3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLARI
FELSEFE FİNAL SINAVI GÜZ 2018-2019

Soru 1- 1. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik tanısı değildir?
a) Stres inkontinansı
b) Sistit
c) Yorgunluk
d) Sıvı volüm azlığı
e) Doku bütünlüğünde bozulma
Soru 2- 2. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin özelliklerinden değildir?
a) Değerler inançlarla ilgilidir
b) Kararlar ve davranışlara kaynak oluşturur
c) Bireysel yada toplumsal anlayışla ilgilidir
d) Yaşamdaki öncelikleri belirler
e) Sürekli değişir
Soru 3- 3. Yatağa bağımlı bir hastada basınç yarası ile ilgili koruyucu önlemler alınması oldukça önemlidir.aşağıdakilerden hangisi aktivitenin tanılanmasında bu veriye yer verilmelidir?
a) Beslenme
b) Kişisel temizlik ve giyinme
c) Uyku
d) İletişim
e) Vücut sıcaklığının kontrolü
Soru 4- 4. Aşağıdakilerden hangisi insanı, diğer bireylerle benzer yaşam aktivitelerini gerçekleştirmesine rağmen bireysel farklılıklar olduğunu ifade eden hemşire liderdir?
a) F.Abdellah
b) Roper ,Logan, Tierney
c) D.Orem
d) F.Nigtingale
e) V.Henderson
Soru 5- 5. Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişim sürecine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Hemşireliğin bir bilim olarak gelişimi Florence Nigtingale ile başlamıştır
b) İlk kez üniversite düzeyinde hemşirelik eğitimi Avrupa da başlamıştır
c) Hemşirelikte ilk formal eğitim 1954 yılında New York Üniversitesinde başlamıştır
d) 1990 lardan itibaren hemşirelik kavramsal çatısı gelişmeye başlamıştır
e) Hemşirelikte ilk model ve kuramlar 2000 li yıllarda geliştirilmiştir
Soru 6- 6. Aşağıdakilerden hangisi model ve kuram arasındaki farkı yanlış tanımlamıştır?
a) Kavramsal modeller tek başına kuram sayılmazlar ancak kuramların çekirdeğini oluşturabilirler
b) Modellerin olguları açıklama tahmin etme ve kontrol etme özelliği vardır
c) Hemşireliğin kavramsal modelleri hemşirelik kuramının gelişmesinde bir başlangıç noktası olarak düşünülmelidir
d) Kuramlar modellere göre savundukları konularda daha etkilidirler
e) Kuramlar araştırmalarla test edilemezler modeller spesifik oldukları için araştırmalarla test edilirler
Soru 7- 7. Aşağıdakilerden hangisi F.Nigtingale in görüşüne göre hemşireyi tanımlamaktadır?
a) Anlamlı tedavi edici kişilerarası süreç sağlayan kişi
b) Hasta ile karşılıklı eylemi gerçekleştiren kişi
c) Sağlık eğitimine odaklanan kişi
d) Yardım edici çevre sağlayan kişi
e) Uyum sağlama sürecinde gerekli yardımı sunan kişi
Soru 8- 8. Organizmaların birbirleri ve çevreleri ile karşılıklı etki ve ilişkilerini araştıran bilim dalına ……..denir Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Coğrafya
b) Otokoloji
c) Ekoloji
d) Ekoturizm
e) Ekosistem
Soru 9- 9. Aşağıdakilerden hangisi yaşam biçimine bağlı olarak sağlığı etkileyen risk faktörlerinden değildir?
a) Alkol kullanımı
b) Stres
c) Sigara kullanımı
d) Sedanter yaşam
e) Genetik yatkınlık
Soru 10- 10. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ebeveynlerini ya da sevdiği kişileri gözlemleyerek yüksek ve düşük değerleri öğrenmesini sağlamaktadır?
a) Model/ örnek alma
b) Sorumlu seçim
c) Değeri Ahlaklandırma
d) Yaparak öğrenme
e) Ödül- ceza yaklaşımı
Soru 11- 11. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin çalışma alanında değildir?
a) Psikoloji
b) Metafizik
c) Mantık
d) Epidemiyoloji
e) Etik
Soru 12- 12. Aşağıdakilerden hangisi ikincil veri kaynağı değildir?
a) Hasta
b) Hemşire
c) Kurum
d) Doktor raporu
e) Laboratuvar sonuçları
Soru 13- 13. Aşağıdakilerden hangisi Birey tarafından bir durumun , sorun olarak algılanması ile başlayıp, istendik bir amaca ulaşmak için bir ya da daha fazla seçenek arasından bir davranışa dönük etkinliğin seçilmesini içeren zihinsel bir süreçtir?
a) Problem çözme süreci
b) Karar verme süreci
c) Eleştirel düşünme
d) Bilimsel yöntem
e) Hemşirelik süreci
Soru 14- 14- Aşağıdakilerden hangisi çağdaş hemşireliğe geçişe öncülük etmiş hemşirelik felsefe akımlarındandır?
a) Hümanizm
b) Pragmatizm
c) Klasizizm
d) Romantizm
e) İdealizm
Soru 15- 15. Aşağıdakilerden hangisi direk bakımla ilgili değildir?
a) Sağlık ekiplerinin organizasyonu
b) Hastaya pozisyon verme
c) Acil müdahalede bulunma
d) Günlük aktivitelere yardım etme
e) Periyodik muayene
Soru 16- 16. Aşağıdakilerden hangisi yaşam aktivitelerini etkileyen biyo-fizyolojik faktörlerdendir?
a) Çevresel koşullar
b) Medeni durum
c) Sosyal güvence
d) Emosyonel durum
e) Yaş
Soru 17- 17. Aşağıdakilerden hangisi sorun çözme aşamalarında son sırada yer alır?
a) Soruna ilişkin bilgi toplanması
b) Sonucun değerlendirilmesi
c) Çözüm seçeneklerinin üretilmesi
d) Sorunun tanımlanması
e) Seçilen seçeneğin uygulanması
Soru 18- 18. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel olarak değerlerin gelişiminde etkili olan süreçtir?
a) Kıymetlendirme
b) Eyleme dönüştürme
c) Yaparak öğrenme
d) Seçim
e) Değeri ahlaklandırma
Soru 19- 19. Dünya tıp birliği tarafından insan günü yer aldığı tıbbi araştırmalarda görev alan sağlık personeli ve diğer kişileri rehberlik ederek etik ilkeleri tanımları için geliştirilen ve günümüzde kullanılan bildirgenin adı nedir?
a) Helsinki Bildirgesi
b) İlaç araştırma hakkında yönetmelik
c) İyi klinik uygulamalar klavuzu
d) Avrupa konseyi insan hakları bildirgesi
e) Unesco

Toplam Soru Miktarı: 19