3   Sınıf Deneme Sınavı

HASTA EĞİTİMİ
HASTA EĞİTİMİ VE TEMEL KAVRAMLAR 3. HAFTA 2018-2019

Soru 1- 1. Aşağıdakilerden hangisi hastanın öğretim planını hazırlayıp uygulamaya geçmeden önce hastanın bilgi düzeyini ölçmeye yönelik örneklerdendir?
a) Hastanın diyetiyle ilgili olması gereken sıvı miktarını düzenlemesini biliyor mu
b) Termometreyi okuması için matematikle ilgili bazı temel bilgi ve hesaplamaları bilebiliyormu
c) Hastalığıyla ilgili bir broşürden yararlanabiliyormu
d) İlaç prospektüsünü anlaması için belirli okuma ve kavrama düzeyinde mi
e) Hepsi
Soru 2- 2. Hastanın fiziksel gelişim /durumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi hastanın enerjisini ve öğrenme yeteneğini azaltan bir durumdur
a) Yüksek ateş
b) Uykusuzluk
c) Düzenli rahat solunum
d) Ağrı, uykusuzluk
e) Yorgunluk
Soru 3- 3. Aşağıdakilerden hangisi 1-3 yaş oyun çocuğunda hasta eğitimi için yanlış bir ifadedir?
a) Soru sorması , açıklama yapması desteklenmelidir
b) Yapılan açıklamalar basit olmalıdır
c) Enjektör kullanma gibi devimsel beceriler öğretilebilir
d) Konuların öğretiminde resimler ve kısa hikayelerden yararlanılmalıdır
e) Yapılan uygulamalar basit olmalıdır
Soru 4- 4. Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik döneminde gelişim ve öğrenme ile ilgili yanlış bir ifadedir?
a) Kurallara uymaz
b) Kendi hakkındaki kararları kendisi vermek ister
c) Rolleri sürdürmeye özen gösterir
d) Duygusal olarak gelişmiştir
e) Geleceğe yönelik planları vardır
Soru 5- 5. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta hasta eğitimi için yanlış bir ifadedir?
a) Öğretme-öğrenme sürecinin her aşamasına, özellikle hedeflerin belirlenmesine aileninde katılması sağlanmalıdır
b) Etkin olması, tartışmaya katılması desteklenmez
c) Hastanın güçlü olduğu yönlere ve sağlığa odaklanmalıdır
d) Öğretim kısa sğreli ( 10 -15 dk ) ,sık aralıklı olmalıdır
e) Sık sık tekrar yapılmalıdır
Soru 6- 6. Tip 1 diyabet tanısı almış ortaokula giden oniki yaşındaki Ali nin okul hemşiresi, Ali nin içinde bulunduğu gelişim döneminin özellikleri dikkate alındığında, aşağıdaki becerilerden hangisini yapmasını beklemez?
a) Kendi kendine insülin enjeksiyonu yapabilmesi
b) Şekerli gıdalar yememesi
c) Sık aralıklarla ve az öğünler ayarlaması
d) Düzenli spor yapması
e) İnsülin kalemiyle oyun oynaması
Soru 7- 7. Bir hasta eğitiminde hastaların öğrenme sürecine etkin olarak katılabilmeleri ve hedeflere ulaşabilmeleri için öncelikle aşağıdakilerden hangisi sağlanmalıdır?
a) Eğitimde hastaların yanlışlarının hemen düzeltilmesi
b) Öğretilecek üst düzey becerilerin somut örneklerle açıklanması
c) Zor konuların öğretilmesinde hareketli etkinliklere yer verilmesi
d) Hastaların konuyla ilgili bilişsel gelişim düzeyine sahip olması
e) Her aşamayı öğrenen hastaya pekiştireç verilmesi
Soru 8- 8. Bireyin yaşam süresince fiziksel gelişiminin en hızlı olduğu dönemler sırası ile aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) Ergenlik, doğum öncesi, bebeklik
b) Doğum öncesi, bebeklik, ergenlik
c) Doğum öncesi, ergenlik, bebeklik
d) Bebeklik, ergenlik, doğum öncesi
e) Bebeklik, doğum öncesi, ergenlik
Soru 9- 9. "Aynı yaşlardaki kuzenlerden birisi konuşmayı ve yürümeyi diğerinden daha erken öğrenmiştir" bu durum gelişimin hangi ilkesi ile açıklanabilir?
a) Gelişim nöbetleşedir
b) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır
c) Gelişimde kritik dönemler vardır
d) Gelişimin belli bir yönü vardır
e) Gelişimde bir süreklilik vardır
Soru 10- 10. Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik dönemindeki hasta eğitiminde mutlaka dikkate alınır?
a) Hastanın sadece kendisi ile eğitim gerçekleştirilir
b) Eğitimde oyun yolu seçilir
c) Basit, anlaşılır ve kısa cümleler kurulur
d) Eğitimde resimli kısa hikayelerden yararlanılır
e) Hasta eğitiminde sorun merkezli bir eğitim tercih edilir
Soru 11- 11. Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminde dikkat edilmesi gereken gelişim düzeylerinden biri değildir?
a) Psikososyal gelişim
b) Toplumsal gelişim
c) Fiziksel gelişim
d) Bilişsel gelişim
e) Yaş
Soru 12- 12. Aşağıdakilerden hangisi bebeklik dönemindeki hastanın eğitiminde dikkate alınmaz?
a) Bebeğin güven duyması sağlanır
b) Eğitim aileye/ yakınına dönük olmalıdır
c) Farklı materyallere dokuması sağlanır
d) Beslenme gereksinimi dikkate alınır
e) Bilimsel temelli açıklamalar yapılır
Soru 13- 13. Aşağıdakilerden hangisi Öğrenme yeterliliği / gelişimi açısından ergenlik döneminin özelliklerinden biri değildir?
a) Beden imgesi önemlidir
b) Soyut sorunları çözebilir
c) Desteğe ihtiyaç duyar
d) Kendi hakkındaki kararları kendisi vermek ister
e) Yararını o anda göreceği bilgiyi kolay öğrenir
Soru 14- 14. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemdeki bir hastanın eğitimi için doğrudur?
a) Eğitimde rol oynama,taklit,oyun gibi eğlendirici yollar seçilmelidir
b) Soru sorması, açıklama yapması desteklenmelidir
c) Yapılan açıklama ve uygulama örnekleri basit olmalıdır
d) Konuların öğretiminde resimler ve kısa hikayelerden yararlanılmalıdır
e) Hepsi
Soru 15- 15. Aşağıdakilerden hangisi bebeklik dönemindeki hastanın eğitiminde kullanılmaz?
a) Öğretimde oyun yolu seçilmelidir
b) Farklı materyallere dokunması sağlanmalıdır
c) Ailenin bebeğe karşı Güven duygusu sağlanmalıdır
d) Eğitim aile ve yakınlarına yönelik olmalıdır
e) Aile bebeğin beslenme, banyo gibi rutinlerini düzenli olarak sürdürmelidir
Soru 16- 16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hasta eğitiminde bilişsel zihinsel gelişim için yanlıştır?
a) Bilişsel gelişim entelektüel yeterlilik dikkate alınmadan hedefine ulaşmaz
b) Hastanın öğrenmesini etkileyen önemli faktörlerden birisi bilişsel gelişim düzeyidir
c) Hastanın bilişsel gelişim düzeyi algılaması ve bilgi kazanımını sağlar
d) Hastanın bilişsel gelişim düzeyi düşünmesini ,sorun çözme yeterliliğini biçimlendirir
e) Hastanın devinimsel ( PM ) bir beceriyi kazanması için şarttır
Soru 17- 17. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
a) Hastanın yeni bilgi edinmesi için belirli bir gelişim düzeyinde olması ve bu bilginin temelleneceği bilişsel yeterlikte bulunması gerekir.
b) Hastanın belli bilgiye sahip olduğunu düşünmek yanlış değildir
c) Hastanın sahip olduğu bilgi ve bunun doğruluğu araştırılmalıdır
d) Öğrenmenin, yeni bilginin eskileri tamamlaması yoluyla arttığı unutulmaması gereken bir diğer temel ilkedir
e) hepsi
Soru 18- 18. Hangisi eğitimle ilgili yanlış bir ifadedir?
a) Eğitim etkinlikleri, usta-çırak ilişkisine temellenen ve rastgele yerine getirilen etkinliklerdir
b) Eğtim etkinlikleri bilimsel yapıdaki birçok özellikler taşır.
c) Eğitim etkinliklerinde bireyin öğrenmesini kolaylaştıran, destekleyen, güvence altına alan çeşitli faktörlerin, ilkelerin dikkate alınması gereklidir.
d) Hasta ve ailesinin eğitiminde etkin ve verimli öğrenmenin/davranış değişikliğinin sağlanmasında öğrenmeyi etkileyen temel ilkeler dikkate alınmalıdır.
e) Hasta eğitimindeki ilkeler eğitimi, dolayısı ile hasta eğitimini etkileyen faktörlerle yakından ilişkilidir ve hemşirenin, öğretme-öğrenme süreciyle ilgili işlevlerini yönlendirmelidir.
Soru 19- 19. ----------------- bireyin sosyal ve psikolojik gelişimi; duyuşsal, devimsel ve bilişsel gelişimine paralel olarak oluşur ve değişik aşamalardan geçerek onun toplumsallaşmasını sağlar. Boşluğu doldurunuz?
a) Fizyolojik gelişim
b) Toplumsal gelişim
c) Psikososyal gelişim
d) Biyolojik gelişim
e) Hepsi
Soru 20- 20. Örneklere , benzetmelere fazla yer verilmeden yavaş hızda, sohbet edercesine yapılan hasta eğitimi aşağıdakilerden hangisine yapılır?
a) Okul öncesi dönem hastalarına
b) Oyun dönemi hastalarına
c) Ergelik dönemindeki hastalara
d) Yaşlı ve ihtiyar hastalara
e) Yetişkin hastalara

Toplam Soru Miktarı: 20