınavı

HASTA EĞİTİMİ
HASTA EĞİTİMİ VE TEMEL KAVRAMLAR 4. HAFTA 2018-2019

Soru 1- 1. Öğrenmenin gerçekleşmesinde en önemli faktör nedir?
a) Öğrenme güdüsü
b) Çevresel faktörler
c) Kalıtımsal faktörler
d) Hasta ve ailesinin tutumları
e) Zeka seviyesi
Soru 2- 2. Hangisi güdülemeyi etkileyen faktörlerden değildir?
a) Dikkat
b) Sağlık inancı
c) Etkin katılım
d) İlgiler
e) Hastalığa adaptasyon/ uyum
Soru 3- 3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bireyin beklentileri,ilgileri, inançları sahip olduğu değerler, çevre dikkati etkiler.
b) Ağrı, açlık gibi fiziksel şikayetler, yorgunluk, kaygı, gürültü gibi çevresel etkenler dikkati dağıtmaz.
c) Kaygı düzeyinin düşük olması dikkati azaltır.
d) Üst düzey kaygı dikkati dolaysıyla öğrenme isteğini olumsuz etkilemez.
e) Etkin katılımda birey, öğretme-öğrenme sürecinin edilgen (pasif) bir üyesidir.
Soru 4- 4. Hangisi hastalığa adaptasyon sürecinin aşamaları değildir?
a) İnkar/red
b) Öfke
c) Pazarlık
d) Sıkıntı
e) Kabul etme
Soru 5- 5. Hasta eğitimi uyum sürecinin hangi aşamasında başarılı olunur?
a) Öfke
b) Pazarlık
c) Kabul etme
d) İnkar etme
e) Sıkıntı dönemi
Soru 6- 6. Hasta eğitiminin yapıldığı öğrenme ortamında yanlış olan hangisidir?
a) Ortam öğrenilecek konuya yoğunlaşmayı destekleyecek rahatlıkta, sessiz ve güvenli olmalı.
b) Uygun olan ışık, ısı ve eşya düzeni sağlanmalı.
c) Hastanın mahremiyeti korunmalı.
d) Hasta ailesi ve yakınlarının eğitime katılması gerektiğinde hastanın isteğinin dikkate alınması önemli değildir.
e) Sözel veya sözel olmayan iletişim kolaylıkla gerçekleşmelidir
Soru 7- 7. Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitimini etkileyen faktörlerden değildir?
a) Öğrenme güdüsü
b) Öğrenme ortamı
c) Eğitimci
d) İklim
e) Çevresel şartlar
Soru 8- 8. Bireyi belirli bir amaca doğru yönelten iç veya dış kaynaklı uyarıdır. Öğrenmeye , bireyi öğrenme amacıyla harekete geçiren bir güç, bir başka deyişle öğrenmeye ilgi/istek duyma olarak özetlenebilir. Tanım aşağıdaki kelimelerden hangisine aittir?
a) Model
b) Güdü
c) İçsel sarsıntı
d) Çözülme
e) Dikkat
Soru 9- 9. Kaygı düzeyinin ………. olması dikkati arttırırken, üst düzey kaygı, dikkati dolayısıyla öğrenme isteğini ……… yönde etkiler. Boşlukları doldurunuz?
a) Düşük-olumsuz
b) Yüksek-olumsuz
c) Yüksek-olumlu
d) Düşük-olumlu
e) Yüksek-nötr
Soru 10- 10. ………….. bireyin karşılaştığı yeni durumlara çaba göstererek uyum sağlaması olarak tanımlanabilir. Hastalık açısından ele aldığında ise; yaşamını/sağlığını tehdit eden bir durumla karşılaşan bireyin, çaba göstererek hastalığa uyum sağlaması olarak açıklanabilir. Tanımına karşılık gelen kelime hangisidir?
a) Güdülenme
b) Adaptasyon
c) Hemşirelik süreci
d) Motivasyon
e) Öğrenme
Soru 11- 11. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir eğitimcide aranılacak özelliklerdendir?
a) Hoşgörülü, sabırlı, anlayışlı, sevecen,
b) Açık fikirli ve esnek,
c) Güdüleyici, cesaretlendirici
d) Destekleyici olmalıdır
e) Hepsi
Soru 12- 12. Eğitim hemşiresi olarak işe yeni başlayan Ayşe hemşire, eğitime girdiğinde çok heyecanlanmakta ve hastaların ilgisini eğitimlere çekmekte çok zorlanmaktadır. Ayşe hemşire heyecanını bastırmak ve hastaların ilgisini çekmek için aşağıdakilerden hangisini yaparsa en etkili sonucu elde edebilir?
a) Bazı hastalar birbiriyle konuşuyor olsa da hemen derse başlarsa
b) Hastaların eski öğrenmelerini ölçmek için kısa bir test uygularsa
c) Beden diliyle sözsüz bir mesaj vererek hastaların hazır olmasını beklerse
d) Bağırarak eğitime hazır olmayan hastaların dikkatini çekmeye çalışırsa
e) Hastalardan birinden grubu susturmasını isterse
Soru 13- 13. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin etkisiyle meydana gelen bireysel farklılıklardan biri değildir?
a) Ahlaki davranışlar
b) İlgiler
c) Çalışma alışkanlıkları
d) Özel yetenekler
e) Psikomotor beceriler
Soru 14- 14. Aşağıda verilen ifadelerden hangisinde, öğrenmede bireysel farklılıklara ilişkin olarak uygun olmayan bir nitelemede bulunulmaktadır?
a) Eğitim hedefleri açısından, ortak özellikler kadar önemlidir.
b) Çağdaş eğitim anlayışının üzerinde durduğu temel unsurlardandır.
c) Bireyin gelişim sürecinde kritik bir etkiye sahiptirler.
d) Eğitim programlarının hazırlanmasında dikkate alınan unsurlardandır.
e) Bireysel farklılıklar çevresel faktörlerden etkisinde değildirler.
Soru 15- 15. "Her gelişim alanı birbirini etkiler" ifadesi hangi gelişim ilkesini açıklamaktadır?
a) Gelişim bir bütündür
b) Gelişim genelden özele doğrudur
c) Gelişim nöbetleşedir
d) Gelişim baştan ayağa doğrudur
e) Gelişim içten dışa doğrudur
Soru 16- 16. Gelişimle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir
b) Gelişimde bireyler arasında farklılıklar olması doğaldır
c) Gelişim büyük kaslardan küçük kaslara doğrudur
d) Gelişim alanları birbirlerinden bağımsız ele alınamaz
e) Gelişimde kalıtımla gelen özelliklerin dışına çıkılamaz
Soru 17- 17. Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminde eğitimcinin özelliklerinden biri değildir?
a) Mesleki bilgi ve becerisini etkin olarak uygulamalı/kullanmalı
b) Hoşgörülü
c) Sabırlı ve sürekli nasihat verici
d) Açık fikirli ve esnek
e) Güdüleyici, cesaretlendirici ve destekleyici
Soru 18- 18. İnkar aşamasındaki bir hastanın eğitimi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Hemşire , kendisiyle her konuda görüşebileceğini hastaya hissettirmelidir
b) Hastayla tartışılmalı ancak ilgiyle dinlenilmelidir
c) Hastanın onun sorduğu ya da mutlaka bilmesi gereken bilgiler verilmelidir
d) Öğretim o anda yapılanla ilgili olmalıdır
e) Durum aileye açıklanmalıdır
Soru 19- 19. Hastanın neden ben ? sorusuna yanıt aradığı aşama hangisidir?
a) Red
b) Pazarlık
c) Depresyon
d) Öfke
e) Kabul
Soru 20- 20. Depresyon / çözülme aşamasındaki hastaya verilecek eğitim ile ilgili hangisi doğrudur?
a) Öğretim o anda yaşanan konularla ilgili olmalıdır
b) Durum aileye açıklanmalıdır
c) Planlı öğretim için uygun zaman belirlenmelidir
d) Taburcu olacağı dikkate alınarak , ailede öğretime dahil edilmelidir
e) Varolan durumla ilgili öğretim sürdürülmelidir

Toplam Soru Miktarı: 20