3   Sınıf Deneme Sınavı

HASTA EĞİTİMİ
HASTA EĞİTİMİ VİZE SINAVI 2015

Soru 1- 1.Yaşam içinde kendiliğinden oluşan yaşamın her alanında gerçekleşen eğitime ne ad verilir?
A) İnformal Eğitim
B) Hasta Eğitimi
C) Formal Eğitim
D) Örgün Eğitim
E) Sağlık Eğitimi
Soru 2- 2.Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin temel amaçları arasında yer almaz?
A) Sağlıklı/hasta birey aile ve toplumun sağlıkları ile ilgili sorumluluk almalarını sağlamak.
B) Sağlıklı/hasta birey aile ve toplumun sağlığını kazanmasına destek olmak.
C) Sağlıklı/hasta birey aile ve topluma yalnızca bilgi aktarmak
D) Sağlıklı/hasta birey aile ve toplumun sağlıklarını kendi potansiyelleri ölçüsünde geliştirmek.
E) Sağlıklı/ hasta birey aile ve toplumun bakımının kalitesini yükseltmek. 3
Soru 3- 3.Aşağıdakilerden hangisi devimsel alana yönelik bir hemşirelik tanısıdır ?
A) Perine bakımını uygulama hakkında bilgi eksikliği
B) Kan basıncı kontrolünü sürdürmenin önemine inanma hakkında bilgi eksikliği
C) Kişisel bakımda isteksizlik hakkında bilgi eksikliği
D) Aktif pasif egzersizlere uygulamayı kabul etme hakkında bilgi eksikliği
E) Safra kesesi ameliyatı hakkında bilgi eksikliği
Soru 4- 4.Hasta eğitiminde toplanan verilerden hangisi diğerlerine göre daha subjektiftir ?
A) Hasta ile görüşme kayıtları
B) Ekip üyeleriyle görüşme kayıtları
C) Laboratuar sonuçları
D) Hemşirelik kayıtları
E) Tıbbi kayıtlar
Soru 5- 5.Hasta eğitimi yaparken hastanın öğrenme gereksiniminin belirlendiği aşama hangisidir ?
A) Değerlendirme
B) Uygulama
C) Veri Toplama
D) Hemşirelik Tanısı
E) Planlama
Soru 6- 6.Aşağıdakilerden hangisi hemşirelere yol göstermesi amacıyla hazırlanan eğitim ile ilgili standartlardan eğitim süreci ile ilgili standartlar arasında yer alır ?
A) Sağlık bakım kuruluşunun felsefesinde bireyin ailenin eğitimi yer alır
B) Eğitim sürecini hemşire değerlendirir.
C) Eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi yöneticiler tarafından gerçekleştirilir
D) Eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, hemşire tarafından sağlıklı/hasta birey ve aile ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilir
E) Sağlık bakım kuruluşunda bireyin/ailenin eğitimi hemşirelik uygulama alanlarının tümünde bakımla bütünleşmiş olarak yer alır
Soru 7- 7.Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimi standartlarının yararlarındandır ?
A) Hasta ve ailesine kurumun amaçları doğrultusunda sağlık eğitimi verilmesini güvence altına almak
B) Hasta bireyin en kısa sürede taburcu olmasını sağlamak
C) Sağlık kuruluşlarının hasta ve ailesine iyileşmesi ve fonksiyonları geliştirmesine yönelik bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıracak eğitim vermesini sağlamak
D) Hemşirenin sağlıklı /hasta birey ve ailesiyle ilgili kararlarını almasını sağlamak
E) Hemşirenin kendi görüşleri doğrultusunda hasta ve ailesinin öğrenme gereksinimlerini karşılamak
Soru 8- 8.Hastanın, hemşirenin ilacını verdiği sırada ilacın yan etkilerini sorması ve hemşirenin kısaca bilgi vermesi hangi eğitim türüyle açıklanabilir ?
A)Örgün Eğitim
B)Formal Eğitim
C)İnformal eğitim
D)Hizmetiçi Eğitim
E)Yaygın Eğitim
Soru 9- 9.Aşağıdaki ifadelerden hangisi ‘Davranışı izleyen ve davranışın ortaya çıkma olasılığını artıran uyarıcıyı’ tanımlar ?
A) İstek
B) Tekrar
C) Pekiştireç
D) Dikkat
E) Güdü
Soru 10- 10.Aşağıdakilerden hangisi sağlık kavramı için söylenemez?
A) Sağlık bağımlı olmayı içerir
B) Sağlıkta bireyin kendi sağlığı hakkındaki düşünceleri yer alır
C) Sağlık bireysel olarak ele alınmalıdır
D) Sağlıklı olmak yalnızca hasta olmamak değildir
E) Sağlığın öğeleri arasında kendini güçlü hissetmek vardır.
Soru 11- 11.Sağlığın ‘’bireyin beklenmedik bir durumla karşılaşması durumunda duyguları, verdiği olumlu/olumsuz yanıtları ve geliştirdiği başa çıkma yolları ile gösterdiği uyum yeteniğidir’ şeklinde tanımı aşağıdakilerden hangi yaklaşımı içerir?
A) Bütüncül
B) Biyolojik
C) Sosyolojik
D) Objektif
E) Psikolojik
Soru 12- 12.Aşağıdakilerden hangisi sağlığın yeniden kazanılması ile ilgili eğitim etkinliği arasında yer alır?
A) Bağışıklama hakkında eğitim
B) Yıllık yapılması gereken taramalar hakkında eğitim
C) Bireye kullanacağı protez hakkında eğitim
D) Ameliyat sonrası öksürme egzersizleri hakkında eğitim
E) Egzersizin önemi hakkında eğitim
Soru 13- 13.Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitimini sorun çözme sürecine temellenmesinin yararlarından değildir
A) Hemşirenin mesleki doyumunu yükseltir
B) Yapılan eğitimin kalitesini yükseltir
C) Öğrenme-öğretme sürecinin mantıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlar
D) Hastanın sorunlarının daha çabuk çözülmesini sağlar
E) Hasta için doğru kararlar verilmesini sağlar
Soru 14- 14.Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık dönemindeki hastanın davranış özelliklerinden biri değildir?
A) Görmeyi işitmeyi engelleyen sorunları olur
B) Fiziksel koordinasyon sorunları yaşayabilir
C) Duygularını kelimelerden çok davranışlarıyla gösterir
D) Alışkanlıklarının değişmesine endişe uyandırır
E) Unutkanlık artar sık sık soru sorar
Soru 15- 15.Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminde dikkat edilmesi gereken gelişim türlerinden değildir?
A) Yaş
B) Psiko sosyal Gelişim
C) Bilişsel gelişim
D) Fiziksel gelişim
E) Toplumsal gelişim
Soru 16- 16.Aşağıdakilerin hangisi bilişsel bir öğrenmedir?
A) Okula gitmek istememe
B) Dört işlemle problem çözme
C) Kişisel Problemlerle Baş Etme
D) Ödevlerini özenli yapma
E) Parmak kaldırarak söz isteme
Soru 17- 17.Hemşirenin eğitimci rolünün öne çıkmasına yol açan etmenler arasında yer almaz ?
A) Teknolojik gelişmeler
B) Sanayideki gelişmeler
C) Demografik değişimler
D) Hemşirelik mesleği dinamikleri
E) Bilimsel gelişmeler
Soru 18- 18.Şanlıurfa’ya gezi için gelen bir turist Balıklıgöl’de bazı ilginç gözlemlerde bulunmuş, balıkların havuzun yanında yürüyen kişileri havuz boyunca uzun süre takip ettiğini fark etmiştir.Balıkların bu davranışı aşağıda verilen kurumsal yaklaşımlardan hangisi için en uygun örnek olarak verilebilir
A) Edimsel koşullanma
B) Gizil öğrenme
C) Araçsal koşullanma
D) Sosyal öğrenme
E) Klasik koşullanma
Soru 19- 19.Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal alana yönelik bir hemşirelik tanısıdır ?
A) Kullanılacak ilaçların yan etkileri hakkında bilgi eksikliği
B) Aktif- pasif egzersizler hakkında bilgi eksikliği
C) Egzersizin önemine inanma hakkında bilgi eksikliği
D) Ameliyat sonrası beslenme hakkında bilgi eksikliği
E) İnsülin enjeksiyonunu doğru şekilde uygulama hakkında bilgi eksikliği
Soru 20- 20.Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitim ilkeleri arasında yer almaz?
A) Öğrenen,öğrenme-öğretme sürecinde pasif roldedir
B) Öğrenenin geçmiş yaşantıları önemlidir
C) Öğrenenin geri bildirim verilmesini ister
D) Öğrenenler sorunlara çözüm üretir
E) Eğitimi kolaylaştırıcı roldedir.
Soru 21- 21.Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitimi yapan hemşirenin eğitim/hasta eğitimi kavramları hakkında bilgi sahibi olması gerekleri arasında yer almaz?
A) Hemşirelik eğitim sorunlarını yorumlamak
B) Hasta eğitiminin yöntemlerini kavramak
C) Hasta eğitiminin kapsamını kavramak
D) Hasta eğitiminin temel kavramlar arasındaki ilişkileri kavramak
E) Hasta eğitiminin temellerini kavramak
Soru 22- 22.Bir öğretmen, sınıf içinde gözlemlediği öğrenci davranışlarından olumlu olanlarını sergileyen öğrencileri, diğer öğrencilere alkışlatmaktadır. Öğretmen, bu şekilde söz konusu davranışın diğer öğrencilerce de sergilenme olasılığının artacağı varsayımıyla hareket ettiğini ifade etmektedir.Eğitimci hangi kuramsal yaklaşım çerçevesinde davranmaktadır ?
A) Gözlem yoluyla öğrenme
B) Klasik koşullanma
C) Gizil öğrenme
D) Araçsal öğrenme
E) Buluş yoluyla öğrenme
Soru 23- 23.Hastalıklara özgü hasta eğitim kitapçıkları için hangisi söylenemez?
A) Öğrenme isteğini arttırır.
B) Öğrenme yeterliliğini geliştirir.
C) Öğrenme gereksinimini karşılar.
D) Öğrenmenin kalıcılığını arttırır.
E) Öğrenmenin sürekliliğini sağlar.
Soru 24- 24.Aşağıdakilerden hangisi hemşirelere yol göstermesi amacıyla hazırlanan eğitim ile ilgili standartlardan ürüne göre yönelik standartlar arasında yer alır ?
A) Sağlık kuruluşu eğitimi planlar.
B) Hemşire, eğitim sürecinin değerlendirilmesine sağlıklı/hasta bireyin katılımını sağlar
C) Eğitim sürecinin odak noktası sağlıklı hasta bireyidir.
D) Eğitim sürecinin dökümantasyonu sağlık profesyonellerine kaynak olması amacıyla yapılır.
E) Sağlık kuruluşları, taburcu olacak bireye/aileye bakımın devamlılığını sağlamak için gerekli olan eğitimi verir.
Soru 25- 25.Bir öğretim planında yer alan öğelerin doğru işlem sırası hangisidir?
A) Hedef-konu-öğretim faliyetleri-değerlendirme
B) Konu-hedef-öğretim faaliyetleri-değerlendirme
C) Değerlendirme-konu-öğretim faaliyetleri-hedef
D) Öğretim faaliyetleri-hedef-konu-değerlendirme
E) Konu-öğretim faaliyetleri-hedef-değerlendirme
Soru 26- 26.Aşağıdakilerden hangisi okul dönemindeki hastanın eğitiminde yer almaz?
A) Farklı materyallerle eğitim desteklenir.
B) Eğitimde oyun yolu seçilir.
C) Sorular dikkate alınır ve cevaplanır.
D) Eğitim konuları açık bir şekilde açıklanır.
E) Enjektör kullanma gibi devrimsel beceriler kazandırılar.
Soru 27- 27.Aşağıdakilerden hangisi eğitim için söylenemez?
A) Yaşam boyu devam etmeli.
B) Bireyin tüm yönleriyle geliştirmeli.
C) Belirli bir zaman diliminde gerçekleşmeli.
D) Bilgi ve davranış değişikliği ile sonuçlanmalı.
E) Belirli bir program dahilinde olmalı.
Soru 28- 28.Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alana yönelik bir hemşirelik tanısıdır ?
A) Enjektöre uygun dozda insülin çekme hakkında bilgi eksikliği
B) Ameliyat sonrası protez kullanmayı kabul etme hakkında bilgi eksikliği
C) Kolostomi bölgesinin hijyenin önemi hakkında bilgi eksikliği
D)Hipertansiyonun olası yan etkileri hakkında bilgi eksikliği
E) Göbek bakımını doğru şekilde yapma hakkında bilgi eksikliği
Soru 29- 29.Hasta eğitiminde öğrenme güdüsünü etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A)Bireyin kaygı düzeyi arttıkça dikkati artar
B)Bireyin sağlık inancı hastalıkla davranışlarını etkiler
C)Etkin katılım öğrenmeyi kolaylaştırır
D)Hasta eğitimi planlanırken hastalığa uyum aşaması dikkate alınmalıdır
E)Başarı en iyi güdüleyicidir.
Soru 30- 30.Aşağıdakilerden hangisi bir öğretme planını yazılı olarak hazırlanmasının gerekçelerinden değildir?
A)Yapılacakların eksiksiz olarak gerçekleştirilmesini sağlar
B)Hemşirenin kendine güvenini arttırır
C)Hemşirenin yaptıklarının yöneticiler tarafından değerlendirilmesini sağlar
D)İşlemin sistemli bir şekilde yapılmasını sağlar
E)Yasal bir kanıt oluşturur
Soru 31- 31.Hasta eğitim sürecinin ilk aşaması hangisidir ?
A)Hemşirelik tanısı
B)Uygulama
C)Değerlendirme
D)Veri toplama
E)Planlama
Soru 32- 32.Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlik dönemindeki hasta eğitiminde dikkate alınmaz ?
A)Hastanın eğitiminde sorun merkezli eğitim tercih edilir
B)Hastanın geçmiş yaşantılarından yararlanılır
C)Hastanın sorumluluk alması sağlanır
D)Öğrenmelerin hemen uygulanmasına fırsat sağlanır
E)Hastanın eğitimi sadece kendisiyle gerçekleştirilir
Soru 33- 33.Aşağıdakilerden hangisi eğitime etkin katılımı olumsuz etkiler?
A)Hastanın öğrenmede sorumluluk üslenmesi.
B)Hastanın kendini rahat ifade etmesi.
C)Hasta ve hemşirenin amaç birliği içinde olması.
D)Hasta ve hemşirenin iyi bir iletişimde olması.
E)Hastanın kaygı düzeyinin yüksek olması.
Soru 34- 34.Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ve öğretme için söylenemez?
A)Davranış değişimini sağlayan süreç dış kaynak ise öğrenmedir.
B)Öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreçtir.
C)Her ikisinde de davranış değiştirme süreci söz konusudur.
D)Öğretme,öğrenmeyi sağlama etkinliğidir.
E)Öğrenmede bireyin çevresi ile etkileşimi vardır
Soru 35- 35.Aşağıda yer alan hastalığa adaptasyon/uyum süreci aşamalarından hangisi hasta eğitimi açısından en uygun aşamadır ?
A)Kabul
B)Öfke
C)Pazarlık
D)Depresyon
E)İnkar
Soru 36- 36.Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitim yaparken toplanması gereken öncelikli veri değildir?
A)Hastalık hakkında bilgi.
B)Hastanın cinsiyeti
C)Ailenin inançları.
D)Hastanın ilgi ve dikkati.
E)Hastanın algılama düzeyi.
Soru 37- 37.Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemdeki hastanın eğitiminde dikkate alınmaz ?
A)Eğitimde rol oynama yöntemi tercih edilir
B)Basit , anlaşılır ve kısa cümleler kurulur
C)Hastanın soru sorması desteklenir
D)Eğitimde resimli kısa hikayelerden yararlanılır
E)Sorun merkezli eğitim tercih edilir
Soru 38- 38.Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin sağlığın geliştirilmesi, sürdürülmesi ve hastalıklardan koruma ile ilgili eğitim etkinlikleri kapsamında yer alır?
A)Diyabetli bir çocuğun beslenmesi hakkında eğitim
B) Tanı işlemleri hakkında eğitim
C)Hastanın hastalığını yönetmesi hakkında eğitim
D)Göz sağlığı taraması hakkında egitim
E)Hastanın ilaçları hakkında eğitim
Soru 39- 39.Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma ile edimsel koşullanma arasındaki farklardan birisi değildir ?
A)Klasik koşullanmada sönme davranışının ortadan kalkması edimsel koşullanmada ise davranış pekiştirilmezse ortadan kalkar.
B)Klasik koşullanmada uyarıcı belirlidir, edimsel koşullanmada belirsizdir.
C)Klasik koşullanmada tepki belirlidir, edimsel koşullanmada belirsizdir.
D)Klasik koşullanmada uyarıcı sonradan verilir , edimsel koşullanmada önce verilir.
E)Klasik koşullanmada önce uyarıcı gelir , edimsel koşullanmada önce davranış gelir.
Soru 40- 40.Aşağıdakilerden hangisi sağlık inancını etkileyen faktörlerden biri değildir?
A)Folklorik uygulamalar.
B)Akrabaların önerileri.
C)Sağlık politikaları
D)Kalıplaşmış dini inançlar.
E)Sosyokültürel yapı.
Soru 41- 41.Aşağıdakilerden hangisi öğrenme kavramını en iyi şekilde tanımlar ?
A)Davranışları değiştirme sürecidir.
B)Yeni davranışın eskileriyle yer değiştirmesidir.
C)Yaşamın belli bir diliminde gerçekleşen bir olgudur.
D)Çevreden gelen uyarıcılara uygun tepkide bulunma davranışıdır.
E)Yaşantı ürünü kalıcı izli davranış değişikliğidir.
Soru 42- 42.Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminin başarılı olmasında daha çok etkilidir?
A)Hemşirenin konu ile bilgisi
B)Hastanın öğrenme isteği
C)Hemşirenin mesleki deneyimi
D)Eğitim materyallerinin uygunluğu
E)Eğitim ortamının uygunluğu
Soru 43- 43.Aşağıdakilerden hangisi hemşirelere yol göstermesi amacıyla hazırlanan eğitim ile ilgili standartlardan kurumla ilgili standartlar arasında yer almaz?
A)Hemşire bireyin / ailenin eğitimini kolaylaştırır ,destekler, işbirliğini üstlenir.
B)Sağlık bakım kuruluşunda ailenin eğitimi bakımla bütünleşmiş olarak yer alır
C)Sağlık bakım kuruluşunda bireyin eğitimi hemşirelik uygulama alanlarının tümünde bakımla bütünleşmiş olarak yer alır.
D)Hemşire eğitim sürecini planlar
E)Sağlık bakım kuruluşunun felsefesi amaç ve hedeflerinde birey/ailenin eğitimi yer alır
Soru 44- 44.İstediği bir şey olmadığında sürekli konuşan bağıran bir çocuk istediğini elde edince susmaktadır. Anne ve baba Çocukları sussun diye istediklerini yerine getirmektedir.Anne babanın bu davranışı çocuğun hangi davranışını daha da kalıcı hale getirmektedir?
A)Bir daha bir şey istememesine
B)Ağlama davranışını
C)Konuşma ve bağırma davranışını
D)Susma davranışını
E)İsteme davranışını
Soru 45- 45.Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimi etkinlikleriyle ilgili özellikleri arasında yer almaz?
A)Sağlık eğitimi sektörlerin etkin katılımını gerektirir.
B)Sağlık eğitimi farklı disiplinler arası iş birliğini gerektirir
C)Sağlık eğitimi toplumu oluşturan bireylerin/grupların iş birliğini gerektirir
D)Sağlık eğitimi sağlıklı/hasta birey aile ve topluma tek yönlü yaklaşımı gerektirir
E)sağlık eğitimi uluslar arası iş birliğini gerektirir.
Soru 46- 46.Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin rehabilitasyona yönelik eğitim etkinlikleri kapsamında yer alır?
A)Sigara bırakma hakkında eğitim
B)Bireyin hastalığı ile ilgili kullanabileceği sosyal destek sistemler hakkında eğitim.
C)Bireyin kullandığı ilaçların yan etkileri hakkında eğitim.
D)Uygulanacak ameliyat hakkında eğitim.
E)Stresle başa çıkma hakkında eğitim.
Soru 47- 47.Hemşireler hasta eğitiminde tanı koyarken izlediği aşamaların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tanı koyar-Karar verir-Yorumlar-Veri toplar
B)Tanı koyar -Veri toplar-Yorumlar-Karar verir
C)Tanı koyar-Yorumlar-Karar verir-Veri toplar
D)Veri toplar-Karar verir-Yorumlar-Tanı koyar
E)Veri toplar-Yorumlar-Karar verir-Tanı koyar
Soru 48- 48.Planlama hasta eğitimi sürecinin kaçıncı aşamasında yer alır?
A)Üçüncü aşama
B)Son aşama
C)İkinci aşama
D)İlk aşama
E)Dördüncü aşama
Soru 49- 49.Hastanın yaşı aşağıdaki verilerin hangisinde en fazla etkili olur?
A)Öğrenme gereksinimi.
B)Öğrenme isteği
C)Öğrenme yeterliliği
D)Öğrenme hedefleri
E)Öğrenme biçimi.
Soru 50- 50.Aşağıdakilerden hangisi bilişsel (cognivite) öğrenme kuramlarının ilkelerinden biri değildir ?
A)Öğrenci, verilen yeni bilgiye daha önce öğrendikleriyle ilişkilendirerek zihninde anlamı hale getirir.
B)Anlayarak, kavrayarak öğrenme, ezberleyerek öğrenmeden daha kalıcıdır.
C)Bilgi, öğrenciye anlamlı bütünler halinde sunulmalıdır.
D)Öğrenci, davranışının meydana getirdiği sonuçtan haz duyarsa uyarıcı-tepki bağı güçlenir.
E)Öğrenci, öğreneceği bilgideki ilişkileri kendisi keşfederse öğrenilenler daha kalıcı olur.
Soru 51- 51.Hangisi hastanın öğrenme gereksinimini değerlendirmede en az etkilidir ?
A)Hastanın algılama düzeyi.
B)Ailenin önceki hastalık deneyimleri.
C)Hastanın önceki hastalık deneyimleri.
D)Hemşirenin mesleki deneyimi.
E)Hastanın hastalığına uyum aşaması
Soru 52- 52.Aşağıdakilerden hangisi hastanın bilişsel gelişim düzeyine uygun davranış özelliklerinden biri değildir?
A)Solunum güçlüğü çekmesi
B)Hastanın kullandığı bir ilaç prospektüsünü anlaması.
C)Hastanın sorunu çözme becerisine sahip olması.
D)Diyabet hastasının insülin dozunu doğru ayarlaması.
E)Hastanın kullandığı broşürü okuması.
Soru 53- 53.Hemşire, hastanın ailesi ile ilgili veri toplarken yapması gereken en önemli uygulama hangisidir?
A)Hastanın söylemek istediği bilgileri toplamalıdır.
B)Hastanın yanındaki refakatçi ile görüşmelidir.
C)Hastanın aile bireyleri /yakınları ile görüşmelidir.
D)Sadece hasta ile görüşmelidir.
E)Sadece anamnez formundaki istenen bilgileri almalıdır.
Soru 54- 54.Aşağıdakilerden hangisi bebeklik dönemindeki hastanın eğitiminde dikkate alınmaz ?
A)Bebeğin güven duyması sağlanır.
B)Eğitim aileye/yakınına yönelik olmalıdır.
C)Farklı materyallere dokunması sağlanır.
D)Beslenme gereksinimi dikkate alınır.
E)Bilimsel temelli açıklamalar yapılır
Soru 55- 55.Bir çocuk akvaryumda balık beslemektedir. Çocuk belli bir süre sonra akvaryuma birileri yaklaştığında balıkların suyun üzerine doğru hareketlendiklerini ve orada oyalandıklarını gözlemlemiştir.Balıkların bu davranışı hangi kuramsal yaklaşıma göre açıklanır?
A)Araçsal öğrenme
B)Klasik koşullanma
C)Buluş yoluyla öğrenme
D)Edimsel koşullanma
E)Sosyal öğrenme
Soru 56- 56.Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminin amacı değildir ?
A)Hastanın potansiyeli doğrultusunda mümkün olan en kısa sürede iyileşmesine yardımcı olmak.
B)Hastalığa eklenebilecek diğer sağlık sorunlarından korumak.
C)Hastanın ekonomik yaşamında kendi kendine yeterli duruma gelmesini sağlamak
D)Hastanın evde gerekli olan bakımını sürdürmeyi sağlamak.
E)Hasta bireyi komplikasyonlardan korumak.
Soru 57- 57.Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitimi süresince hastanın öğrenmeye güdülenmesini etkileyen faktörlerden değildir ?
A)Etkin kalıtım
B)Cinsiyet
C)Hastalığa uyum
D)Sağlık inançları
E)Dikkat
Soru 58- 58.Hasta eğitimine yönelik hemşirelik tanısı;hastanın ……….. gösterir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
A)Öğrenmeye karşı tutumunu
B)Öğrenme yeterliliğini
C)Öğrenmeye hazır bulunuşluğunu
D)Öğrenme gereksinimini
E)Öğrenme isteğini
Soru 59- 59.Oyun çocukluğu dönemindeki bir hastanın eğitiminde Aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A)Resimli kitaplar kullanılır.
B)Eğitim yapılırken uzun cümleler kullanılır
C)Eğitimde oyun yolu seçilir.
D)Kullanılacak malzemeye dokunma fırsatı verilir.
E)Anlamayı kolaylaştırmaya önem verilir.
Soru 60- 60.Aşağıdakilerden hangisi eğitim ortamındaki uyarıcı ile ilgili yanlıştır?
A)Dikkat çeken uyarıcılar kullanılmalıdır.
B)Uyarıcı öğrenmeyi kolaylaştırmalıdır.
C)Eğitim ortamında çok fazla uyarıcı olmalıdır.
D)Uyarıcı hastanın dikkatini dağıtmamalıdır.
E)Odaklanmayı sağlayan uyarıcılar kullanılmalıdır.
Soru 61- 61:Aşağıdakilerden hangisi hastada bir öğrenmenin gerçekleştiğini ifade etmez?
A)Hastanın eğitimden sonra egzersizlerini düzenli yapması.
B)Hastanın eğitimden sonra ilaçlarını düzenli bir şekilde alması.
C)Hastanın eğitimden sonra yaşam kalitesini geliştirmesi.
D)Hastanın eğitimden sonra hastalığını yönetebilmesi.
E)Hastanın eğitimden sonra yıllk kontrollerini iki yılda bir yaptırması.
Soru 62- 62.Genel bir yaklaşımla ele alındığında,aşağıdakilerden hangisinde bireyin hastalığa adaptasyon sürecinin aşamaları doğru şekilde sıralanmıştır?
A)İnkar-pazarlık-öfke-depresyon-kabul
B)Pazarlık-depresyon-öfke-inkar-kabul
C)İnkar-öfke-pazarlık-depresyon-kabul
D)Öfke-kabul-inkar-deprsyon-pazarlık
E)Pazarlık-inkar-öfke-kabul-depresyon
Soru 63- 63.Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemindeki hastanın eğitiminde dikkate alınmaz?
A)Karar vermesi desteklenir.
B)Bilimsel temelli açıklamalar yapılır.
C)Karar vermede sorun çözme yöntemi kullanılır.
D)Duygularını ifade etmesine fırsat verilir.
E)Eğitimde oyun yolu seçilir.

Toplam Soru Miktarı: 63