3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLARI
GEÇMİŞTE ÇIKMIŞ SORULAR VİZE-FİNAL-BÜTÜNLEME

Soru 1- 1. Hemşireliğin doğasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bakım hemşirelik mesleğinin varoluş nedenidir
b) Yardım etme amacıyla bakım verir
c) Sağlığın geliştirilmesi ve bakıma odaklanır
d) Hemşireliğin amacı hastalıkları tedavi etmektir
e) Hemşirelik bilim ve sanatalrı olan bir meslektir
Soru 2- 2. Hemşireliğin temel kavramları aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsan , sağlık / hastalık ,çevre ve hemşirelik
b) Hemşirelik, model,kuram ve çevre
c) Sağlık,insan ,çevre ve kuram
d) İnsan , model, kuram ve hemşirelik
e) Model , kuram, sağlık / hastalık ve çevre
Soru 3- 3. Aşağıdakilerden hangisi yaşam aktivitelerini etkileyen biyo-fizyolojik faktörlerdendir?
a) Sosyal güvence
b) Çevresel koşullar
c) Medeni durum
d) Emosyonel durum
e) Yaş
Soru 4- 4. Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin kaza raporu hazırlarken yapamsı gereken ilkelerden değildir?
a) Hemşirenin sübjektif yorum yapması
b) Ne olduğunu kısa ve objektif terimlerle tanımlaması
c) Alınan önlemlerin rapor edilmesi
d) Kazaya şahit olan hemşirenin kazaya kaydedilmesi
e) Raporun en kısa sürde birime iletilmesi
Soru 5- 5. Aşağıdakilerden hangisi bireyin bakımı ile ilgili kayıtlar hakkında bilgi edinebilir?
a) Sağlık ekibi üyeleri
b) Hasta ve ailesi
c) Ziyaretçiler
d) Hastane çalışanları
e) Hekim ve hemşire
Soru 6- 6. Aşağıdakilerden hangisi idealizm ( asestitizm ) döneminde gerçekleşmemiştir?
a) Usta-çırak ilişkisi
b) Hemşire kendini ikinci planda tutmuştur
c) Dinsel gerçekliği savunan bir düşüncedir
d) Hastanın gereksinimlerini belirleyerek bakım verir
e) Hemşirelerin hayır işlerini yapması beklenir
Soru 7- 7. Aşağıdakilerden hangisi hemşirede olması gereken uygulama becerilerinden değildir?
a) Bilişsel beceriler
b) İşletme becerileri
c) İletişim becerileri
d) Psikomotor becerileri
e) Eğitim becerileri
Soru 8- 8. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik girişim sınıflamasından değildir?
a) Who
b) Nanda
c) Noc
d) Omaha
e) Incp
Soru 9- 9. Aşağıdakilerden hangisi yaşamsal öneme sahip olan öncelikli yaşam aktivitelerine örnektir?
a) Hareket-boşaltım
b) Güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi-beslenme
c) Beslenme-boşaltım
d) Solunum-vücut sıcaklığının kontrolü
e) Kişisel temizlik ve giyinme-uyku ve dinlenme
Soru 10- 10. Sağlığı hastalık belirti ve bulgularının yokluğu olarak tanımlayan model aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sağlık inanç modeli
b) Yüksek- düzey iyilik modeli
c) Sağlık / hastalık süreklilik modeli
d) Sağlığı geliştirme modeli
e) Klinik model
Soru 11- 11. Aşağıdakilerden hangisi insanın psikolojik boyutunu değerlendirirken dikkat edilecek veriler arasında yer almaktadır?
a) Hücre-doku-organ sistemlerin yapısı
b) Sosyal güvencesi
c) Yaşadığı yer
d) Kişilik ve huy yapısı
e) Eğitim düzeyi
Soru 12- 12. Aşağıdakilerden hangisi hedef ve beklenen sonuçların yazılmasında dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?
a) Hemşirelik bakımında birey merkezli olma
b) Ölçülebilir ifadelere yer verilmesi
c) Gerçekçi ifadelere yer verilmesi
d) Gözlenebilir sonuç içermesi
e) Zaman sınırının belirtilmemesi
Soru 13- 13. Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığını etkileyen toplumsal risk faktörlerinden değildir?
a) İnanç ve uygulamalar
b) Besin sanitasyonu
c) Atıkların toplanması
d) Beslenme ve barınma
e) Su ve hava kirliliği
Soru 14- 14. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sürecinin amaçlarından biri değildir?
a) Bireye bireyselleştirilmiş ve katılımlı bakım sunma
b) Hemşireliğin bilişsel ve bilimsel becerilerini kullanabilir sağlık disiplini olduğunu kanıtlama
c) Hemşirelik bakımında evrenselliği sağlama
d) Bakımla ilgili yazılı kanıt sağlama
e) Bakımın planlanmasına farklı disiplin üyelerinin dahil edilmesine olanak sağlama
Soru 15- 15. Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin odak noktasıdır?
a) Bakım verme
b) İletişim
c) Rehabilitasyon
d) Tarama yapma , tanı koyma
e) Hastalıkları kontrol altına alma
Soru 16- 16. Aşağıdakilerden hangisi belirlenen hemşirelik tanısı arasında öncelikli sıralamanın belirlenmesini etkileyen faktör değildir?
a) Hemşirenin hekim direktifi alması
b) Hemşirenin klinik deneyimi
c) Hemşirenin klinik uzmanlığı
d) Hemşirenin klinik bilgisi
e) Hemşirenin elde ettiği tanımlama verileri
Soru 17- 17. Aşağıdakilerden hangisi değerler sistemini öğrenme ve geliştirmede uygun yaşam evresi değildir?
a) Bilinçli olarak yeni doğan dönemi
b) Bilinçsiz olarak yeni doğan dönemi
c) Bilinçli olarak çocukluk
d) Bilinçli olarak yaş ileri evre
e) Bilinçsiz olarak yaş ileri evre
Soru 18- 18. Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve bilimin ortak özelliklerinden değildir?
a) Varlığı anlama üzerine temellenmesi
b) Elde edilen ve kullanılan bilgiye sürekli eleştirel gözle bakılması
c) Gerçeği araştırıp incelerken şüphe duyması
d) Bütünsel ele alması
e) İki sininde bilgi üretmesi
Soru 19- 19. Aşağıdakilerden hangisi beden dışı biyolojik çevre içerisinde yer almaktadır?
a) Motivasyon
b) Tüketiciler
c) Alışkanlıklar
d) Kalıtım
e) Cinsiyet
Soru 20- 20. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sistemlerin yapısal bileşenleri arasında yer almaz?
a) Pozisyonlar
b) Roller
c) Sınırlar
d) Gelenekler
e) Normlar

Toplam Soru Miktarı: 20