4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
EMŞİRELİK EĞİTİM SÜRECİ (2)

Soru 1- . Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılan araç-gereçlerin taşıması gereken özelliktir
A)-Amaçlara uygun olması
B)-Kullanışlı olması
C)-Ekonomik olması
D)-Güvenli olması
E)-Hepsi
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi okuma güçlüğü/dil problemi olan bireyler için en uygun eğitim aracıdır
A)-Gerçek eşyalar
B)-Slaytlar
C)-Görseller (resim vb)
D)-Video ve Film
E)-Hepsi
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kullanmanın avantajlarındandır
A)-Eğitilenlerin aktif katılımını sağlar
B)-Görsel ve işitsel etkinin ötesinde uygulama yapma olanağı verir
C)-Her öğrenciye kendi öğrenme hızında bir öğrenim sağlar
D)-Hepsi
E)-Her öğrenci öğrendiği konu ile ilgili sorularına cevap alabilir
Soru 4- Aşağıdaki araç-gereçlerle verilen eğitimlerde hangisi yüzde 90 kalıcılık sağlar
A)-Görülen ve işitilenler
B)-Görülen-işitilen ve söylenenler
C)-Görülen-işitilen-söylenen ve yapılanlar
D)-Görülen-işitilen ve söylenenler
E)-Hiçbiri
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi slaytların avantajlarından değildir
A)-Eğitim ortamının karartılmasını gerektirir
B)-Hazırlaması ekonomiktir
C)-Kolaylıkla taşınabilir ve saklanabilir
D)-Orijinal nesnelerin gerçek rengi yansıtılabilir
E)-İstenildiğinde çoğaltılabilir
Soru 6- 26. Duyuşsal davranışların kazandırılmasına yönelik öğretimde en etkili yöntem hangisidir
A)-Anlatım yöntemi
B)-Saygın bir insan modelini gözlemek
C)-Demonstrasyon yapmak
D)-Beyin fırtınası yapmak
E)-Hiçbiri
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi danışmanlığın ilkelerinden biri değildir
A)-Hizmet alanlara iyi davranmak
B)-Hizmet alanın gereksinimine uygun bilgi vermek
C)-Hizmet alanla güçlü bir iletişim kurmak ve devam ettirmek
D)-Danışanın ihtiyacı olan hizmeti sağlamak
E)-Danışmanlıkta konu ile ilgili teknik terim kullanmak
Soru 8- Eğitim araç-gereçlerini kullanmanın öğretimde sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisidir
A)-Eğitimi monotonluktan kurtarır
B)-Unutmayı azaltır ve geciktirir
C)-Algılamayı kolaylaştırır
D)-İlgiyi arttırır ve dikkat çeker
E)-Hepsi
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi çoklu zeka teorisini geliştirmiştir
A)-Cohen
B)-Binet
C)-Gardner
D)-Piaget
E)-Hiçbiri
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi zeka alanlarının gelişimini etkileyen faktörlerdendir
A)-Kaynaklara ulaşım şansı
B)-Hepsi
C)-Tarihsel-kültürel faktörler
D)-Coğrafi faktörler
E)-Ailesel faktörler
Soru 11- Uygun bir eğitim ortamı oluşturmada aşağıdakilerden hangisi daha önemlidir
A)-Fiziksel çevre
B)-Örgütsel çevre
C)-Kişiler arsı ilişkiler
D)-Hepsi
E)-Hiç biri
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi toplum eğitimi yöntemlerinden biri değildir
A)-Seminer
B)-Danışmanlık
C)-Panel
D)-Sempozyum
E)-Konferans
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi güdülenmeyi etkileyen temel faktörlerdendir
A)-Dikkat
B)-İnançlar
C)-Yeni duruma uyum
D)-Etkin katılım
E)-Hepsi
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi gelişim sürecini en doğru biçimde ifade etmektedir
A)-Gelişme-büyüme-yürüme
B)-Olgunlaşma-öğrenme-gelişme
C)-Büyüme-olgunlaşma
D)-Büyüme-olgunlaşma-öğrenme-gelişme
E)-Öğrenme
Soru 15- İnsanın dünya ile etkileşimi sonunda hangi alanlarda öğrenme olmaktadır
A)-Bilişsel/kognitif alan
B)-Duyuşsal/affektif alan
C)-Psikomotor/devinişsel alan
D)-Zihinsel alan
E)-Hepsi
Soru 16- Aşağıdaki ifadelerden hangisi informal eğitimi tanımlamaktadır
A)-Belli hedefleri olan bir program çerçevesinde okullarda yapılan eğitim
B)-İşe yeni giren bireylere işe uyum için verilen eğitim
C)-İşte halen çalışan bireylere işe yönelik sistemli olarak verilen eğitim
D)-Belli hedef ve programları olmadan gelişigüzel taklitle olan eğitim
E)-İş değişikliği yapan bireylere işe uyum için verilen eğitim
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal alana ait öğrenmedir
A)-Meme amputasyonu olan bir hastanın protez kullanmayı kabul etmesi
B)-Hastanın kendisi için yazılmış olan ilacın yan etkilerini bilmesi
C)-Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiştirebilmesi
D)-Hastanın hemşire rehberliğinde insülin enjeksiyonu hazırlayabilmesi
E)-Hastanın insülini gereken dozda tek başına hazırlayarak uygulayabilmesi
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi güdülenmeyi etkileyen temel faktörlerden biridir
A)-Dikkat
B)-İnançlar
C)-Yeni duruma uyum
D)-Etkin katılım
E)-Hepsi
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi uygun öğrenme ortamı oluşturmada anahtar noktadır
A)-Eğitmenin şık ve temiz giyinmesi
B)-Bireylerin değerlerine saygılı olunması
C)-Sandalye sayısının yeterli olması
D)-Sınıf ortamının ışık alması
E)-Sınıf ortamının havadar olması
Soru 20- Aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğru olarak andragojiyi tanımlamaktadır
A)-Bebeklere öğretmenin bilim ve sanatıdır
B)-Hayvanlara öğretmenin bilim ve sanatıdır
C)-Çocuklara öğretmenin bilim ve sanatıdır
D)-Yetişkinlere öğretmenin bilim ve sanatıdır
E)-Adölesanlara öğretmenin bilim ve sanatıdır

Toplam Soru Miktarı: 20