3   Sınıf Deneme Sınavı

HASTA EĞİTİMİ
HASTA EĞİTİMİ FİNAL SORULARI 2021

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmanın bir amacı değildir?
A)-İlişki aramak
B)-Geliştirmek
C)-Tanımlamak
D)-Anlamak
E)-Keşfetmek
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi hastanın bilişsel gelişim düzeyine uygun davranış özelliklerinden bir değildir?
A)-Hastanın kullandığı broşürü okuması
B)-Diyabet hastasının insülin dozunu doğru hesaplaması
C)-Hastanın solunum güçlüğü çekmesi
D)-Hastanın kullandığı ilaç prospektüsünü anlaması
E)-Hastanın sorun çözme becerisine sahip olması
Soru 3- .Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitimi sürecinde hastanın öğrenmeye güdülenmesini etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A)-Dikkat
B)-Etkin katılım
C)-Cinsiyet
D)-Sağlık inancı
E)-Hastalığa uyum
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminde dikkat edilmesi gereken gelişim türlerinden değildir?
A)-Yaş
B)-Psikososyal gelişim
C)-Bilişsel gelişim
D)-Toplumsal gelişim
E)-Fiziksel gelişim
Soru 5- .Hemşirenin hasta eğitiminde tanı koyarken izlediği aşamaların doğru sıralanışı hangisidir?
A)-Tanı koyar - yorumlar - karar verir - veri toplar
B)-Tanı koyar - karar verir - yorumlar - veri toplar
C)-Veri toplar - yorumlar - karar verir - tanı koyar +
D)-Veri toplar - karar verir - yorumlar -tanı koyar
E)-Tanı koyar - veri toplar - yorumlar - karar verir
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi devimsel alan yönelik bir hemşirelik tanısıdır?
A)-Kişisel bakımda isteksizlik hakkında bilgi eksikliği
B)- Perine bakımını uygulama hakkında bilgi eksikliği
C)-. Safra kesesi kesesi ameliyatı hakkında bilgi eksikliği
D)-Kan basıncı kontrolünü sürdürmenin önemine inanma hakkında bilgi eksikliği
E)-Aktif pasif egzersizleri uygulamayı kabul etme hakkında bilgi eksikliği
Soru 7- Ameliyat sonrası bakım konusunda hasta ve ailesini eğitim içeriği üzerinde düşünmeye yöneltmek, kendi düşüncelerini ifade etmek için kullanılabilecek en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A)-Sorun çözme
B)-Tartışma
C)-Soru-cevap
D)-Beyin fırtınası
E)-Düz anlatım
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi iyi hazırlanmış bir hasta eğitim planının yararları arasında öncelikli olarak yer almaz?
A)-Değerlendirme yöntemlerinin seçilmesini sağlar.
B)-Hasta ve ailesinin eğitim sürecine etkin katılımını sağlar
C)-Hemşirenin kendine güvenmesini sağlar.
D)-Öğretim materyallerinin konuya uygun olarak seçilmesini sağlar
E)-İçeriğin kurum politikaları doğrultusunda düzenlenmesini sağlar
Soru 9- Öğrenme kuramlarından hangisi öğrenmedeki en önemli faktörün öğretim ve çevre olduğunu ileri sürmektedir?
A)-İletişim yaklaşımı
B)-Sosyal öğrenme yaklaşımı
C)-Hümanistlik yaklaşım
D)-Davranışçı öğrenme yaklaşımı
E)-Bilişsel öğrenme yaklaşımı
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi sağılık eğitiminin temel amaçları arasında yer almaz?
A)-Sağlık/hastalık birey, aile ve topluma yalnızca bilgi aktarmak
B)-Sağlık/hastalık birey, aile ve toplumun sağlıklarını kendi potansiyelleri ölçüsünde geliştirmek
C)-Sağlık/hastalık birey, aile ve toplumun sağlığını kazanmasına destek olmak
D)-Sağlık/hastalık birey, aile ve toplumun bakımının kalitesini yükseltmek
E)-Sağlık/hastalık birey, aile ve toplumun sağlıkları ile ilgili sorumluluk almalarını sağlamak.
Soru 11- Hasta eğitiminin ilk aşaması hangisidir?
A)-Uygulama
B)-Değerlendirme
C)-Veri toplama
D)-Hemşirelik tanısı
E)-Planlama
Soru 12- Ahmet Bey 3S yaşında, ilkokul mezunudur Birkaç gündür devam şiddetli bir göğüs ağrısı. Kesik, kesik öksürük ve öksürükle gelen kanlı balgam ve yüksek ateşten şikâyet etmektedir. Hekim Ahmet Beyin şikâyetleri ve 16 yaşında geçirmiş olduğu tüberküloz hikâyesine dayanarak yatarak tedavi edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Hemşire gerek servise oryantasyon, gerekse anamnez alma sürecinde Ahmet Beyin telaşlı ve endişeli olduğunu gözlemlemiştir Hemşire, elde ettiği veriler doğrultusunda hastasına Tüberküloz hastalığı hakkında bilgi eksikliği tanısını koymuş ve hasta eğitimini bu tanı doğrultusunda planlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi tüberküloz hastalığına ilişkin yapacağınız hasta eğitimi sırasında hastanıza sunacağınız İçeriğin belirlenmesinde dikkate alacağınız noktalardan biri değildir?
A)-Tüberküloz haftalığı ile ilgili bilgilerin, karmaşıktan basite sunulması
B)-Tüberküloz hastalığı İle ilgili bilgilerin, hastalığın patolojisinden evde bakımına doğru sunulması
C)-Tüberküloz hastalığı ile İlgili bilgilerin, somuttan soyuta işlenmesi
D)-Tüberküloz hastalığında ilaçların düzenli kullanımı, beslenme vb. kritik bilgilerin aralıklarla tekrarlanması
E)-Tüberküloz hastalığı ile İlgili bilgilerin, hastanın bildiği noktalardan bilmediği noktalara doğru sıralanması
Soru 13- Öğrenme için bireyin olgunlaşma düzeyi ile birlikte; önceki öğrenmelerini, ilgilerini, yeteneklerini, tutumlarını, motivasyonunu kapsayan kavram anandakilerden hangisidir?
A)-Hazır bulunuştuk
B)-Gelişme
C)-Gelişim
D)-Büyüme
E)-Güdü
Soru 14- 4.Hemşirenin, yatak başında, poliklinikte veya hastanın evinde bakım verirken en sık kullandığı eğitim uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A)-Grup öğretimi
B)-Birebir öğretim
C)-Düz anlatım
D)-Demonstrasyon
E)-İşlemlere hazırlayıcı öğretim
Soru 15- Eğitimci ilk yardım dersinde trafik kazası geçirmiş insanlara yapılacak ilk müdahaleyle ilgili teknikleri öğrencilerine göstererek kazalardaki yanlış müdahaleleri önlemeyi ve doğru müdahale etme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisini kullanarak öğretim etkinliğini gerçekleştirmelidir?
A)-Modeller
B)-İki boyutlu görseller
C)-Gerçek durumlar
D)-Etkileşimli videolar
E)-Hareketli resimler
Soru 16- Hastanızın kas gücünde ve eklemlerindeki hareketsizliği ortadan kaldırmak için gerekli egzersizleri hastanıza yaptırmayı ve nasıl yaptığını izlemeyi planlıyorsunuz. Bu durumda hemşire olarak seçmeyi düşündüğünüz öncelikli öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)-Problem çözme
B)-Uygulama
C)-Örmek olay
D)-Gösterip yaptırma
E)-Kendi kendine öğrenme
Soru 17- .Hatta eğitim planının esnek olmasını gerektiren bazı durumlar vardır. Anandakilerden hangileri bu nedenlerden değildir? 1. Kültürel farklılıklar 2. Ağrı yorgunluk vb. fiziksel değinmeler 3. Sosyal çevre 4. Bireysel farklılıklar 5. Eğitim amaçlarının farklılıkları
A)-2, 3, 4
B)-1, 3, 5
C)-1, 2, 3
D)-1, 3, 4
E)-2, 4, 5
Soru 18- Hemşirenin hastasının kendi kendine meme muayenesi yapma becerisi kazanması amacıyla yaptığı eğitimde kullanacağı an uygun değerlendirme yöntemi hangisidir?
A)-Hasta ile meme muayenesi hakkında görüşme yapma
B)-Meme muayenesi ile ilgili sorular sorma
C)-Hastadan kendi kendine meme muayenesi anlatmasını isteme
D)-Hastanın kendi kendine meme muayenesinin aşamalarını sıralamasını isteme
E)-Hastaya kendi kendine meme muayenesini yaptırma
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma ile edimsel koşullanma arasındaki farklardan birisi değildir?
A)-Klasik koşullanmada sönme davranışının ortadan kalkması edimsel koşullanmada ise davranış pekiştirilmezse ortadan kalkar.
B)-Klasik koşullanmada uyarıcı belirlidir, edimsel koşullanmada belirsizdir.
C)-Klasik koşullanmada tepki belirlidir, edimsel koşullanmada belirsizdir.
D)-Klasik koşullanmada uyarıcı sonradan verilir, edimsel koşullanmada uyarıcı önce verilir.
E)-Klasik koşullanmada önce uyarıcı gelir, edimsel koşullanmada önce davranış gelir
Soru 20- Planlanmış eğitim etkinliklerinin, hasta ve ailesinin öğrenmesini sağlamak amacıyla işe koşulan tüm işlevleri kapsar) ifadesi aşağıdakilerden hangi aşamayı tanımlar?
A)-Değerlendirme
B)-Veri toplama
C)-Planlama
D)-Tanılama
E)-Uygulama
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi yazılı değerlendirmeler hazırlanırken dikkat edilmedi gereken noktalar arsında yer almaz?
A)-Çeldirici sorular kullanılmalıdır.
B)-Anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.
C)-Sorular açık ve net ifade edilmelidir.
D)-Her soru bir davranışı içermelidir
E)-Açık uçlu sorular kullanılmalıdır.
Soru 22- .Hastanın kendi kendine meme muayenesi yapma becerisi kazanması amacıyla yapılan eğitim en uygun değerlendirme yöntemi hangisidir?
A)-Açık uçlu testler
B)-Gözlem
C)-Görüşme
D)-Sözlü değerlendirme
E)-Yazılı değerlendirme
Soru 23- Aşağıdakilerden hangisi sağlık kavramı için söylenemez?
A)-Sağlık bireysel olarak ele alınmalıdır.
B)-Sağlıkta bireyin kendi sağlığı hakkındaki düşünceleri yer alır
C)-Sağlık bağımlı olmayı içerir.
D)-Sağlıklı olmak, yalnızca hasta olmamak değildir.
E)-Sağlığın öğeleri arasında kendini güçlü hissetmek vardı
Soru 24- Ayşe Hanım, 58 yaşında, 71 kg ve 1.53 cm boyunda; ilkokul mezunudur. Marangoz olan eşi ile birlikte yaşayan Ayşe Hanım artrit tedavisi görmektedir. Hemşire Ayşe hanımın, artrit semptomlarını hafifletmek için aldığı değişik ilaçların etkilerinin bilincinde olmadığını öğrenir. Ayşe Hanım, hemşire İle iletişimi sırasında tedavinin yetersiz olacağını düşündüğünü ve kendisine yapılacak herhangi bir eğitim girişimini kabul etmeyeceğini ifade eder. Bu vakada aşağıdakilerden hangisi planlayacağınız hasta eğitimi için toplamanız gereken öncelikli bir veri değildir?
A)-Hastanın hastalığın semptomlannı hafifletmek için aldığı ilaçların etkilerini bilmemesi
B)-Hastanın ilkokul mezunu olması
C)-Hastanın hastalığa uyum sürecinin red aşamasında olması.
D)-Hastanın kadın olması
E)-Hastanın eşi ile birlikte yaşaması
Soru 25- .Esra hemşire. İnsülin uygulamasına yönelik hasta eğitiminde aşağıdaki işlemlere yer vermiştir; 1. Hastasının tüm duyu organlarına yönelik etkinlikler kullanmıştır. 2. Yaparak, yaşayarak öğrenme amaçlı uygulamalar yaptırmıştır. 3. Uygulamalarda hastanın katılımını sağlamıştır. 4. Hastasının üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanmıştır. Esra hemşirenin bu eğitim esnasında yaptığı uygulamalardan hangisi/hangileri gösterip yaptırma yöntemine uygundur?
A)-2-3
B)-1-4
C)-3-4
D)-2-4
E)-1-2
Soru 26- Aşağıdakilerden hangisi hastaya geri bildirim verilmesinin amacı değildir?
A)-Güdülenmeyi sağlamak
B)-Pekiştirmeyi sağlamak
C)-Kritik öğelerin öğrenilmesini sorgulamak
D)-Hastanın başarılı olmasını sağlamak
E)-Hastayı zorlayarak öğrenmesini sağlamak
Soru 27- Aşağıdakilerden hangisi uygulama sürecinin aşamalarından biri değildir?
A)-Komplikasyonların önceden tahmin edilmesi
B)-Hemşirelik tanısının belirlenmesi
C)-Bakım planının gözden geçirilmesi
D)-Bakım planının gözden geçirilmesi
E)-Araç gerecin düzenlenmesi
Soru 28- Hemşirenin hastanın ailesi ile ilgili veri toplarken gereken en doğru uygulama hangisidir?
A)-Hastanın aile bireyleri, yakınları ile görüşülmelidir
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 29- Hangisi hemşirelik süreci aşamalarından değildir?
A)-Hemşirelik tanılama.
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 30- hastanın solunum egzersizleri hakkında bilgi ve beceri kazanmak steyen bir hemşire solunum egzersizi çeşitlerini ve bunların İnsan vücudunda hangi kaslar çalıştıracağını öğrenmek istemektedir bu hemşirenin aşağıdaki öğrenim materyallerinden hangisi kullanması daha uygundur
A)-modeller
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 31- Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminin başarıyla sonuçlanması için hemşirenin dikkate alınması gereken ülkelerden değildir
A)-standart içerik uygulanmalı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 32- Şermin Hanım ağızda açıklık ve dilde yanakta beyaz plaklar nedeniyle iştahta azalma ve kilo kaybı şikayetleri üzerine hekime başvurmuş Ekim Şermin Hanım dan bazı laboratuar testlerini yaptırması istemiştir bu süreçte Şermin Hanım ın nişanlısı ve ailesi her zaman yanındadır bu bak adı aşağıdakilerden hangisi planlayacağız hasta eğitimine ilişkin öncelikli veri toplama kaynaklanan biri değildir
A)-Hastanın ailesi ve nişanlısı
B)--laboratuvar sonuçları
C)-hekimle görüşme
D)-literatür
E)--hastanın kendisi
Soru 33- Hemşire Ayşe Hanım ile yaptığı görüşme sırasında artritin el ve diz eklemlerini etkilediğini toplu iğne ve Kalem gibi küçük nesneleri yakalamak da güçlük çektiğini diz eklemlerinde ki tutumundan dolayı pozisyon değiştirmek de oturduğu yerden kalkmak da zorluk çektiğini ve artritin sadece bir eklem hastalığı olarak algıladığını Öğrenir. bu durumda aşağıdakilerden hangisi hastanız için belirlediğiniz bilişsel öğrenme alanına yönelik bir hemşirelik tanısıdır
A)-artrit hastalığı hakkında bilgi eksikliği
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 34- Hastanın kolostomi torbasını değiştirme becerisini kazanması amacıyla yapılan Eğitimde en uygun değerlendirme yöntemi hangisidir
A)-Gözlem
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 35- Yeni doğum yapmış bir anneye doğru ve etkili emzirme konusunda bir hasta eğitimi yapmayı planlayan hemşire daha önceden Aynı konuda eğitim yaptığıp bir anne adayını hasta eğitimi sırasında deneyimlerini ve uygulamalarına paylaşması için eğitime dahil etmiş ardından tartışma ortamı açmış ve hastası ile birlikte doğru ve Etkin uygulamaya ilişkin fikirler üretime çalışmıştır Buna kadar hemşirenin kullandığı Öncelikle eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Tartışma
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 36- Hemşire olarak hastanıza kas gücünde ve eklemlerindeki hareketsizliği ortadan kaldırmak için gerekli egzersizleri göstererek yanlış uygun kullanmaları ve doğru ve Etkin uygulama becerilerini kazandırmayı amaçlıyor musunuz bu durumda hasta eğitimini sırasında kullanılmak üzere aşağıdaki Öğretim araç gereçlerinden hangisini öncelikli olarak seçersiniz
A)-Modeller
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 37- aşağıdakilerden hangisi hasta eğitimi sürecinde hastanın öğrenmeye güdülenmesini etkileyen faktörler arasında yer almaz
A)-Cinsiyet
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 38- biyoetik kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-farklı düşüncelerden uzmanların işbirliğini gerektirir
B)-uygulamalı bir etik alandır
C)--tıp etiğine göre daha az kapsamlıdır
D)-insan onurunun tehlikede olduğu her yerde gereklidir
E)-etik konularda küresel düşünmeti sağlar
Soru 39- -Hemşire olarak hastanızın insülin enjeksiyonunu yapma becerisi kazanması amacıyla yaptığınız hasta eğitiminde kullandığımız yöntem nedir?
A)- hasta ile insülin enjeksiyonunun önemini tartışma
B)-hastaya insülin enjeksiyon onu yaptırma hastadan insülin enjeksiyonu açıklamasını isteme
C)-hastaya insülin enjeksiyonu ile ilgili sorular sorma
D)-hastanın insülin enjeksiyonu uygulama basamaklarını sıralamasını isteme
E)-Hastaya insülin enjeksiyonu yaptırılması
Soru 40- -Hemşirenin hastanın kendi kendine meme muayenesi yapma becerisi kazanması amacıyla yaptığı eğitim hangisidir
A)-hastaya kendi kendine meme muayenesini yaptırma
B)-hasta ile meme muayenesi hakkında görüşme yapma
C)-- hastadan kendi kendine meme muayenesini anlatmasını isteme
D)-hastanın kendi kendine muayenesinin aşamalarını sıralamasını isteme
E)-meme muayenesi ile ilgili sorular sorma
Soru 41- -Hastanızın Kars gücünde ve eklemlerindeki hareketsizliği ortadan kaldırmak için gerekli egzersizleri hastanız da yaptırmayı hemşire olarak hangi istersen iyi ve öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir
A)-problem çözme
B)-uygulama
C)--kendi kendine öğrenme
D)-örnek olay
E)-gösterip yapma
Soru 42- -Öğretim materyalleri ile karşılaştırıldığında eğitim ortamında hasta etkileşiminin en yüksek olduğu ve içeriğin bireysel öğrenme hızına göre ayarlanabilecek i öğretim materyali aşağılardan hangisidir
A)-İKİ boyutlu görseller
B)-gerçek nesneler
C)-bilgisayar yazılımları
D)-esim ve grafikler
E)-hareketli resimler

Toplam Soru Miktarı: 42