3   Sınıf Deneme Sınavı

HASTA EĞİTİMİ
HASTA EĞİTİMİ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. HAFTA 2018-2019

Soru 1- 1. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin temel amaçlarından değildir?
a) Sağlıklarını kendi potansiyelleri ölçüsünde geliştirmek
b) Optimum sağlığını ve bağımsızlığını kazanmasına destek olmak
c) Evde gerekli olan sağlık bakımını sürdürmek
d) Bakımın kalitesini sabit tutmak
e) Hiçbiri
Soru 2- 2. Aşağıdakilerden hangisi DSÖ ne göre sağlık eğitiminin uygulamalarından biri değildir?
a) Bireylere ve topluma sağlıklı yaşam biçimi için alınması gereken önlemleri benimsetip uygulatmak
b) Sunulan sağlık hizmetlerini kullanmaya alıştırmak
c) Sağlıklarını ve çevrelerini iyileştirmek için insanları ikna etmek
d) Ortak karara vardırmak ve eyleme yöneltmek
e) Hepsi
Soru 3- 3. Eğitim yolu ile bireyin sağlığa ilişkin temel bilgiyi kazanmasını, riskleri öğrenip sağlığa olumsuz etki yapacak ortam ve davranışlardan uzak durmasını ve sonuç olarak yaşamını nitelikli biçimde uzatacak davranışları/yaşam biçimini benimsemesini hedefler. Bu tanım hemşirelerin sağlık eğitimiyle ilgili etkinliklerinin hangisinin içerisinde yer alır?
a) Primer Bakım
b) Sekonder Bakım
c) Öncelikli Bakım
d) Tersiyer Bakım
e) Hepsi
Soru 4- 4. ------------- Spesifik hastalık ve sağlık sorunlarına yönelik kısa/orta/uzun dönemli ve evdeki bakımı içeren tüm eğitim etkinlikleri bu grup içindedir. Boşluğu doldurunuz?
a) Primer Bakım
b) Sekonder Bakım
c) Tersiyer Bakım
d) Tüm Bakım
e) İyi bakım
Soru 5- 5. Amerika Birleşik Devletleri nde (ABD) JCAHO (The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization) tarafından 1995 yılında geliştiren ve sağlık kuruluşlarınca hasta ve ailesinin eğitiminde dikkate alınması gereken standartları geliştirmiştir. Aşağıdakilerin seçeneklerin hangisi bu standartlarla ilgili maddeler arasındadır?
a) Sağlık kuruluşları, sağlık hizmeti alan bireye/aileye gerekli iletişim, denge ve sosyal becerileri kazandıracak eğitimi, sağlık bakım girişimi olarak verir.
b) Sağlık kuruluşları, eğitimi planlar, eğitim etkinliklerini, kaynaklarını destekleyen koşulları sağlamaz.
c) Sağlık kuruluşları, sağlık hizmeti alan bireyin/ailenin eğitimi sürecini, bakım planı doğrultusunda ve disiplinler arası işbirliği içinde gerçekleştirir.
d) Sağlık kuruluşları, sağlık hizmeti alan bireye/aileye eğitimi, belirlenmiş olan eğitim gereksinimlerine, öğrenme kapasitesine, öğrenmeye açlık düzeyine uygun olarak verir.
e) Hiçbiri
Soru 6- 6. Aşağıdaki seçeneklerden hangileri hemşirelere yol göstermesi amacıyla hazırlanmış olan eğitim standartları arasında yer almamaktadır?
a) Kurumlarla İlgili Standartlar
b) Eğitim Süreci İle İlgili Standartlar
c) Ürüne/Sonuca Yönelik Standartlar
d) Uygulamalı Standartlar
e) Hepsi
Soru 7- 7. Aşağıdaki tanımların hangisi Eğitim Süreci İle İlgili Standartlar için doğru değildir?
a) Eğitim sürecinin odak noktası sağlıklı/hasta bireydir.
b) Eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, hemşire tarafından sağlıklı/hasta birey ve aile ile işbirliği içinde gerçekleştirilir.
c) Eğitim sürecini hemşire planlar.
d) Eğitim süreci sağlık kuruluşu tarafından, eğitim ilkeleri ışığında uygulanır.
e) Hiçbiri
Soru 8- 8. Eğitim yolu ile bireyin sağlığa ilişkin temel bilgiyi kazanmasını, riskleri öğrenip sağlığa olumsuz etki yapacak ortam ve davranışlardan uzak durmasını ve sonuç olarak yaşamını nitelikli biçimde uzatacak davranışları/yaşam biçimini benimsemesini hedefler. İlgili eğitim etkinliklerine/programlarına örnek olarak aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki tanıma destekler niteliktedir?
a) Çevresel sorunlar ve stresle başa çıkma
b) Prenatal dönem ve yeni doğanın bakımı
c) Temiz yiyecek temini
d) Zaman yönetimi
e)
Soru 9- 9. I. hipertansif bir hastanın hastalığını yönetme II. diyabetli hastaya spor yaptırılması III. tanı işlemlerine hazırlık vb. eğitim etkinlikleri verilebilir IV. bacak ampütasyonu sonrası koltuk değneklerini kullanarak yürüme Spesifik hastalık ve sağlık sorunlarına yönelik kısa/orta/uzun dönemli bakıma yönelik ilgili eğitim etkinliklerine/programlarına örnek olarak aşağıdakilerden yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
a) I, III, IV
b) I, II, III
c) I, III
d) Yalnız I
e) Hepsi
Soru 10- 10. Sağlık kuruluşlarınca hasta ve ailesinin eğitiminde temel ilkeleri de içeren standartlarla ilgili maddelerden hangisi bu ilkeler arasında yer almaz?
a) Sağlıklı/hasta birey ve ailesinin eğitim sürecine ve alınacak kararlara katılımını desteklemek
b) Eğitim süreci doğrultusunda hasta ve ailesinin öğenme gereksinimlerine, yeterliklerine, tercih ve isteklerine yönelik verileri toplamak, gereksinimleri karşılamak
c) Sağlıklı/hasta birey ve ailesini ilaçların, yardımcı araç-gereçlerin etkin ve güvenli şekilde kullanılması hakkında eğitmek
d) Sağlıklı/hasta birey ve ailesine, hastalığa uygun beslenmesi, diyeti hakkında danışmanlık yapmamak
e) HİÇBİRİ
Soru 11- 11. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin temel amaçlarından değildir?
a) Sağlıkla ilgili doğru kararlar almalarını ve sağlıklı, nitelikli yaşam biçimi oluşturacak davranışlarını desteklemek
b) sağlıklarını kendi potansiyelleri ölçüsünde geliştirmek, optimum sağlığını ve bağımsızlığını kazanmasına destek olmak
c) Evde gerekli olan sağlık bakımını sürdürememek
d) bakımın kalitesini yükseltmek
e) kendi sağlığına duyarlı olmasını, sorumluluk üstlenmesini sağlamak ve özbakımı desteklemek
Soru 12- 12. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü ne göre sağlık eğitiminin temel amaçları arasında yer almaz?
a) Sağlık hizmetlerinin maliyetini azaltmak
b) Bireylere ve topluma sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını benimsetip uygulatmak
c) Sağlık hizmetlerini kullanmaya alıştırmak
d) Sağlıklarını iyileştirmek için insanları ikna etmek
e) Çevrelerini iyileştirmek için ortak karar aldırmak
Soru 13- 13. Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin sağlığın geliştirilmesi, sürdürülmesi ve hastalıklardan koruma ile ilgili eğitim etkinlikleri kapsamında yer alır?
a) Hipertansiyon tanısı olan bir hastaya hastalığını yönetme hakkında eğitim
b) Meme sağlığı taraması hakkında eğitim
c) Diyabetli hastanın beslenmesi hakkında eğitim
d) Tani işlemleri hakkında eğitim
e) Hastanın ilaçları hakkında eğitim
Soru 14- 14. Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin sağlığın yeniden kazanilmasi ile ilgili eğitim etkinlikleri kapsamında yer alır?
a) Bireye kullanacağı protez hakkında eğitim
b) Yenidoğanın aylık yapılması gereken muayeneleri hakkında eğitim
c) Ameliyat sonrası mobilizasyon hakkında eğitim
d) Solunum egzersizinin önemi hakkında eğitim
e) Aile planlaması hakkında eğitim
Soru 15- 15. Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin rehabilitasyona yönelik eğitim etkinlikleri kapsamında yer alır?
a) Madde bağımlılığı hakkında eğitim
b) Hipoglisemi başa çıkma hakkında eğitim
c) Hastalık komplikasyonlar hakkında eğitim
d) Diyabetli bireye diyabet derneği hakkında
e) Yürüyüşün diabetle ilişkisi hakkında eğitim
Soru 16- 16. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin standartlarının yararlarındandır?
a) Hemşirenin sağlıklı/hasta birey ve ailesi ile ilgili kararları almasını sağlamak
b) Hasta ve ailesine kurumun amaçları doğrultusunda sağlık eğitimi verilmesini güvence altına almak.
c) Hemşirenin kendi görüşleri doğrultusunda hasta ve ailesinin öğrenme gereksinimlerini karşılamak
d) Sağlıklı/hasta birey ve ailesinin, en kısa sürede taburcu olmasını sağlamak
e) Sağlık kuruluşları, hasta ve ailesine, iyileşmesi ve fonksiyonları geliştirmesine yönelik bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıracak eğitim vermek
Soru 17- 17. Aşağıdakilerden hangisi eğitim süreci ile ilgili yanlış bir ifadedir?
a) Eğitim sürecinin odak noktası sağlıklı/hasta bireydir.
b) Eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, hemşire tarafından sağlıklı/hasta birey ve aile ile işbirliği içinde gerçekleştirilir.
c) Eğitim sürecini hemşire müdürü planlar.
d) Eğitim süreci hemşire tarafından, eğitim ilkeleri ışığında uygulanır.
e) Eğitim sürecinin dökümantasyonu; iletişimi sağlaması, sağlık profesyonellerine kaynak olması ve kayıtlara geçmesi amacıyla yapılır.
Soru 18- 18. Hemşirenin rehabilitasyone yönelik eğitim etkinlikleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış verilmiştir?
a) Hastalığa bağlı defektlerin, yetersizliklerin, sınırlamaların oluşturduğu/oluşturabileceği etkilerin en alt düzeyde kalmasını sağlamak
b) Bireyin fonksiyonlarını, işlevlerini olası en üst düzeyde sürdürmesini amaçlar.
c) Rehabilitasyona yönelik eğitim etkinliklerinde evde bakım kadar destek hizmeti veren kişi ve kuruluşlarla işbirliği de önemlidir.
d) Hasta bireyi komplikasyonlardan, hastalığa eklenebilecek diğer sağlık sorunlarından korumayı ve onun kendi potansiyeli doğrultusunda sağlığına en kısa sürede ulaşmasını amaçlar.
e) Hiçbiri
Soru 19- 19. Primer bakım İlgili eğitim etkinliklerine/programlarına örnek olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?
a) Hastayı komplikasyonlardan uzak tutmak
b) Sigara, alkol kullanımı vb. risk faktörlerinden uzak durma
c) Yaşamın farklı dönemlerine uygun yüksek standartta beslenme, prenatal dönem ve yenidoğanın bakımı
d) risk yönetimi, bağışıklama,
e) güvenli çevre, sağlık taramaları, ilk yardım
Soru 20- 20. sekonder bakım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?
a) Psikososyal sorunlar ve stresle başa çıkma
b) Hastalığa eklenebilecek diğer sağlık sorunlarından korumayı ve onun kendi potansiyeli doğrultusunda sağlığına en kısa sürede ulaşmasını sağlamak
c) Temiz su temini
d) Emzirme teknikleri hakkında gebelere yönelik eğitim, yeterli egzersiz ve dinlenme
e) Eğitim etkinlikleri yoluyla bireyi hastalıklardan koruma vb. verilebilir.

Toplam Soru Miktarı: 20