3   Sınıf Deneme Sınavı

HASTA EĞİTİMİ
HASTA EĞİTİMİ VİZE SORU 2015-2016

Soru 1- 1-Hemşirelerin hasta eğitiminde tanı koyarken izlediği aşamaların doğru sıralanışı hangisidir?
a) Tanı koyar - karar verir – yorumlar - veri toplar
b) Tanı koyar - veri toplar - yorumlar - karar verir
c) Tanı koyar - yorumlar - karar verir - veri toplar
d) Veri toplar - karar verir - yorumlar - tanı koyar
e) Veri toplar - yorumlar - karar verir - tanı koyar
Soru 2- 2-Planlama hasta eğitimi sürecinin kaçıncı aşamasında yapılır?
a) Üçüncü aşama
b) Son aşama
c) İkinci aşama
d) İlk aşama
e) Dördüncü aşama
Soru 3- 3-Hasta eğitimi yapan hemşirelerin eğitim-hasta eğitimi kavramları hakkında bilgi sahibi olması gereklerinin arasında yer almaz?
a) Hasta eğitimin temeli kavramlar arasındaki ilişkileri kavramak
b) Hemşirelik eğitimi sorunlarını yorumlamak
c) Hasta eğitiminim temellerini kavramak
d) Hasta eğitiminin yöntemlerini kavramak
e) Hasta eğitiminin kapsamını kavramak
Soru 4- 4-Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminde sağlık inancını etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Folklorik uygulamalar
b) Akrabaların eğitimleri
c) Sağlık politikaları
d) Kalıplaşmış dini inançlar
e) Sosyokültürel yapı
Soru 5- 5-Aşağıdakilerden hangisi bilişsel (cognivite) öğrenme kuramlarının ilkelerinden biri değildir?
a) Öğrenci, verilen yeni bilgiyi daha önce öğrendikleriyle ilişkilendirerek zihinde anlamlı hale getirir.
b) Anlayarak, kavrayarak öğrenme, ezberleyerek öğrenmeden daha kalıcıdır.
c) Bilgi, öğrenciye anlamlı bütünler halinde sunulmalıdır.
d) Öğrenci, davranışının meydana getirdiği sonuçtan haz duyarsa, uyarıcı-tepki bağı güçlenir.
e) Öğrenci, öğreneceği bilgideki ilişkileri kendisi keşfederse, öğrenilenler daha kalıcı olur.
Soru 6- 6-Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin sağlığın geliştirilmesi, sürdürülmesi ve hastalıklardan koruma etkinlikleri kapsamında yer alır?
a) Hastanın ilaçları hakkında eğitim
b) Hastanın, hastalığını yönetmesi hakkında eğitim
c) Diyabetli bir çocuğun beslenmesi hakkında eğitim
d) Göz sağlığı taraması hakkına eğitim
e) Tanı işlemleri hakkında eğitim
Soru 7- 7- Hastanın yaşı aşağıdaki verilerin hangisinde en fazla etkili olur?
a) Öğrenme gereksinimi
b) Öğrenme isteği
c) Öğrenme yeterliliği
d) Öğrenme hedefleri
e) Öğrenme biçimi
Soru 8- 8-Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitimi yaparken toplanması gereken öncelikli bir bilgi değildir?
a) Hastalık hakkında bilgisi
b) Hastanın cinsiyeti
c) Ailesinin inançları
d) Hastanın ilgi ve dikkati
e) Hastanın algılama düzeyi
Soru 9- 9-Hangisi hastanın öğrenme gereksinimini değerlendirmede en az etkilidir?
a) Hastanın algıma düzeyi
b) Ailenin önceki hastalık deneyimleri
c) Hastanın önceki hastalık deneyimleri
d) Hemşirenin mesleki deneyimi
e) Hastanın hastalığına uyum aşaması
Soru 10- 10-Bir öğretim planlamada yer alan öğelerin doğru işlem sırası hangisidir?
a) Konu, öğretim faaliyetleri, hedef, değerlendirme
b) Değerlendirme, konu, öğretim faaliyetleri, hedef
c) Hedef, konu, öğretim faaliyetleri, değerlendirme
d) Öğretim faaliyetleri, hedef, konu, değerlendirme
e) Konu, hedef, öğretim faaliyetleri, değerlendirme
Soru 11- 11-Hasta eğitiminde toplanan verilerden hangisi diğerlerine göre daha subjektiftir?
a) Ekip üyeleri ile görüşme kayıtları
b) Tıbbi kayıtlar
c) Hasta ile görüşme kayıtları
d) Hemşirelik kayıtları
e) Laboratuvar kayıtları
Soru 12- 12-İstediği bir şey olduğunda sürekli konuşan, bağıran bir çocuk, istediğini elde edince susmaktadır. Çocukları sussun diye onun isteklerini yerine getirmektedir. Anne babanın bu davranışını daha da kalıcı hale getirmektedir?
a) Bir daha bir şey istememesini
b) Ağlama davranışını
c) Konuşma ve bağırma davranışını
d) Susma davranışını
e) İsteme davranışını
Soru 13- 13-Bir öğretmen, sınıf içinde gözlemlediği öğrenci davranışlarından olumlu olanlarını sergileyen öğrencileri, diğer öğrencilere alkışlatmaktadır. Öğretmen bu şekilde söz konusu davranışların diğer öğrencilerce de sergilenmek olasılığının artacağı varsayımıyla hareket ettiğini ifade etmektedir. Eğitimci hangi kurumsal yaklaşım çerçevesinde davranmaktadır?
a) Araçsal öğrenme
b) Buluş yoluyla öğrenme
c) Gizli öğrenme
d) Gözlem yoluyla öğrenme
e) Klasik koşullanma
Soru 14- 14-Aşağıdakilerden hangisi hastanın bilişsel gelişim düzeyine uygun davranış özelliklerinden biri değildir?
a) Solunum güçlüğü çekmesi
b) Hastanın kullandığı bir ilaç prospektüsünü anlaması
c) Hastanın sorun çözme becerisine sahip olması
d) Diabet hastasının insülin dozunu doğru hesaplaması
e) Hastanın kullandığı broşürü okuması
Soru 15- 15- Hemşirenin hastanın ailesi ile ilgili veri toplarken yapması gereken en önemli uygulama hangisidir?
a) Hastanın söylemek istediği bilgileri toplamalıdır
b) Hastanın yanındaki refakatçi ile görüşmelidir
c) Hastanın aile bireyleri/yakınları ile görüşmelidir
d) Sadece hasta ile görüşmelidir
e) Sadece anamnez formunda istenen bilgileri almalıdır.
Soru 16- 16-Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ve öğretme için söylenemez?
a) Davranış değişimini sağlayan süreç dış kaynak ise öğrenmedir.
b) Öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreçtir.
c) Her ikisinde de davranış değiştirme süreci söz konusudur.
d) Öğretme öğrenmeyi sağlama etkinliğidir.
e) Öğrenmede bireyin çevresi ile etkileşimi vardır.
Soru 17- 17-Yaşam içinde kendiliğinden oluşan yaşamın her alanında gerçekleşen eğitime ne ad verilir?
a) İnformal eğitim
b) Sağlık eğitimi
c) Formal eğitim
d) Örgün eğitim
e) Hasta eğitimi
Soru 18- 18-Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal alana yönelik bir kavramı ifade eder?
a) Kullanılacak ilaçların yan etkileri hakkında bilgi eksikliği
b) Ameliyat sonrası beslenme hakkında bilgi eksikliği
c) Aktif pasif egzersizler hakkında bilgi eksikliği
d) İnsülin enjeksiyonunun doğru şekilde uygulanması hakkında bilgi eksikliği
e) Egzersizin önemine inanma hakkında bilgi eksikliği
Soru 19- 19-Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin yol göstermesi amacıyla hazırlanan eğitim ile ilgili standartlardan kurumla ilgili standartlardan arasında yer almaz?
a) Hemşire bireyin/ailenin eğitimini kolaylaştırır, destekler, işbirliğini üstlenir.
b) Sağlık bakım kuruluşunda ailenin eğitimi bakımla bütünleşmiş olarak yer alır.
c) Sağlık bakım kuruluşunda, bireyin eğitimi hemşirelik uygulama alanlarının tümünde bakımla bütünleşmiş olarak yer alır.
d) Hemşire eğitim sürecini planlar.
e) Sağlık bakım kuruluşunun felsefesi, amaç ve hedeflerinde birey/ailenin eğitimi yer alır.
Soru 20- 20-Aşağıdakilerden hangisi bir öğretme planını yazılı olarak hazırlanmasının gerekçelerinden biri değildir?
a) Yapılacakların eksiksiz olarak gerçekleştirilmesini sağlar.
b) Hemşirenin kendine güvenini artırır.
c) İşlemin sistemli bir şekilde yapılmasını sağlar.
d) Yasal bir kanıt oluşturur.
e) Hemşirenin yaptıklarının yöneticiler tarafından değerlendirilmesini sağlar
Soru 21- 21-Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alana yönelik bir hemşirelik tanısıdır?
a) Hipertansiyonun olası yan etkileri hakkında bilgi eksikliği
b) Göbek bakımını doğru şekilde yapma hakkında bilgi eksikliği
c) Enjektöre uygun dozda insülin çekme hakkında bilgi eksikliği
d) Ameliyat sonrası protez kullanımını kabul etme hakkında bilgi eksikliği
e) Kolestomi bölgesinin hijyeninin önemi hakkında bilgi eksikliği
Soru 22- 22-Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitim ilkeleri arasında yer almaz?
a) Eğitimi kolaylaştırıcı roldedir.
b) Öğrenenin geribildirim verilmesini ister.
c) Öğrenenin geçmiş yaşantıları önemlidir.
d) Öğrenenler sorunlara çözüm üretir.
e) Öğrenen, öğrenme-öğretme sürecinde pasif roldedir
Soru 23- 23-Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitimi süresince hastanın öğrenmeye güdülenmesini etkileyen faktörlerden değildir?
a) Etkin katılım
b) Cinsiyet
c) Hastalığa uyum
d) Sağlık inançları
e) Dikkat
Soru 24- 24-Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminin başarılı olmasında daha etkilidir?
a) Eğitim yapılan ortamın uygunluğu
b) Eğitim materyalinin uygunluğu
c) Hemşirenin konu ile ilgili bilgisi
d) Hemşirenin mesleki deneyimleri
e) Hastanın öğrenme isteği
Soru 25- 25-Aşağıdakilerden hangisi bebeklik dönemindeki hastanın eğitiminde dikkate alınmaz?
a) Bebeğin güven duyması sağlanır.
b) Eğitim aileye/yakınına dönük olmalıdır.
c) Farklı materyallere dokunması sağlanır.
d) Beslenme gereksinimi dikkate alınır.
e) Bilimsel temelli açıklamalar yapılır.
Soru 26- 26- Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminde dikkat edilmesi gereken gelişim düzeyinden değildir?
a) Psikososyal gelişim
b) Toplumsal gelişim
c) Fiziksel gelişim
d) Bilişsel gelişim
e) Yaş
Soru 27- 27-Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ve öğretme için söylenemez?
a) Davranış değişimini sağlayan süreç dış kaynak ise öğrenmedir.
b) Öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreçtir.
c) Her ikisinde de değiştirme süreci söz konusudur.
d) Öğretme, öğrenmeyi sağlama etkinliğidir.
e) Öğrenmede bireyin çevresi ile etkileşimi vardır.
Soru 28- 28- Hasta eğitimi sürecinin ilk aşaması hangisidir?
a) Hemşirelik tanısı
b) Uygulama
c) Değerlendirme
d) Veri toplama
e) Planlama
Soru 29- 29-Aşağıdakilerden hangisi hemşireler yol göstermesi amacıyla hazırlanan eğitim ile ilgili standartlardan kurumla ilgili standartlar arasında yer almaz?
a) Hemşire eğitim sürecini planlar
b) Sağlık bakım kuruluşunun felsefesi, amacı ve hedeflerinde bireyin/ailenin eğitimi yer alır.
c) Sağlık bakım kuruluşlarında bireyin eğitimi hemşirelik uygulama alanlarının tümünde bakımla bütünleşmiş olarak yer alır.
d) Hemşire bireyin/ailenin eğitimini kolaylaştırır, destekler, işbirliğini üstlenir.
e) Sağlık bakım kuruluşunda ailenin eğitimi bakımla bütünleşmiş olarak yer alır.
Soru 30- 30-Hasta eğitimine yönelik hemşirelik tanısı hastanın ……………. gösterir. Yukarıdaki boşluğu tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Öğrenme yeterliliğini
b) Öğrenme gereksinimini
c) Öğrenmeye hazır bulunuşluğunu
d) Öğrenme isteğini
e) Öğrenmeye karşı tutumunu
Soru 31- 31- Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma ile edimsel koşullanma arasındaki farklardan biri değildir?
a) Klasik koşullanmada sönme davranışın ortadan kalkması, edimsel koşullanmada ise davranış pekiştirilmezse ortadan kalkar.
b) Klasik koşullanmada uyarıcı belirlidir. Edimsel koşullanmada belirsizdir.
c) Klasik koşullanmada tepki belirtilir, edimsel koşullanmada belirsizdir.
d) Klasik koşullanmada uyarıcı sonra verilir, edimsel koşullanmada uyarıcı önce verilir
e) Klasik koşullanmada uyarıcı önce uyarıcı gelir, edimsel koşullanmada önce davranış gelir.
Soru 32- 32- Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitimde dikkat edilmesi gereken gelişim türlerinden değildir?
a) Fiziksel gelişim
b) Yaş
c) Bilişsel gelişim
d) Toplumsal gelişim
e) Psikososyal gelişim
Soru 33- 33- Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimi standartlarının yararlarındandır?
a) )Hasta bireyin en kısa sürede taburcu olmasını sağlamak
b) Hemşirenin kendi görüşleri doğrultusunda hasta ve ailesinin öğrenme gereksinimlerini karşılamak
c) Salık kuruluşlarının hasta ve ailesine iyileşmesi ve fonksiyonları geliştirmesine yönelik bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıracak eğitim vermesini sağlamak
d) Hasta ve ailesine kurumun amaçları doğrultusunda sağlık eğitimi verilmesini güvence altına almak
e) Hemşirenin sağlıklı/hasta birey ve ailesi ile ilgili kararları almasını sağlamak
Soru 34- 34- Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin eğitimci rolünün ortaya çıkmasına yol açan etmenler arasında yer almaz?
a) Teknolojik gelişmeler
b) Hemşirelik mesleği dinamikleri
c) Demografik değişimler
d) Bilimsel gelişmeler
e) Sanayideki gelişmeler
Soru 35- 35- Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitimin amacı değildir?
a) Hastanın potansiyeli doğrultusunda mümkün olan en kısa sürede iyileşmesine yardımcı olmak
b) Hastalığa eklenebilecek diğer saplık sorunlarından korumak
c) Hastanın ekonomik yaşamında kendi kendine yeterli duruma gelmesini sağlamak
d) Hastanın evde gerekli olan bakımını sürdürmeyi sağlamak
e) Hasta bireyi komplikasyonlardan korumak
Soru 36- 36-Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin yol göstermesi amacıyla hazırlanan eğitim ile ilgili standartlardan ürüne yönelik standartlar arasında yer alır?
a) Eğitim sürecinin odak noktası sağlıklı/hasta bireydir.
b) Eğitim sürecinin dökümantasyonu sağlık profesyonellerine kaynak olması amacıyla yapılır.
c) Sağlık kuruluşları eğitimi planlar.
d) Hemşire, eğitim sürecinin değerlendirilmesine sağlıklı/hasta bireyin katılımını sağlar
e) Sağlık kuruluşları taburcu olacak bireye/aileye bakımın devamlılığını sağlamak için gerekli olan eğitimi verir.
Soru 37- 37- Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimin temel amaçları arasında yer almaz?
a) Sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun bakımın kalitesini yükseltmek
b) Sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun sağlıkları ile ilgili sorumluluk almalarını sağlamak
c) Sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun sağlığını kazanmasına destek olmak
d) Sağlıklı/hasta birey, aile ve topluma yalnızca bilgi aktarmak
e) Sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun sağlıklarını kendi potansiyelleri ölçüsünde geliştirmek
Soru 38- 38- Aşağıdakilerden hangisi “davranışı izleyen ve davranışın ortaya çıkma olasılığını artıran uyarıcıyı’’ tanımlar?
a) İstek
b) Dikkat
c) Pekiştireç
d) Tekrar
e) Güdü
Soru 39- 39-Bir çocuk akvaryumda balık beslemektedir. Çocuk belli bir süre akvaryuma birileri yaklaştığında, balıkların suyun üzerine doğru hareketlendiklerini ve orada oyalandıklarını gözlemlemiştir. Balıkların bu davranışı hangi kuramsal yaklaşıma göre açıklanabilir?
a) Araçsal öğrenme
b) Klasik koşullanma
c) Buluş yoluyla öğrenme
d) Edimsel koşullanma
e) Sosyal öğrenme
Soru 40- 40- Aşağıdakilerden hangisi eğitime etkin katılımı olumsuz etkiler?
a) Hastanın öğrenmede sorumluluk üstelenmesi
b) Hastanın kendini rahat ifade edebilmesi
c) Hasta ve hemşirenin amaç birliği içinde olması
d) Hasta ve hemşirenin iyi bir iletişim içinde olması
e) Hastanın kaygı düzeyinin yüksek olması
Soru 41- 41- Aşağıdakilerden hangisi eğitim için söylenemez?
a) Yaşam boyu devam etmeli
b) Bireyi tüm yönleriyle geliştirmeli
c) Belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmeli
d) Bilgi ve davranış değişikliği ile sonuçlanmalı
e) Belirli program dahilinde olmalı
Soru 42- 42- Aşağıdakilerden hangisi devimsel alana yönelik bir hemşirelik tanısıdır?
a) Safra kesesi ameliyatı hakkında bilgi eksikliği
b) Kan basıncı kontrolünü sürdürmenin önemine inanma hakkında bilgi eksikliği
c) Aktif pasif egzersizleri uygulamayı kabul etme hakkında bilgi eksikliği
d) Kişisel bakımda isteksizlik hakkında bilgi eksikliği
e) Perine bakımını uygulama hakkında bilgi eksikliği
Soru 43- 43- Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminin sorun çözme sürecine temellenmesinin yararlarından değildir?
a) Hemşirenin mesleki doyumunu yükseltir
b) Yapılan eğitim kalitesini yükseltir
c) Öğrenme-öğretme sürecinin mantıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlar
d) Hastanın sorunlarını daha çabuk çözülmesini sağlar
e) Hasta için doğru kararlar verilmesini sağlar
Soru 44- 44- Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık dönemindeki hastanın davranış özelliklerinden biri değildir?
a) Görmeyi, işitmeyi engelleyen sorunları olur
b) Fiziksel koordinasyon sorunları yaşayabilir
c) Duygularını kelimelerden çok davranışlarıyla
d) Alışkanlıklarının değişmesi endişe uyandırır
e) Unutkanlık artar, sık sık soru sorar
Soru 45- 45- Aşağıdakilerden hangisi sağlığın yeniden kazanılması ile ilgili eğitim etkinlikleri kapsamında yer alır?
a) Bağışıklama hakkında eğitim
b) Yıllık yapılması gereken taramalar hakkında eğitim
c) Bireye kullanacağı protez hakkında eğitim
d) Ameliyat sonrası öksürme egzersizleri hakkında eğitim
e) Egzersizin önemi hakkında eğitim
Soru 46- 46-Sağlığın Bireyin beklenmedik bir durumla karşılaşması durumunda duyguları, verdiği olumlu/olumsuz yanıtları ve geliştirdiği başa çıkma yolları ile gösterdiği uyum yeteneğidir şeklinde tanımı aşağıdakilerden hangi yaklaşımı içerir?
a) Bütüncül
b) Biyolojik
c) Sosyolojik
d) Objektif
e) Psikolojik
Soru 47- 47- Aşağıdakilerden hangisi sağlık kavramı için söylenemez?
a) Sağlık bağımlı olmayı içerir
b) Sağlıkta bireyin kendi sağlığı hakkındaki düşünceleri yer alır
c) Sağlık bireysel olarak ele alınmalıdır
d) Sağlıklı olmak, yalnızca hasta olmamak değildir
e) Sağlığın öğeleri arasında kendini güçlü hissetmek vardır
Soru 48- 48-Hastalıklara özgü hasta eğitim kitapçıkları için hangisi söylenemez?
a) Öğrenme isteğini artırır
b) Öğrenme yeterliliğini geliştirir
c) Öğrenme gereksinimini karşılar
d) Öğrenmenin kalıcılığını artırır
e) Öğrenmenin sürekliliğini sağlar
Soru 49- 49-Hastanın, hemşirenin ilacını verdiği sırada ilacın yan etkilerini sorması ve hemşirenin kısaca bilgi vermesi hangi eğitim türü ile açıklanabilir?
a) Yaygın eğitim
b) İnformal eğitim
c) Hizmetiçi eğitim
d) Örgün eğitim
e) Formal eğitim
Soru 50- 50- Aşağıdakilerden hangisi bilişsel bir öğrenmedir?
a) Okula gitmek istememe
b) Dört işlemle problem çözme
c) Kişisel problemlerle baş etme
d) Ödevlerini özenli yapma
e) Parmak kaldırarak söz isteme
Soru 51- 51-Şanlıurfa ya gezi için gelen bir turist, Balıklı Göl de bazı ilginç gözlemlerde bulunmuş; balıkların havuzun yanında yürüyen kişileri havuz boyunca uzun süre takip ettiğini fark etmiştir. Balıkların bu davranışı aşağıda verilen kuramsal yaklaşımlardan hangisi için en uygun örnek olarak verilebilir?
a) Edimsel koşullanma
b) Gizli öğrenme
c) Araçsal koşullanma
d) Sosyal öğrenme
e) Klasik koşullanma
Soru 52- 52- Aşağıdakilerden hangisi okul dönemindeki hastanın eğitiminde yer almaz?
a) Farklı materyallerle eğitim desteklenir.
b) Eğitimde oyun yolu seçilir
c) Soruları dikkate alınır ve cevaplanır.
d) Eğitim konuları açık bir şekilde açıklanır
e) Enjektör kullanma gibi devimsel beceriler kazandırılır.
Soru 53- 53-Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimi etkinlikleri ile ilgili özellikler arasında yer almaz?
a) sağlık eğitimi sektörlerin etkin katılımını gerektirir.
b) sağlık eğitimi farklı disiplinler arası işbirliğini gerektirir.
c) sağlık eğitimi toplumu oluşturan bireyleringrupların işbirliğini gerektirir.
d) sağlık eğitimi sağlıklı/hasta birey aile ve topluma tek yönlü yaklaşımı gerektirir.
e) sağlık eğitimi uluslar arası işbirliğini gerektirir.
Soru 54- 54-Oyun çocukluğu döneminde bir hastanın eğitiminde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a)Anlamayı kolaylaştırmaya önem verilir.
b)Resimli kitaplar kullanılır.
c)Kullanılacak malzemeye dokunma fırsatı verilir.
d)eğitimde oyun yolu seçilir.
e)Eğitim yapılırken uzun cümleler kullanılır.

Toplam Soru Miktarı: 54