3   Sınıf Deneme Sınavı

HASTA EĞİTİMİ
HASTA EĞİTİMİ VE TEMEL KAVRAMLAR 2. HAFTA 2018-2019

Soru 1- 1. Gözlem ve taklit yoluyla öğrenmenin gerçekleştiği eğitim aşağıdakilerden hangisidir.?
a) Formal
b) İnformal
c) Meslekokulu
d) Lise
e) İlkokul
Soru 2- 2. Aşağıdakilerden hangisi iç çevre içinde sağlığa etki eden faktörlerden değildir.?
a) Genetik Yapı
b) Entellektüel ve Manevi Boyutlar
c) Sosyal İlişkiler
d) Pisikososyal değişkenler
e) Hastalık Süreçleri
Soru 3- 3. Eğitim Süreçlerinin sıralanması hangi seçenekte doğru verilmiştir.?
a) Amaç-Değerlendirme-Öğrenme-Öğretme
b) Amaç-Öğrenme-Öğretme-Değerlendirme
c) Öğrenme-Öğretme-Amaç-Değerlendirme
d) Değerlendirme-Amaç-Öğrenme-Öğretme
e) Öğrenme-Öğretme-Değerlendirme-Amaç
Soru 4- 4. Eğitim ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır.?
a) Dinamik bir süreçtik.
b) Davranış değiştirme sürecidir.
c) Yaşam boyunca devam eder.
d) Yenilikçi bir yapı taşır.
e) Kurumsal bir süreçtir.
Soru 5- 5. Bir konu ile ilgili nelerin, niçin, nerede ve nasıl yer alacağını gösteren kılavuz ........................... dır. Yukarıdaki boşluğa gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir.?
a) Öğretim programı
b) Öğretme-Öğretim
c) Eğitim
d) Öğrenme-Öğrenim
e) Öğrenme programı
Soru 6- 6. Sağlık eğitimi kapsamında yer alan hasta eğitiminin amacı nedir.?
a) Hasta bireyi komplikasyonlardan korumak.
b) Hastanın potansiyeli doğrultusunda mümkün olan en kısa sürede kendi kendine yetecek duruma getirmek.
c) Evde gerekli olan bakımını sürdürmeyi amaçlamak.
d) Hastalığa eklenecek diğer sağlık sorunlarından korumak.
e) Hepsi
Soru 7- 7. Hangi durum hasta ailesi ve yakınlarının bakım ile ilgili sorumluluklarını arttırmakta ve bakımla ilgili eğitimi almalarını zorunlu kılmaktadır.?
a) Sağlık bakım hizmetlerinin yapısının değişip maliyetinin artması ve hastaların hastanede yatış sürelerinin giderek kısalması.
b) Sağlık Bakım hizmetlerinin maliyetinin azalması.
c) Hastanede yatış süresinin uzun olması.
d) Her hastaya özel oda verilmesi.
e) Yemeklerin güzel olması.
Soru 8- 8. Bireyin yaşam boyu süren eğitiminin; eğitim kurumunda planlı, programlı, güdümlü olarak yürütülen kısmı bireyin ............. oluşturur.Boşluğu doldurunuz?
a) Öğrenmesini
b) Eğitimini
c) Öğretimini
d) Öğretmesini
e) Öğrenimini
Soru 9- 9. Aşağıdakilerden hangisi sağlığın ögelerinden biridir?
a) Kendini güçlü hissetmek
b) İyi ilişkiler kurmak
c) Yaşamdan haz almak
d) Yaşamı anlamak, bağımsız olmak
e) Hepsi
Soru 10- 10. Eğitim batı dillerinde hangi anlamları taşır.?
a) Beslemek,yükseltmek, düzey kazandırmak
b) Sosyal hizmet, kazanım
c) Kültürlenme sürec
d) Öğretim, disiplin
e) Ürün almak
Soru 11- 11. Aşağıdakilerden hangileri öğrenme kavramı kapsamında yer alır? 1. Yeni davranışın eskisiyle yer değiştirmesi 2. Yaşantı ürünü kalıcı izli davranış değişikliği. 3. Eğiticide gerçekleşen bir olgu 4. Çevreden gelen uyarıcılara uygun tepkide bulunma davranışı 5. Yaşamın belirli bir diliminde gerçekleşen bir olgu
a) 1-2-3
b) 1-2-4
c) 1-3-5
d) 2-4-5
e) 3-4-5
Soru 12- 12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi eğitim için söylenemez?
a) Bireyin gelişimidir.
b) Öğrenenleri değiştirmeli
c) İnsancıl temelleri olmalı
d) Belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmeli
e) Bireyi tüm yönleriyle geliştirmeli
Soru 13- 13. Aşağıdakilerden hangisi hastada bir öğrenmenin gerçekleştiğini ifade etmez?
a) Herhangi bir ilaç almadan önce hekime danışmayan bir hastanın hekime danışmaya başlaması.
b) Hastanın hastalığını yönetebilmesi
c) Hastanın yıllık kontrollerini ikiyılda bir yaptırması.
d) Hastanın ilaçlarını düzenli bir şekilde alması
e) Hastanın yaşam kalitesini geliştirmesi
Soru 14- 14. Frank ın "Eğitim, yarışmacı birey yetiştirmekten çok, kişilik bütünlüğü olan, işbirlikçi insan yetiştirme sürecidir" şeklindeki tanımı aşağıdakilerden hangi açıklamayı içermez?
a) Yarışmacı bir eğitim sistemi olmamalı
b) Bireyin işbirliği yapabilme becerisi geliştirilmeli
c) Bireyin kişiliği geliştirilmeli
d) Bireyin kişiliği ile bütünleşen bir özellikte olmalı
e) Eğitim sistematik bir süreç olmalı
Soru 15- 15. Bir konuyla ilgili nelerin, niçin, nerede ve nasıl yer alacağını gösteren bir klavuza ne ad verilir?
a) Formal eğitim
b) Öğretim programı
c) İnformal eğitim
d) Öğrenme
e) Öğretim
Soru 16- 16. "Eğitim, öğrenenleri değiştiren bir süreçtir" diyen kuramcı kimdir?
a) Blomm
b) Varış
c) Ertürk
d) Jarvis
e) Hepsi
Soru 17- 17. Aşağıdaki eğitim ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Eğitim bir davranış değiştirme sürecidir
b) Dinamik ve yenilikçi bir yapısı vardır
c) Formal ve informal olmak üzere ikiye ayrılır
d) Biçimsel ve örgün eğitim informal eğitimdir
e) Bireyin yaşam boyu süren bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmasına informal eğitim denir
Soru 18- 18. Aşağıdakilerden hangiis formal eğitim için yanlış değildir?
a) Formal eğiitm yasalara göre düzenlenir
b) Belli bir planı ve yöntemi yoktur
c) Kontrollü bir çevrede verilir
d) Formal eğitimde eğitim süreci eğitimci tarafından değerlendirilir
e) Sağlık kuruluşlarında da okullardaki gibi sistematik bir eğitim vardır
Soru 19- 19. Sağlık ve hastalığın birbirinden kesin olarak ayrılamayacağını savunan ve Sağlık- Hastalık Modelinde sağlık ve hastalık dinamik bir süreç olarak ele alan kuramcı kimdir?
a) Watson
b) Henderson
c) Nigtingale
d) Neuman
e) Roy
Soru 20- 20. "Sağlık, bireyin kültürel değerleri doğrultusunda görevlerini, işlerini yerine getirebilecek bedensel ve duygusal durumda olmasıdır. Bu yaklaşımda sağlıklı olmak, herhangi bir hastalık semptomunun olmaması ve kendini iyi hissetmektir." Tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Spirüktüel sağlık
b) Pozitif sağlık
c) Sosyolojik sağlık
d) Negatif sağlık
e) Fizyolojik sağlık

Toplam Soru Miktarı: 20