4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
EMŞİRELİK EĞİTİM SÜRECİ (3)

Soru 1- Aşağıdaki kuramcılardan hangisi andragojik eğitim yaklaşımının öncüsüdür
A)-Bloom
B)-Guthrie
C)-Knowles
D)-Neuman
E)-Pavlov
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi davranışçı kuramların öğretim ilkelerinden biri değildir
A)-Anlama-kavrama ve zihinsel faaliyetler önemlidir
B)-Yaparak öğrenme esastır
C)-Öğrenmede pekiştirme önemlidir
D)-Becerileri kazanmada tekrar önemlidir
E)-Öğrenmede güdüleme önemlidir
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik mesleğinin ilk etik kodları olarak kabul edilmiştir
A)-Hammurabi Yasaları
B)-Hipokrat Yemini
C)-FloranceNightingale Andı
D)-Hipokrat Andı
E)-Dönemin din etiği ilkeleri
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi yetişkinin en hızlı öğrendiği yaş aralığıdır
A)-26 - 45 yaş arası
B)-20 - 25 yaş arası
C)-25 - 30 yaş arası
D)-35 - 40 yaş arası
E)-40 - 46 yaş arası
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi bir davranışı başlatan, açığa çıkartan ve yönlendiren enerjidir
A)-Güdü
B)-Güdüleme
C)-İhtiyaç
D)-Dürtü
E)-Denge
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi bilişsel kuramın öğretim ilkelerinden değildir
A)-Yeni öğrenmeler öncekilerin üzerine eklenir
B)-Daha önceki yaşantılar ve deneyimler önemlidir
C)-Öğrenme; anlama-algılama-düşünme ve yaratma üzerine temellenir
D)-Organizmayı olumlu sonuca götüren davranışlar pekiştirilir
E)-Öğreten otorite figürü değil, öğrenenlerin rehberi durumundadır
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi ile çift yönlü iletişim sağlanır
A)-Radyo
B)-Tartışma
C)-Televizyon
D)-Teyp
E)-Sinevizyon
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir iletişimin temel koşullarından biri değildir
A)-Etkili dinleme ve konuşma
B)-Toplumu yargılamadan kabullenme
C)-İkna ederek kendi doğrularını bireye kabul ettirme
D)-Toplumu kendi kararını verecek duruma getirme
E)-Çift yönlü iletişim kurma
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik güdülerden biridir
A)-Güvenlik
B)-Susuzluk
C)-Güven
D)-Başarı
E)-Sevgi
Soru 10- Verilen mesaj alıcının bilgi düzeyinin çok üstünde ise aşağıdaki durumlardan öncelikle hangisi oluşur
A)-Alıcı mesajı dinlemez
B)-Alıcı mesajı anlamaz
C)-Verilen mesajın uygulamasından vazgeçer
D)-Alıcı mesajı yanlış uygular
E)-Alıcı verilen mesaja inanmaz
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alana ait bir öğrenmedir
A)-Meme ampütasyonu sonrası hastanın protez kullanmayı kabul etmesi
B)-Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiştirebilmesi
C)-Hastanın kendisi için yazılmış olan ilacın yan etkilerini açıklayabilmesi
D)-Hastanın hemşire rehberliğinde insülin enjeksiyonu hazırlayabilmesi
E)-Hastanın insülini gereken dozda tek başına hazırlayarak uygulayabilmesi
Soru 12- Bloom’a göre insanın dünya ile etkileşimi sonunda hangi alanlarda öğrenme olmaktadır
A)-Bilişsel alan
B)-Duyuşsal alan
C)-Devinişsel alan
D)-Zihinsel alan
E)-Hepsi
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi psiko-motor alanla ilgili öğrenmeleri değerlendirirken kullanılan ölçüm aracıdır
A)-Ön test ve ara test uygulaması
B)-Ön test ve son test uygulaması
C)-Role play (oyunlaştırma)
D)-Kritik olaylardaki yaklaşımlar
E)-Kontrol listeleri (check-list)
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi hizmet içi eğitimin kurum açısından sağladığı yararlardan biri değildir
A)-Hizmet sektöründe sunulan hizmetin kalitesi artar
B)-Hatalı üretim azalır, üretimde verimlilik artar
C)-Kurumun toplumdaki saygınlığı artar
D)-Kurumda çalışanlar yükselme imkânı bulur
E)-Üstlerin astlarını denetleme işleri kolaylaşır
Soru 15- Eğitim yapan kişi aşağıdaki yöntemlerden hangisini uzun süre kullanırsa, grubun eğitim sürecine etkin olarak katılımını sağlayamaz
A)-Soru-cevap yöntemi
B)-Gösterim yöntemi
C)-Anlatım yöntemi
D)-Problem çözme yöntemi
E)-Rol yapma yöntemi
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi bireysel eğitimde en çok başvurulan yöntemdir
A)-Beyin fırtınası
B)-Panel
C)-Sempozyum
D)-Konferans
E)-Danışmanlık
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi hizmet içi eğitim ihtiyacının belirlenmesinde dikkat edilecek noktalardan biri değildir
A)-Eğitim ihtiyacı belirlenmesinde çalışanlar değil yöneticiler aktif görev almalı
B)-Çalışanların eğitim ihtiyacı yılda bir kez uygun yöntemlerle belirlenmeli
C)-Kurumun yapı ve işleyişinde ortaya çıkan gelişmeler yakından takip edilmeli
D)-Kurumunun eğitim ihtiyaçlarına göre yıllık eğitim planları oluşturulmalı
E)-Kurumun eğitim bütçesine göre eğitim ihtiyaçları belirlenmeli
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik etiği ilkelerindendir
A)-Bireye Saygı
B)-Eşitlik
C)-Sadakat
D)-Yararlılık
E)-Yukarıdakilerin hepsi
Soru 19- Aşağıdaki ifadelerden hangileri sözsüz iletişimin başarılı olmasının kurallarındandır. I. Gülümseme II. Gerektiğinde dokunma III. Göz teması kurma IV. Ulaşılabilir olma V. İletişim kurulan kişiden uzak durma
A)-I, II
B)-I, II, III
C)-III, VI, V
D)-I, II, III, IV
E)-I, II, III, IV, V
Soru 20- Aşağıdaki ifadelerden hangisi formal eğitimi tanımlamaktadır
A)-Belli hedef ve programları olan okullarda yapılan eğitim
B)-İşe yeni giren bireylere işe uyum için verilen eğitim
C)-Çalışan bireylere işe yönelik sistemli olarak verilen eğitim
D)-Belli hedef ve programları olmadan yapılan eğitim
E)-Gelişigüzel gözlem ve taklitle yapılan eğitim

Toplam Soru Miktarı: 20