3   Sınıf Deneme Sınavı

HASTA EĞİTİMİ
HASTA EĞİTİMİ FİNAL SORULARI 2015

Soru 1- 1)Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitim ilkeleri arasında yeralmaz?
a)Öğrenen,öğrenme-öğretme sürecinde pasif roldedir
b)Öğrenenin geçmiş yaşantıları önemlidir
c)Öğrenenin geri bildirim verilmesini ister
d)Öğrenenler sorunlara çözüm üretir
e)Eğitimi kolaylaştırıcı roldedir
Soru 2- 2)Hemşireler hasta eğitiminde tanı koyarken izlediği aşamaların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Tanı koyar-karar verir-yorumlar-veri toplar
b)Tanı koyar-veri toplar-yorumlar –karar verir
c)Tanı koyar-yorumlar-karar verir-veri toplar
d)veri toplar-karar verir-yorumlar-tanı koyar
e)veri toplar-yorumlar-karar verir-tanı koyar
Soru 3- 3)Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminde dikkat edilmesi gereken gelişim türlerinden değildir?
a)Yaş
b)Psikososyal gelişim
c)Bilişsel gelişim
d)Fiziksel gelişim
e)Toplumsal gelişim
Soru 4- 4)Hasta eğitimi yaparken hastanın öğrenme gereksiniminin belirlendiği aşama hangisidir?
a)Değerlendirme
b)Uygulama
c)Veri toplama
d)Hemşirelik tanısı
e)Planlama
Soru 5- 5)Aşağıdakilerden hangisi eğitim için söylenemez?
a)Yaşam boyu devam etmeli
b)Bireyin tüm yönleriyle geliştirilmeli
c)Belirli bir zaman diliminde gerçekleşmeli
d)Bilgi ve davranış değişikliği ile sonuçlanmalı
e)Belirli bir program dahilinde olmalı
Soru 6- 6)Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin temel amaçları arasında yer almaz?
a)Sağlıklı /hasta birey aile ve toplumun sağlıkları ile ilgili sorumluluk almalarını sağlamak
b)Sağlıklı /hasta birey aile ve toplumun sağlığını kazanmasına destek olmak
c)sağlıklı/hasta birey aile ve topluma yalnızca bilgi aktarmak
d)Sağlıklı /hasta birey aile ve toplumun sağlıklarını kendi potansiyelleri ölçüsünde geliştirmek
e)Sağlıklı /hasta birey aile ve toplumun bakımının kalitesini yükseltmek
Soru 7- 7)Aşağıdakilerden hangisi sözlü değerlendirmenin amaçları arasında öncelikle yer almaz?
a)Bireyin düşünme süreçleri izlenir
b)Uygulamada geri bildirim fırsatı sağlar
c)Birey kendisini ifade etme olanağı bulur
d)psikomotor becerilerin değerlendirilmesinde kullanılır.
e)Hastaya geribildirim verme fırsatı sağlar
Soru 8- 8)Hemşire öğretim yöntemini kullanırken dikkat etmesi gereken özellikler arasında aşağıda sıralanan hangi özellik yer almaz?
a)Öğretimin etkili olmasında,hastanın istek duyması önemlidir
b)Hasta neden öğrenmesi gerektiğini kavramalıdır
c)Hastada mümkün olduğu kadar düşünmeyi uyarmalıdır
d)Hastanın soru sormasını desteklemelidir
e)Hastanın öğrenmesi için hastayı zorlamalıdır
Soru 9- 9)Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitimi süresince hastanın öğrenmeye güdülenmesini etkileyen faktörlerden değildir?
a)Etkin katılım
b)Cinsiyet
c)Hastalığa uyum
d)Sağlık inançları
e)Dikkat
Soru 10- 10)Aşağıdakilerden hangisi Öğrenme alanlarına yönelik hedeflerin özelliklerinden değildir?
a)Basitten karmaşığa doğru
b)Kolaydan zora doğru
c)Soyuttan somuta doğru
d)Aşamalı olması
e)Birbirinin önkoşulu olması
Soru 11- 11)Hasta eğitimi hasta ve ailesinin etkin katılımının sağlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)Eğitim içeriği hakkında bilgi vermek
b)Hazırbulunuşluk düzeyini artırma
c)Etkileşimi sağlama
d)Hedeflenen davranışı öğrenmeyi güdüleme
e)Kullanılacak yöntem ve teknikleri tanıtma
Soru 12- 12)Hangisi hasta eğitiminin değerlendirmesine ilişkin yanlış ifadedir?
a)Değerlendirme eğitim sürecinin son aşamasıdır
b)Program geliştirme yaklaşımlarına bağlı olarak çeşitlilik gösterir
c)Elde edilen sonuçlar öğrenmeyi yönlendirmede kullanılır
d)Değerlendirme olmadan eğitim-öğrenim hakkında karar vermek olanaksızdır
e)Değerlendirme süreklilik isteyen sistematik bir işlemdir
Soru 13- 13)Hemşire öğretim yöntemini kullanırken dikkat etmesi gereken özellikler arasında aşağıda sıralanan hangi özellik yer almaz?
a)hastanın hazırbulunuşluk düzeyi
b)kurumun sahip olduğu olanaklar
c)öğrenme ortamı
d)hasta ve ailesinin öğrenime etkin katılımı
e)uygun araç ve gereçler
Soru 14- 14.Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminde kaydedilmesi gereken öğelerden değildir?
a)eğitime yönelik tanılar
b)eğitim içeriği
c)kurum telefonları
d)öğretim yöntemleri
e)kaynaklar
Soru 15- 15.Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitimin de dökümantasyonun amaçları arasında yer almaz?
a)standartlar oluşturulmasını sağlar
b)statü ve kurumsal haklar sağlar.
c)araştırmalara veri oluşturur
d)eğitim uygulamalarının kanıtı özelliği taşır.
e)hastadaki gelişmelerin izlenmesini sağlar.
Soru 16- 16.Aşağıdaki maddelerden hangisi kaza raporunda olması gerekenlerden değildir?
a)hemşirenin adı soyadı
b)hastanın sağlık durumu
c)en kısa sürede ilgili birime iletilmesi
d)olayın nedenini subbjektif olarak yorumlaması
e)hemşire ya da hekim tarafından alınan önlemler
Soru 17- 17.Değerlendirme de kendi yeterliliğini ölçtüğü,eğitim planını uygularken eğitim araç ve yöntemlerle öğrenip kendini geliştiren kişi kimdir?
a)sağlık ekibi
b)hemşire
c)hasta
d)hekim
e)kurum
Soru 18- 18.ortopedi servisinde yatmakta olan ve hareket kısıtlılığı olan bir hastaya hemşire egzersizleri öğretme girişimini yaparken hangi yöntem uygulanır?
a)göstererek yapma
b)uygulama
c)planlama
d) anlatarak yaptırma
e)gösterme
Soru 19- 19.Aşağıdakilerden hangisi hastaya ait yazılı kayıtlar/dosya daki bilgileri görmesi açısından doğru seçenektir?
a)hasta,ailesi ve bakıma katılan sağlık ekibi
b)sadece hekim
c)bakıma katılan sağlık ekibi
d)sadece hemşire
e)hastanın ziyaretçisi
Soru 20- 20.Aşağıdakilerden hangisi bir öğretme planını yazılı olarak hazırlanmasının gerekçelerinden değildir?
a)yapılacakların eksiksiz olarak gerçekleştirilmesini sağlar.
b)hemşirenin kendine güvenini artırır.
c)hemşirenin yaptıklarının yöneticiler tarafından değerlendirilmesini sağlar.
d)işlemin sistemli bir şekilde yapılmasını sağlar.
e)yasal bir kanıt oluşturur.

Toplam Soru Miktarı: 20