4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 5. ÜNİTE

Soru 1- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur bulunuz
A)-Tip 1 diyabet:Mutlak insülin yokluğu (genellikle konjenitaldir veya erken yaşlarda ortaya çıkar)(ek bilgi ,kitapta yok)
B)-Tip 2 diyabet:İnsülin salgılanmasında kusur ve eksiklik (ileri yaşlarda ortaya çıkar ;obezite ,sedanter yaşam vb hazırlayıcı sebeplerdir)
C)-Gestasyonel diyabet:gebelikte ortaya çıkan yada gebelikte tanısı koyulan tip
D)-Diğer spesifik tipler:pankresın çalışmasını etkileyen birçok faktör sebep olabilir
E)-Hepsi
Soru 2- Gebeliklte insülin direncinin artmasına sebep olan faktörler nelerdir
A)-büyüme hormonu ve kortizol artışı
B)-human plesantal laktojen hormon varlığı
C)-plesantal insülinaz salınımı ve östrojen,progesteron artışı
D)-gebede artan adipoz depoları,egzersiz kısıtlaması ve fazla kalori alımı
E)-hepsi
Soru 3- Gestasyonel diyabeti olan annelerin bebeklerinde hangi risklerin görülme ihtimalivardır?yanlış olan seçeneği bulunuz
A)-makrozomi
B)-omuz distosisi
C)-doğum travması
D)-hiperbilüribinemi
E)-
Soru 4- gestasyonel diyabetli annenin bebeğini postnatal dönemde hangi riskler beklemektedir?yanlış olan seçeneği bulunuz
A)-hipoglisemi, hipokalsemi
B)-hiçbiri
C)-hiperbilüribinemi
D)-polisitemi, obezite, tip 2 diyabet
E)-solunum distres sendromu
Soru 5- Gebelikte glikoz seviyesindeki artışın maternal riskleri nelerdir?yanlış olanı bulunuz
A)-hipertansiyon
B)-ketoasidoz
C)-üriner enfeksiyon
D)-kronik monilial vaginozis
E)-gis enfeksiyonları
Soru 6- Diyabetik gebeliklerin fetal riskleri nelerdir
A)-perinatal exitus
B)-perinatal asfiksi
C)-respiratuvar distres sendromu
D)-polisitemi, İ.U.G.G
E)-hepsi
Soru 7- Kardiyak hastalığı olan gebelerin fetal riskleri nelerdir?yanlış olan seçeneği bulunuz
A)-postmatür doğum
B)-İ.U.G.G
C)-prematür doğum
D)-respiratuvar distres sendromu
E)-intraventrriküler hemoraji ve fetal exutus
Soru 8- Kardiyak hastalığı olan gebelerin tedavi ve bakım ile ilgili yanlış olan bilgiyi bulunuz
A)-tuz kısıtlaması ve kilo kontrolü yapılmalıdır
B)-antikoagülan kullanıyorsa doğum öncesi kesilmelidir
C)-steroid kullanımına devam edilebilir
D)-protein, demir ve folikasit alımına özen gösterilmelidir
E)-enf.gelişim riskine karşı gerekirse profilaktik antibiyotik başlanır
Soru 9- kalp hastası olan bir gebenin doğumunda nelere dikkat edilmelidir
A)-gerekmedikçe doğum sezeryan yapılmamalıdır
B)-doğumun ikinci evresi kısa tutulmalıdır
C)-gerektiğinde vakum ve forseps kullanılmalı
D)-doğum esnasında kalbin yükünü azaltmak için epidural anestezi yapılmalı
E)-hepsi
Soru 10- kalp hastalarının postpartum bakımında nelere dikkat etmeliyiz.Yanlış olan bilgi hangisidir
A)-pulmoner ödem yönünden takip edilmeli
B)-diürez takibi yapılmalı
C)-erken taburcu edilmemeli, emzirme konusunda eğitim verilmeli
D)-konrteseptifler konusunda bilgilendirilmeli
E)-glikometri kullanımı konusunda bilgi verilmeli
Soru 11- Gebelikte görülen Demir eksikliği anemisinin nedenleri nelerdir?yanlış olanı bulunuz
A)-besinlerden demirin yetersiz alınması
B)-alınan demirin emilim problemi
C)-hemoraji, çoğul gebelik ve sık aralıklı doğumlar
D)-süt ürünlerinin tüketimi
E)-
Soru 12- Gebelikte Fe eksikliği anemisi ne gibi sorunlara yol açar?yanlış olan seçenek hangisi bulunuz
A)-erken doğum riski
B)-düşük doğum ağırlığı
C)-perinatal mortalite
D)-kanama ve enf.riskleri doğum sırasında ve sonrasında artar
E)-metabolik asidoz
Soru 13- demir eksiliği olan gebelerde görülen semtomlar nelerdir.yanlış olan bulgu hangisidir
A)-uyku sorunları
B)-yorgunluk,zayıflık ve iştahsızlık
C)-enfeksiyonlara duyarlılık
D)-cilt renginde solukluk
E)-
Soru 14- gebelerin demir tedavisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Fe tedavisi gebeliğin 4. Ayından itibaren başlar ve doğum sonu 3. Aya kadar devam eder.(günde 40-60 mg)
B)-Fe preparatları alımı sırasında mide boş olmalı
C)-Fe preparatları c vitamini ile birlikte alınmalı(emilimin hızlı ve yeterli olması için)
D)-Fe preparatları GİS şikayetlerine sebep olabilir.bilgilendirme yapılamalıdır
E)-Fe preparatları gece yatmadan önce alınmalıdır
Soru 15- folik asit ile ilgili bilgilerden yanlış olan seçeneği bulunuz
A)-DNA VE RNA sentezi ve hücre çoğalması için gereklidir
B)-eksikliğinde eritrositlerin sayısı azalır
C)-nöral tüp defektlerinin önlenmesinde etkilidir bu sebeple planlı gebeliklerde konsepsiyondan 3 ay önce alımına başlanmalı ve gebeliğin ilk 3 ayı kullanıma devam edilmelidir
D)-gebelikte 3. Trimestrada kullanılmalıdır
E)-gebelikte önerilen doz günlük 0,4 mg.dır
Soru 16- hemoglobin molekülleri bozulmuş ve hemoglobin S ismini almıştır. -otozomal resesif geçişlidir. S şeklini alan eritrositler birbirlerine bağlanarak kapilleri tıkarlar ve trombotik krize neden olurlar . -gebeliğin 3.trimesterde ağrı krizleri artar.-maternal ve prenatal mortalite ve morbidite riski artar --gebelikte; iştahsızlık,dispne,keyifsizlik ve ciltte solukluk olur Yukarıda verilen bilgiler size hangi anemi türünü hatırlatıyor?
A)-orak hücreli anemi
B)-folikasit eksikliği anemisi
C)-fe eksikliği anemisi
D)-talasemi
E)-
Soru 17- Major ve minör olmak üzere iki tipi vardır.Daha çok Akdeniz ülkelerinde görülür. otozomal resesiftir. Hemoglobin globin zincirlerinden birinin sentezinin azalması veya anormal yapımı ile karakterize olan anemi türü hangisidir
A)-Folik asit eksiliği anemisi
B)-talasemi
C)-fe eksikliği anemisi
D)-orak hücreli anemi
E)-
Soru 18- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Amerikan Diyabet Birliği (ADA) açlık kan şekeri kaç mg/dl üzerinde olanları diabet adayı olarak kabul etmektedir
A)-75
B)-80
C)-90
D)-100
E)-120
Soru 19- İlk kez gebelikte ortaya çıkan ya da gebelik sırasında tanı konulan glukoz tolerans bozukluğuna ne ad verilir
A)-Tip 1 diabet
B)-Tip 2 diabet
C)-Diabetus insibitus
D)-Gestasyonel Diabet
E)-Hiçbiri
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi diabetin gebeliğe etkilerindendir
A)-Gizli diyabeti ortaya çıkarır
B)-Doğum sonrası insülin gereksinimi azalır
C)-Glikozüri ve hiperglisemi görülür
D)-Zor doğum, seksiyo sezaryen olasılığı artar
E)-Hiçbiri
Soru 21- Gebelikte kalp hastalıkları insidans aralığı kaçtır
A)-%1-2
B)-%0,5-2
C)-%0,05-0,2
D)-%0,005-2
E)-%5-20
Soru 22- I. trimesterde Hemoglobin değerinin .......... mg/dl veya hematokri değerinin %....... ün altında olması anemi olarak kabul edilir
A)-11-33
B)-12-36
C)-9-27
D)-8-24
E)-7-21
Soru 23- Gebelikte sık görülen ve ülkemizde gebelerin yaklaşık %50 sinde görülen anemi tipi hangisidir
A)-Pernisiyöz anemi
B)-Demir eksikliği anemisi
C)-Talasemi
D)-Orak Hücreli anemi
E)-Hiçbiri
Soru 24- Aşağıdakilerden hangisi parazit enfeksiyonu sonucu oluşur
A)-Toksoplasma
B)-Kızamıkçık (Rubella)
C)-B Grubu Streptokoklar (GBS)
D)-Sitomegalovirus (CMV)
E)-Herpes simpleks virüs (HSV)
Soru 25- Etkeni T.pallidum isimli spiroket olan hastalık hangidisir
A)-Toksoplazmosis
B)-Sifiliz
C)-Hepatit A
D)-Anemi
E)-Gonore
Soru 26- Halk arasında bel soğukluğu olarak adlandırılan hastalık hangisidir
A)-Gonore
B)-Sifiliz
C)-Bel tutulması
D)-Herpes enfeksiyonu
E)-Hiçbiri
Soru 27- Aşağıdakilerden hangisi diyabetli gebenin bakım ve tedavisinde dikkat edilecek noktalardan değildir
A)-Fetal ve maternal morbidite göz önüne alındığında diyabetli gebenin antepartum izlemi çok önemlidir
B)-ebeye 20.gebelik haftasından sonra fetal hareketleri takip etmesi öğretilmelidir
C)-Gebenin planlanan diyet ve egzersiz programını sürdürmesi sağlanır
D)-Diyabetin komplikasyonları açısından gebe izlenir
E)-Doğumdan sonra infeksiyon, kanama, yaşam belirtilerinin izlenmesi, idrar ve kan şekeri düzeyinin dikkatli incelenmesi önemlidir
Soru 28- Aşağıdakilerden hangisi adölesan gebeliklerd görülen sorunlardan biri değildir
A)-Tip 1 diabet gelişmesi
B)-Sefalopelvik uygunsuzluk
C)-Uzamış doğum eylemi
D)-Zor doğum
E)-Gebeliğe bağlı diabet
Soru 29- Epileptik gebelerde antiapileptik ilaç kullanımı nedeniyle fetal maformasyon riski en önemli sorunlardan biridir. Bu nedenle gebeler kacıncı hftalar arasında yapısal anomaliler açısından USG ile takip edilmelidir
A)-) 10-12
B)-14-16
C)-18-20
D)-12-14
E)-Hiçbiri
Soru 30- DSÖ Adölesan gebelikleri kaç yaş grubu olarak tanımlamıştır
A)-10-15
B)-10-19
C)-11-16
D)-12-18
E)-14-18
Soru 31- En uygun doğurganlık yaşı kaçtır
A)-25-35
B)-20-28
C)-25-30
D)-20-25
E)-20-30
Soru 32- Gebeliğin kaçıncı haftasında OGTT yapılır
A)-10-12
B)-5-6
C)-15-20
D)-24-26
E)-30-32
Soru 33- Aşağıdakilerden hangisi yeni doğanda hipoglisemi belirtilerindendir
A)-Tiz ağlama kayıtsızlık
B)-Titreme, vücut ısısında düşüş
C)-Siyanoz, laterji
D)-Güç beslenme
E)-Hepsi
Soru 34- Herpes simpleks 1 virüsü vücutta genellikle hangi bölgede görülür
A)-Vücut alt kısmında
B)-Vücut üst kısmında
C)-Sadece ağızda
D)-Karın bölgesinde
E)-Hiçbiri
Soru 35- Orak hücreli anemide tedavi ve bakımda temel amaç nedir
A)-Trombotik krizleri önlemek
B)-Anemiyi önlemek
C)-Enfeksiyonu önlemek
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 36- Kızamıkçık (Rubell) aşısı olan kadınların kaç ay gebe kalmaması gerekir
A)-3ay
B)-1ay
C)-2ay
D)-5ay
E)-6ay
Soru 37- Aşağıdakilerden hangisi doğum sırasında bulaşan enfeksiyonlardandır
A)-B grubu streptokok, neisseria gonorhae
B)-Chlamydia trachomatis
C)-Herpes simpleks tip 2
D)-HIV
E)-Hepsi
Soru 38- Gebelikte önemli bir sorun olan sifilizin enfeksiyon etkeni hangisidir
A)-Neissera
B)-T palidum
C)-Parazit
D)-Herpes
E)-
Soru 39- Fizyolojik olarak en uygun doğurganlık yaşı hangisidir
A)-20-30
B)-35-40
C)-25-30
D)-20-35
E)-
Soru 40- Aşagıdakilerden hangisi diyabetin klinik tiplerindendir
A)-Tip 1 diyabet
B)-Tip II diyabet
C)-Diğer spesifik tipler
D)-Hepsi
E)-
Soru 41- Gebelerde görülen en sık anemi hangisidir
A)-Folik asit eksikliği anemisi
B)-Orak hücreli anemi
C)-Demir eksikliği anemisi
D)-Talesemi
E)-
Soru 42- Gebelikte anemi aşağıdakilerden hangisine neden olur
A)-Enfeksiyon ve fetal gelişme geriliği
B)-Erken doğum
C)-Erken membran rüptürü
D)-Hepsi
E)-
Soru 43- Aşagıdakilerden hangisi diyabetin gebeliğe etkilerinden değildir
A)Kardiyovasküler komplikasyon görülme olasılığı yüksektir
B)-Zor doğum seksiyo sezeryan olasılığını artırır
C)-Fetal anomali metabolik ve hemotolojik sorun riski artırır
D)-Metabolik asidoz egilimi artar
E)-
Soru 44- Epileptik gebelerde fetal malformasyon açısından 18-20 haftalar arasında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır
A)-USG takibi
B)-Aminosentez
C)-Kan tetkikleri
D)-İdar tahlili
E)-
Soru 45- Talesemi majör kadınlarda hangileri görülür
A)-Purbertede volet görmeleri
B)-Ağır hemoliz ve anemileri vardır
C)-İnfertilite olma riski yüksektir
D)-Hepsi
E)-
Soru 46- Kadının 35 yaş üzeri gebe kalması, ileri yaş gebelik olarak isimlendirilmekte ve yüksek riskli gebelikler arasında sayılmaktadır. Gebeliğe bağlı ölüm riski 35 -39 yaş arası kadınlarda 20 li yaşlardaki kadınlara göre 2-3 kat fazla olup, 40 yaş üzeri kadınlarda risk dramatik olarak artmaktadır
A)-Dogru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 47- Aşagıdakilerden hangisi yüksek riskli gebelik olarak kabul edilen adölesan gebeliklerde sıkça görülebilecek komplikasyonlardan değildir
A)-Sefelo -pelvik uygunsuzluk
B)-Postpartum kanama ve enfeksiyon
C)-Gebeliğe bağlı diyabet
D)-Yenidoğanın yüksek doğum ağırlıklı olması
E)-
Soru 48- Aşagıdakilerden hangisi gebeliğin diyabet üzerine etkileri ve gelisebilecek komplikasyonlarından değildir
A)-Gizli diyabeti ortaya çıkarır
B)-Doğum sonrası insülin gereksinimi artar
C)-Enfeksiyon olasılığı artar
D)-Metebolik asidoz eğilimi artar
E)-
Soru 49- Diyabet.......................protein ve yağ metabolizmasını ilgilendiren bir metabolizma hastalığıdır yukardaki boşluğa hangisi gelmelidir
A)-Karbonhidratlar
B)-Obezite
C)-Folik asit
D)-Demir
E)-Hiçbiri
Soru 50- Diyabet hastalarındaki metabolik bozuklukluğun oluşumu nasıl oluşur
A)-Kan yoluyla taşınan glikozun insülin hormonu yetersizliği
B)İnsülinin hücre içine girmemesi
C)-Hüçrelerde enerji açlığı oluşturması
D)-Kanda glikoz seviyesinin sürekli yüksek olması
E)-Hepsi
Soru 51- Kronik hiperglisemi hangi organlarda hasarlara neden olmaz
A)-Göz
B)-Dalak
C)-Böbrek sinirleri
D)-Kalp
E)-Damarlar
Soru 52- Diyabetin organlarda oluşturduğu hasarlar hangi komplikasyonlara yol acar
A)-Nöropati
B)-Nefropati
C)-Kardiyovasküler
D)-Ülserasyon
E)-Hepsi
Soru 53- Açlık kan şekeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-DSÖ ve Amerikan diyabet birliği AKŞ 100mg üzerinde olan herkesi diyabet adayı kabul etmekte
B)-Tokluk kan şekeri140-199mg arasında ise bozulmuş glukoz toleransı olduğu
C)-AKŞ 240 üzerinde olması
D)-Tokluk kan şekeri 200mg üzeri klinik diyabet sınırıdır
E)-
Soru 54- Diyabetin klinik tiplerinden olan spesifik diyabetin nedeni değildir
A)-Beta hücrelerinde ve insülin fonksiyononda genetik bozukluk
B)-Pankreas hastalıkları
C)-İlaç ve kimyasal ajanlar
D)-Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite
E)-İnfeksiyonlar
Soru 55- Gestasyonel diyabetin nedenleri nelerdir
A)-Gebelikte büyüme hormonunda ve kortizol düzeyindeki artış
B)-Humman plasantal laktojen hormonun varlığı
C)-Plasantadan insülinaz salınımı
D)-Artmış östrojen veprogesteron düzeyleri nedeniyle insülin direnci artar
E)-Hepsi
Soru 56- Gestasyonel diyabeti olan kişilerin bebeklerinde hangisinin görülme riski yüksektir
A)-Hiperglisemi
B)-Makrozomi Doğum travması omuz distosisi
C)-Hipotansiyon
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 57- Diyabetli gebelerde kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilemediğinde hiperglisemi nedeniyle hangileri gelişir
A)-Konjenital anomileler, hidroamniyos, makrozomi, polisitemi
B)-Gestasyonel hipertansiyon, ketoasidos, respiratuvar distres sendromu
C)-Erken ve ölü doğum, kordon sarkması,hipoglisemi, İdar yolu enfeksiyonu
D)-Zor doğum tramvası, sezaryen doğum, doğum sonrası kanama, fetal asveksi
E)-Hepsi
Soru 58- Diyabetli gebelerde tedavi ve bakımda hangisi yapılmaz
A)-Diyabetin komplikasyonları açısından gebe izlenir
B)-Gebeye hastalığı kendisi ve bebeğiyle ilgili risklerle ilgili eğitim verilir
C)-Diyabet gelişme riskini azaltmak için yağ oranı yüksek, lif oranı düşük diyet önerilir
D)-Gebe yakınlarının korku ve endişeleri giderilir
E)-Doğumun şekli ve zamanı konusunda bilgi verilir
Soru 59- Kalp hastalığı olan gebelerde yetmezlik gelişirse aşağıdakilerden hangisi gelişir
A)-Uterusa olan kan akımı azalır ve fetüsün yaşamı tehlikeye girer
B)-Gebelikte kardiyovasküler sistemde değişiklikler olmaz
C)-Plazma volmünde azalma olur
D)-Dolaşımda azalan kan miktarı azalır
E)-Kalpten dolaşıma pompalanan kan miktarı azalır
Soru 60- Gebelikte meydana gelen kardiyovasküler sistem değişikliklerden değildir
A)-Plazma volmünde artışa neden olur
B)-Kalpten dolaşıma pompalanan kan miktarı artar
C)-İlk trimestirde kan volmü son trimestirde ise kalp hızının artışına neden olur
D)-Fetüste ve gebede herhangi bir risk oluşturmaz
E)-Gebelikte ki bu değişiklikler fotoplesantal ünitenin kan akımını artırmaya yöneliktir
Soru 61- Kalp hastalıklarında fonksiyonel yetersizlikte hangi sınıfta kalp hastalığı olan kadınlarda metarnal mortalite olasılığı yüksek olduğu için gebelikten kaçınıp, medikal abartus gerekebilir
A)-Sınıf I
B)-Sınıf II
C)-Sınıf III
D)-Sınıf IV
E)-Hiçbiri
Soru 62- Gebelik ve kalp hastalıklarında hangisi tedavi ve bakım yöntemleri arasında yer almaz
A)-Gebe antikoagülan tedavi alıyorsa doğumdan önce kesilmelidir
B)-Kanama ve komplikasyonlarına karşı önlem alınmalıdır
C)-Vajinal doğumdan 6 saat sezaryandan24 saat sonra antikuagulan tekrar başlanır
D)-Tuz kısıtlaması ve kilo kontrolü yapılmalı
E)-İfeksiyon gelişimini engellemek için profilaktik antibiyotik tedavi uygulanmaz
Soru 63- Kalp hastalarında doğum ağrıları sırasında kalbin yükünü azaltmak için hangi anestezi yapılmalıdır
A)-Epidural
B)-Lokal anestezi
C)-Genel anestezi
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 64- Kalp hastalığı olan kadınlarda akciğer ödem görülme riski yüksek olduğundan hangisi yapılmaz
A)-Loğusa 12-24 çok dikkatli takip edilmeli
B)-Kardiyak yetmezlik acısından takip edilip diürez takibi yapılmalı
C)-Loğusa erken taburcu edilmeli
D)-Loğusa erken ve yavaş mobilize edilmeli
E)-Loğusa hastanede kaldığı sürece kardiyolok tarafından kontrol edilmeli
Soru 65- Gebelikte görülen demir eksikliği anemisi riski değildir
A)- Gebelikte ve doğum sonrasında görülen riskler fetüsü etkilemez
B)-Eken doğum
C)-Düşük doğum ağırlıklı
D)-Perinatal mortalite olasılığı ve kanama artar
E)-Doğum sırası ve sonrası enfeksiyon artar
Soru 66- Demir eksikliğinde demir kullanımı gebede hangi şikayetlere neden olur
A)-Gasrointestinal ve mide rahatsızlıkları
B)-Bulantı kusma
C)-Diyere
D)-Konstipasyon
E)-Hepsi
Soru 67- Gebelikte folik asit kullanımına ne zaman başlanmalıdır
A)-Doğumdan hemen sonra
B)-Gebeliğin 6 ayında
C)-Gebelikten 3 ay önce ve gebeliğin ilk 3 ayına kadar 0,4 mg
D)-Folik asit nöral tüp defektlerini önlemede çok etkilidir
E)-Folik asitten en zengin besinler yeşil büyük yapraklılar ve kırmızı et balık tavuk
Soru 68- Krizinde şiddetli karın ağrısı kas spazmı bacak ve eklem ağrısı yüksek ateş bulantı kusma görülen anemi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Talasemi
B)-Folik asit eksikliği anemisi
C)-Demir eksikliği anemisi
D)-Orak hücreli anemi
E)-Gebelik anemisi
Soru 69- Minör ve majör olmak üzere iki tiptir Daha çok Akdeniz ülkelerinde görülen anemi hangisidir
A)-Folik asist anemisi
B)-Talasemi
C)-Orak hücreli anemi
D)-Demir eksikliği anemisi
E)-Hiçbiri
Soru 70- Majör talasemili kadınlarda en belirgin risk hangisidir
A)-İştahsızlık
B)-Cilte solukluk yorgunluk
C)-Adet görmezler ağır hemoliz ve anemi vardır infertil riski yüksektir
D)-Bulantı kusma
E)-Diyare konstipasyon
Soru 71- Bakteriler farinkste vajinada ve gastro intestinal sistemde bulunan mikroorganizmalardır gebelerde vajinada kolinize maternal ve neonatal enfeksiyonlara neden olur
A)-B Grubu streptokoklar
B)-Toksoplasma
C)-Kızamıkçık
D)-Sifiliz
E)-Klamidya
Soru 72- Kızamıkçık ile ilgili hangisi yanlıştır
A)-Çocuklarda ve erişkinlerde hafif seyreder
B)-Gebelerde çok ciddi bir belirti olmaz
C)-- Bulaşma enfeksiyonu geçirenle yakın temas sonrası olur
D)-Gebeliğin ilk 12 nci haftasında kızamık geçiren gebelerde gebelik sonlandırılır
E)-Hastalığı geçirmeyen ve daha önce aşı olmayan kadınlar aşılanmalıdır virüs enfeksiyonu bulaş yolu nasıl olur
Soru 73- HIV
A)-Anneden çocuğa geçişi intrauterinde doğum sırasında ya da anne sütü ile emzirme
B)-Mekonyumla bulaşmış kordon
C)-Hastalık taşıyan kişi ile yakın temas sonucu
D)-Üriner sistem enfeksiyonu ile bulaş olur
E)-B Grubu streptokoklarla bulaş olur
Soru 74- Aşağıdaki eşleştirmeden yanlış olan hangisidir
A)-Hepatit B virüsü kan yoluyla bulaşır, karaciğer hastalığı siroz ve hepatik karsinoma koplikasyonları
B)-Gonore cinsel ilişki ile
C)-Toksoplasma kedi fecesi ile bulaşık sebze ve meyvelerin yıkanmadan yenmesi az veya pişmemiş etlerin yenmesi ile
D)-B Grubustreptokoklar enfekte vücut artıkları emzirme kan organ nakli ve cinsel yolla bulaşır
E)-Kızamıkcık enfeksiyonu geçirenle uzun süre yakın temas sonrası bulaş
Soru 75- Üriner enfeksiyonda hangi tetkikle tedaviye başlanır
A)-Tadaviye idrar kültürü yapılarak uygun antibiyotik tedaviye başlanır
B)-Gebelerde maternal ve fetal koplikasyonları azaltmak için
C)-Tekrarlayan ÜSE da profilaktif olarak antibiyotik tedaviye başlanır
D)-Gerekiyorsa gebeler hastaneye yatırılarak tedavi edilir
E)-Gebelikte erken tanı tedavi ve komplikasyonları önlemek
Soru 76- Epilepsili, gebe kadınlarda nelere dikkat edilmelidir
A)-Antenatal izlemlerin yapılması sorunsuz gebelik geçirebileceği bilgisi verilmeli
B)-Gebe kalmadan önce ilaç dozu kontrol edilmeli
C)-Hastaya nöbetleri önlemek için anti epileptik ilaç tedavisini alması gerektiği bilgisi
D)-Antiepileptik ilaçların kullanımı nedeniyle fetal malformasyon riski olduğu
E)-Hepsi
Soru 77- Adölesan gebelerde risk oluşturmaz
A)-Aburtus anemi düşük doğum ağırlıklı
B)-Prematüre erken doğum
C)-Yaşın küçük olması, jinekolojik yaşın büyük ve fizyolojik olgunluğu tamamlanmış olması
D)-Gestasyonel hiper tansiyon gebeliğe bağlı diyabet
E)-Sefalo-pelvik uygunsuzluğu
Soru 78- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Adölesan gebelerde ölüm ve hastalık riski fazladır
B)-İleri yaş gebeler için 35 yaş üzerinde hamile kalması yüksek risklidir
C)-Anne ölümleri adölesan gebelerde daha fazla görülmektedir
D)-En uygun doğurganlık yaşı 15 -18 yaşları arasıdır
E)-Gebeliğe bağlı ölüm riski 35-39 yaş arası kadınlarda yirmili yaştaki kadınlara göre 2-3 kat daha fazladır

Toplam Soru Miktarı: 78