4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 4. ÜNİTE

Soru 1- Dış gebelikteki riskli faktörler nelerdir?Yanlış olanı işaretleyiniz
A)-daha önce geçirilmiş bir dış gebelik öyküsü
B)-CYBE öyküsü,endometriyozis,postpaartum ve abortus sonrası enfeksiyon
C)-geçirilmiş tubal yada pelvik cerrahi
D)-rahim içi araç kullanımı,progestan kullanımı
E)-retroversi uterus
Soru 2- Dış gebeliğin en önemli belirtisi nedir
A)- Beta Hcg nin yüksek düzeyde olmasına rağmen uterus kavitesi boştur
B)-alt abdominal bölgede hassasiyet
C)-bıcak saplanır tarzda ağrı
D)-şok belirtileri
E)-vaginal hemoroji
Soru 3- Gebelikte klinik bulgu ve belirtiler kaçıncı haftada başlar
A)-3/4. hafta
B)4-/5. hafta
C)-5/6.hafta
D)-6/7.hafta
E)-7/8.hafta
Soru 4- Tuba rüptüründe görülen belirtilerden hangisi değildir
A)-alt abdomina bölgede ani ve şiddetli bıçak saplanır tarzda ağrı
B)-hipovolemik şok belirtileri
C)-frenik sinir iritasyonu
D)-vaginal hemoroji,servikste hassasiyet,kan değerlerinde düşme
E)-septik şok belirtileri
Soru 5- Tubal rüptür olmayan dış gebeliklerin medikal tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır
A)-sulfasolazin
B)-methotrexate
C)-progestan
D)-deksketoprofen
E)-trometamol
Soru 6- Dış gebeliğin medikal tedavisinde kullanılan methotraxate nin hangi özelliği tedavide etkendir
A)-hücre stoplazmasına girmesi
B)-hücre bölünmesini engellemesi
C)-östrojeni inhibe etmesi
D)-progestanı inhibe etmesi
E)-steroid üretimini arttırması
Soru 7- Aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.
A)-dış gebeliklerin tedavisi medikal ve cerrahi yapılır
B)-tubal rüptüre yoksa medikal tedavi uygulanır
C)-hCG düzeyi düşene kadar methotrexate haftada bir uygulanır
D)-rüptüre olmayan tubal gebeliklerde bazen salpingostomi yapılır
E)-rüptüre olan tubal gebeliklerde hasta septik şok yönünden takip edilmelidir
Soru 8- Laparoskopik salpenjektomi hangi durumlarda yapılır
A)-medikal tedaviye destek olmak için
B)-retro uteruslarda
C)-rüptüre tubal gebeliklerde hemorojiyi önlemek için
D)-rüptüre olan tubanın rejenerasyonu için
E)-tekrarlamsı mümkün olan tubal gebelikleri önlemek için
Soru 9- Tubal gebeliklerden sonra yeni bir gebelik için en az ne kadar süre geçmelidir
A)-2 ay
B)-3 ay
C)-4 ay
D)-6 ay
E)-1 yıl
Soru 10- Abortuslar ile ilgili yanlış olan bilgiyi işaretleyiniz
A)-gebeliğin 20.haftasından önce ve 500 gr dan küçük fetüs ve eklerinin herhangi bir nedenle uterus dışına atılmasına abortus denir
B)-ilk 12. haftada oluşan düşüklere erken düşük denir
C)-13/20 hafta arasında olanlara geç düşük denir
D)-gebeliklerin %10 u ilk 12. haftada kendiğinden sonlanır
E)-abortusların oluşumunda fetüsün kilosu en önemli etkendir
Soru 11- Birinci trimesterde abortusların en önemli nedeni nedir
A)-diyabet
B)-yetersiz maternal beslenme
C)-fetal genetik anomaliler
D)-renal yetmezlikler
E)-annenin olumsuz çalışma koşulları
Soru 12- ikinci trimestrede abortusların maternal nedenleri nelerdir?Yanlış olan şıkkı işaretleyiniz
A)-servikal yetersizlikler
B)-uterin anomalileri
C)-obezite
D)-hipotroidizm,alkol ve uyuşturucu kullanımı
E)-diyabet vb.kronik hastalıklar
Soru 13- Gebelikte geçirilen bazı enfeksiyonlar abortusa neden olmaktadır.hangisi bunlardan biri değildir
A)-hepatit B
B)-rubella
C)-cytomegalo virüs
D)-herpes
E)-bakteriyel vajinozis ve toksoplazma
Soru 14- Kaçırılmış düşüklerle ilgili bulgulardan hangisi yanlıştır
A)-fetüsün 20.haftadan önce intrauterinde ölmesi ve 8 haftadan daha uzun süre uterus içinde kalması
B)-gebelik testi pozitiftir
C)-ÇKS alınmaz
D)-kanda fibrinojen ve trombosit düzeyi azalır
E)-gebelik bulguları geriler
Soru 15- Tekrarlayan abortusların nedeni hangisi olamaz?
A)-genetik anomaliler,kromozom anomalileri
B)-kronik hastalıklar
C)-immünolojik nedenler
D)-idiyopatik nedenler
E)-daha önce geçirilmiş cerrahi müdahaleler
Soru 16- Aşağıdaki eşleştirmelerden yanlış olanı işareleyiniz
A)-terapötik düşük:gebelğin herhangi bir tıbbı nedenden dolayı sonlandırılması
B)-tekrarlayan düşük:birbirini izleyen en az iki yada daha fazla gebeliğin 20.gebelik haftasından önce spontan sonlanmasıdır
C)-septik düşük:gebelerin genelde kendi kendilerine veya yasal olmayan koşullarda gebeliklerini sonlandırmaları sonucu oluşmaktadır
D)-tam düşük:fetüs ve eklerinin 12. gebelikhaftadan önce tümüyle uterustan atılmasıdır
E)-durdurulamayan düşük:vaginal hemoroji,abdominal kramp,servikal dilatasyon ve membran rüptürü sonucu gebelik kaybedilir
Soru 17- Septik abortus ile ilgili doğru olmayan bilgiyi işaretleyiniz
A)-tamamlanmamış abortuslarda genellikle endometrit gelişir
B)-endometrit edavi edilmediğinde peritonit ve sepsise neden olabilir
C)-pelvik inflamatuar septik abortusun en sık görülen komplikasyonudur
D)-yasa dışı kötü koşullarda yapılan kürtaj sonucunda gelişir
E)-sık yapılan doğumlar septik abortusa neden olmaktadır
Soru 18- Abortusların hemşirelik bakımında hangisi yanlıştır
A)-vaginal kanamanın rengi,miktarı ve niteliği gözlemlenmeli,ağrıyı önleme ve başetmeye yönelik destek sağlanmalıdır
B)-küretaj yada medikal tedavi uygulaması sırasında hastaya yardımcı olunmalıdır
C)-abortusu takip eden 1 ay sonrası yeni bir gebeliğin sakıncası olmadığı söylenmelidir
D)-taburculuk sırasında enf.belirtileri hk.bilgi verilmelidir
E)-2 hafta cinsel birliktelikten kaçınması anlatılmalıdır
Soru 19- Gestasyonel trofoblastik hastalıkların nedenleri nelerdir
A)-plasantal kaynaklı trofoblastların aşırı dejenerasyonu
B)-tekrarlayan abortuslar
C)-tedavi edilmeyen pelvik enfeksiyonlar
D)-CYBE enfeksiyonları
E)-kronik enfeksiyonlar
Soru 20- Gestasyonel trofoblastik hastalıklar hangisi veya hangileridir
A)-mol hidatiform
B)-invaziv mol
C)-koryokarsinoma
D)-hiçbiri
E)-hepsi
Soru 21- Gestasyonel trofoblastik hastalıkların belirtilerinden hangisi değildir
A)-amenore ,göğüslerde hassasiyet,ödem,yüksek BhCG
B)-usg de üzüm şeklindekeselerin görülmesi,ÇKS yokluğu
C)-şiddetli bulantı kusma,kahverengimsi vaginal kanama
D)-gebelik haftası ile uyumlu olmayan uterus
E)-laboratuvar kan değerlerinin yüksek oluşu
Soru 22- Getasyonel trofoblastik hastalıklarda tedavi ve bakımında olmayan hangisidir
A)-küretaj yapılır,elde edilen doku patolojiye gönderilir
B)-hastanın şartlarına göre histerektomi yapılabilir
C)-serum BHCg nin takibi 1 yıl devam eder
D)-her 6 ayda bir göğüs radyografisi ve pelvik inceleme yapılmalıdır
E)-salpingostomi yapılır
Soru 23- Plasentanın normalde uterin kavitede yerleşim yeri neresidir
A)-fundal bölge
B)-ampulla
C)-serviks
D)-tubalar
E)-overler
Soru 24- plasentanın urerin kavitede yerleştiği bölgeye göre isim almaktadır.yanlş olan eşleştirmeyi işaretleyiniz
A)-plasenta previa totalis:internal servikal osu tamamen kapatması
B)-plasenta previa parsiyalis:internal servikal osu kısmen kapatması
C)-decolman plasenta:fundal bölgeye yerleşmesi
D)-plasenta previa marjinalis:alt segmente yerleşmiş,aşağıya uzanmış fakat internal servikal osu kapatmamıştır
E)-low-iying plasenta previa:uterusun alt bölümüne yerleşmesi
Soru 25- Plasenta previanın nedenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte maternal olarak bazı faktörlerin etken olabileceği tahmin edilmektedir.hangi şık doğru değildir
A)-ergen yaştaki gebelikler
B)-ileri yaş
C)-sezeryan,multiparite,çoğul gebelik
D)-uterus hasarı,myomektomi
E)-kokain ve sigara kullanımı
Soru 26- plasenta previanın klinik bulgusu hangisir
A)-20.hafta öncesi görülen kanama
B)-27-32. haftalarda görülen ağrısız parlak kırmızı vaginal kanama
C)-37.hafta ve sonrası görülen koyu renkli vaginal kanamalar
D)-12.haftaya kadar görülen pembe renkli kanamalar
E)-12-20. hafta aarsında oluşan ağrılı kanamalar
Soru 27- Ablasyo plasenta ;normal yerleşimli plasentanın doğumdan önce kısmen veya tamamen ayrılmasıdır.acil müdahaleyi gerektiren ve ciddi sorunlara yol açan bu duruma sebep olan faktörlerden hangisi değildir
A)-preeklamsi,maternal kronik hipertansiyon
B)-eklamsi
C)-sigara kullanımı,ileri yaş doğum,çok doğum
D)-koryoamnionitis,oligohidroamnios
E)-maternal trombofili,polihidramnios
Soru 28- Ablasyo plasentanın maternal komplikasyoları hangileridir
A)-hemorojik şok
B)-akut renal yetmezlik
C)-(DIC) dissemine intravasküler koagülasyon
D)-hepsi
E)-hiçbiri
Soru 29- Ablasyo plasentanın fetal komplikasyonları nelerdir
A)-fetal hipoksi
B)-fetal ölüm
C)-prematürelik
D)-hiçbiri
E)-hepsi
Soru 30- İnatçı bulantı,kusma,dehidratasyon,elektrolit dengesizliği,ketonüri ve kilo kaybı ile karakterize olan bulgu hangisidir
A)-Hiperemezis gravidarum
B)-hidroamnios
C)-preeklampsi
D)-HELLP senromu
E)-Emezis
Soru 31- H gravidarum ile ilişkili risk faktörleri nelerdir
A)-Çoğul gebelik-plasental dokununarttığı durumlar
B)-Hipertiroidizm ve helicobacter pylori
C)-ilk gebelik-genç yaş
D)-düşük sosyoekonomik düzey
E)-hepsi
Soru 32- H gravidarum tedavisi gecikince orta çıkan belirtiler nelerdir
A)-kilo kaybı,bitkinlik,dehidratasyon
B)-idrarda protein,kanda ürik asit,üre nitrojen artışı
C)-vitamin eksikliği,ketozis
D)-ateş,sıvı-elektrolit dengesizliği
E)-hepsi
Soru 33- H gravidarumlu hastanın hemşirelik girişiminde,beslenme şekli nasıl yapılmalıdır
A)-kuru ve yüksek karbonhidratlı,proteinli besinler verilir
B)-tost,kraker,kızarmış ekmek,yağsız peynir az ve sık verilir
C)-sıvı olarak sıcak veya soğuk tercih edilmelidir
D)-yemek servisi iştah açıcı görünümde olmalı,yemek bittikten sonra yemek tepsisi hemen kaldırılmalıdır
E)-hepsi
Soru 34- tüm gebeliklerin %10 unu etkileyen,maternalve perinatal mortalite ve morbiditenin en büyük nedeni nedir
A)-hiperemezis gravidarum
B)-erken membran rüptürü
C)-hipertansif hastalıklar
D)-Rh uyumsuzluğu
E)-ABO uyumsuzluğu
Soru 35- gebelikte hipertansiyon tanısı nasıl konur
A)-daha önce normal kan basıncı olan bir gebede 20. Gebelik haftasından sonra en az 4 saat ara ile yapılan iki ölçümde sistolik basıncın >140 mmhg ya da diastolik basıncın > 90 mmhg olması ile
B)-daha önce normal kan basıncı olan gebede sistolik basıncın <140 mmhg,diastolik basıncın <90 mmhg ölçülmesi ile
C)-daha önce hipotansif olan gebenin gebelikte tansiyonun sistolik basınö 130 mmhg diastolik basıncın 70 mmhg ölçülmesi ile
D)-daha önce hipertansif olan gebenin gebeliğin 20 haftasında en az 4saat ara ile yapılan iki ölçümde sistolik basıncın <140 mmhg, diastolik basıncın <90 mmhg olarak ölçülmesi ile.
E)-hiçbiri
Soru 36- gebelikte görülen hipertansif durumlar nelerdir
A)-gestasyonel hiper tansiyon
B)-preeklampsi/eklampsi
C)-HELLP sendromu
D)-kronik hipertansiyon-süperimpoze preeklampsi
E)-hepsi
Soru 37- gebeliğin 20.haftasından sonra proteinüri olmaksızın hipertansiyon gelişimi ve kan basıncının postpartum dönemde normale dönüşü ile karakterize durum hangisidir
A)-kronik hipertansiyon
B)-eklampsi
C)-süperimpoze preeklampsi
D)-gestasyonel hipertansiyon
E)-HELLP sendromu
Soru 38- preeklampside anormal tromboplastik invazyon nedeniyle oluşan genel vazospazm sonucu hangi durum gelişir
A)-kan basıncı artışı nedeniyle organlara giden kan miktarında azalma
B)-kan basıncında azalma
C)-hiperemezis gravidarum
D)-deri turgorunda azalma
E)-bulantı kusma
Soru 39- son yıllarda ağır preeklampsi kriterlerinden çıkartılan bulgu hangisidir
A)-trombositopeni
B)-massive proteinüri
C)-progressif böbrek yetmezliği
D)-serebral ve görme bozuklukları
E)-karaciğer fonksiyonlarının bozulması
Soru 40- eklampside konvülsiyonların habercisi olabilecek belirti ve bulgular nelerdir
A)-şiddetli baş ağrısı
B)-gözlerde uçuşma,fotofobi
C)-epigastrik ağrı
D)-kusma,derin tendon refleksi
E)-hepsi
Soru 41- hemoliz,karaciğer enzimlerinde yükselme,trombosit sayısında düşme gibi belirtiler gösteren ve ağır preeklampsili kadınların yaklaşık %20 sinde meydana gelen organ yetmezliği ve ölüme neden olabilen durum hangisidir
A)-gestasyonel hipertansiyon
B)-eklampsi
C)-HELLP sendromu
D)-preeklampsi
E)-kronik hipertansiyon
Soru 42- kronik hipertansiyon tablosuna preeklampsinin eklenmesiyle ortaya çıkan durum nedir
A)-eklampsi
B)-HELLP sendromu
C)-gestasyonel hipertansiyon
D)-süperimpoze preeklampsi
E)-gestasyonel hipertansiyon
Soru 43- kan grubu uyuşmazlığı hangi durumda görülür
A)-O kan grubu annenin A veya B grup antijeni taşıyan bebeği olduğunda
B)-AB kan gruplu annenin O grup antijeni taşıyan bebeği olduğunda
C)-Rh+ gruplu annenin Rh - gruplu bebeği olduğunda
D)-Rh- gruplu annenin Rh+ gruplu bebeği olduğunda
E)-hiçbiri
Soru 44- Rh uygunsuzluğu hangi durumda ortaya çıkar
A)-anne D negatif fetüs D pozitif olduğunda
B)-anne D pozitif,fetüs D negatif olduğunda
C)-anne O negatif,fetüs AB negatif olduğunda
D)-anne AB negatif,fetüs O negatif olduğunda
E)-anne D negatif,fetiş D negatif olduğunda
Soru 45- Rh uygunsuzluğu sonucu fetüste meydana gelen kalp yetmezliği ve anemi sonucu gelişen ödem tablosuna ne denir
A)-hidrosefali
B)-hidrops fetalis
C)-ensefalit
D)-hidro amnios
E)-oligohidro amnios
Soru 46- Rh uyuşmazlığında yapılan test hangisidir
A)-direct coombs testi
B)-hemaglütinasyon testi
C)-indirect coombs testi
D)-immunglobulin E testi
E)-fibrinojen testi
Soru 47- indirect coombs testi negatif ise gebeye ne yapılır
A)-20. Haftada RhoGAM yapılır
B)-28. Haftada RhoGAM yapılır
C)-28. Haftada insülin yapılır
D)-gebeliğin sonunda RhoGAM yapılır
E)-gebeliğin başında RhoGAM yapılır
Soru 48- polihidroamnios ya da hidroamnios durumunda amniyotik sıvı miktarı ne kadardır
A)-...<2000 ml.
B)-...<200 ml
C)-...>2000 ml.
D)-...>200 ml
E)-...< 2000 ml
Soru 49- oligoamniozis durumunda amniyotik sıvı miktarı ne kadardır
A)-...<500 ml
B)-...500 ml
C)-...<5000 ml.
D)-...>5000 ml
E)-...>500 ml
Soru 50- doğum eylemi başlamadan önce karyoamniyotik memranların yırtılarak amniyotik sıvının gelmesine ne denir
A)-doğum
B)-abortus
C)-erken membran rüptürü
D)-hidroamniozis
E)-geç membran rüptürü
Soru 51- erken memran rüptürünün en önemli komplikasyonları nelerdir.
A)-maternal ve fetal infeksiyonlar
B)-fetal hipoksi ve asfiksi
C)-fetal deformiteler
D)-prematürite
E)-hepsi
Soru 52- erken membran rüptürünün tedavisindeki amaç nedir
A)-bir an önce doğumu gerçekleştirmek
B)-doğumu sonlandırmak
C)-doğumu engellemek,infeksiyon riskini azaltmak
D)-doğumu gerçekleştirmek,infeksiyon riskini azaltmak
E)-hiçbiri
Soru 53- en sık görülen neonatal morbidite ve mortalite nedeni nelerdir
A)-Rh uyuşmazlığı
B)-AB uyuşmazlığı
C)-hidroamniozis
D)-hipertansiyon
E)-erken doğum
Soru 54- erken doğumun belirtileri nelerdir
A)-menstüasyon benzeri kramplar,pelviste bası hissi
B)-ağrılı ve ağrısız uterus kontraksiyonları
C)-vajinal akıntıda artış,leke tarzında vajinal kanama
D)-sık idrara çıkma
E)-hepsi
Soru 55- doğum ağırlığının gestasyonel yaş için 10 persantilin altında olması sonucu ne olur
A)-geç doğum
B)-erken doğum
C)-intrauterin gelişme geriliği
D)-gelişme geriliği
E)-hidrosefali
Soru 56- Dış gebelik oluşumu nasıl gelişir
A)-En sık fallop tüplerinin ampula bölümünde
B)-Over serviKS yada abdomen kavitede
C)-Hepsi
D)-fertilize ovumun tubalarından uterusa ilerlemesini yavaşlatan yada engelleyen durumlar sonucu gelişir
E)-Hiçbiri
Soru 57- Dış gebeliğin en önemli klinik belirtisi aşağıda yazılmıştır . B-hCG düzeyi 6500Miü/ml ulaştığında bile trasaviginal USG de uterus kavitesinin boş olmasıdır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 58- Dış gebelik öyküsü nelerdir
A)-Önceki dış gebelik öyküsü
B)-CYBE öyküsü endometriosiz
C)-Geçirilmiş pelvik ve tubal cerrahi
D)-Hepsi
E)-Rahim içi araç veprogestin kullanımı pospartum ve düşük sonrası enfeksiyonlardır
Soru 59- Dış gebelikte görülen Tuba rüptürü olan gebelerde klinik belirtilerden hangisi DEĞİLDİR
A)-B-hCG düzeyi 6500mİÜ/ml olması
B)-Karın alt bölgesinde ani gelişen ve bıçak saplanır gibi şiddetli ağrı
C)-Baş dönmesi, üşüme, titreme baygınlık hissi gibi şok belirtiler
D)-Batın içine kanama, vajinal kanama
E)-Supraklevikular ağrı, servikste hassasiyet
Soru 60- Dış gebelik geçiren gebeye hemşirelik bakımında hangisi yapılmaz
A)-Gebe planlanan tedaviye psikolojik ve fiziksel olarak hazırlanmalı durumu ile ilgili açıklama yapılma
B)-Taburcu olurken dokuların iyileşmesi için en az üç ay gebe kalmaması söylenmeli
C)-Koruyucu yöntem kullanması (konraseptif) konusunda bilgilendirilmeli
D)-Dış gebelik tekrarlayabileceği için gebelik öncesi danışmanlık alması sağlanmalıdır
E)-Taburcu olurken hiçbir bilgi verilmez
Soru 61- Aşağıdakilerden hangisi DÜŞÜKLERLE ilgili yanlıştır
A)-İlk 12 hafta içinde oluşan düşükler erken düşüktür
B)-13-20 haftalar arasında olan düşükler geç düşüklerdir
C)-Düşüklerde sağlığı tehdit eden bir komplikasyon görülmez
D)-500gr dan küçük fetüs ve eklerinin tamamının veya bir kısmının uterus dışına atılmasına düşük denir
E)-Gebeliklerin %10 ilk 12 haftada kendiliğinden sonlanmaktadır
Soru 62- İkinci trimester düşüklere aşağıdakilerden hangisi neden olmaz
A)-Servikal yetersizlikler uterin anomalileri
B)-Hipotroidizm, diyabet kronik hastalıklar
C)-Alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi
D)-Düşüklerin %60 fetal ve genetik anomalilerdir
E)-Gebeye ilişkin sorunlar
Soru 63- Aşağıdakilerden hangisi kaçırılmış düşükte yanlıştır
A)-Fetüsün ve eklerinin 20 gebelik haftasından önce tümüyle dışarıya atılmasıdır B)2O Haftadan önce fetüsün intrauterinde ölmesidir
B)-Fetus dışarıya atılmadan 8 haftadan uzun süre uterus içinde kalmasıdır
C)-Gebelik testi negatiftir ÇKS alınamaz gebelik belirtileri geriler
D)-Kandaki trombosit ve fibronojen düzeyi azalmaya başlar
E)-Fibronojenin kandaki düzeyi düşmesi damar içi pıhtılaşmaya neden olur tanı konduktan sonra kürete edilmelidir
Soru 64- Tekrarlayan düşüklere sebep olan etkenler nelerdir
A)-Genetik anomaliler
B)-İmmünolojik sorunlar veya idyopatiktir
C)-Kronik hastalıklar
D)-Kromozal anomaliler
E)-Hepsi
Soru 65- Aşağıdakilerden hangisi septik düşükle ilgili yanlıştır
A)-Birbirini izleyen iki veya daha fazla gebeliğin 20 gebelik haftasından önce sonlanmasıdır
B)-Kadınların gebeliği kendilerinin sonlandırmak istemesi
C)-Üreme organlarına yabancı cisim yerleştirmeleri
D)-Uygun olmayan ortamlarda kirli araç ve gereçlerle yasadışı kürtaj yapmaları
E)-Tamamlanmamış düşük olgularında endometrit gelişmesi
Soru 66- Aşağıdakilerden hangisi SEPTİK düşüklerde hemşirelik bakımıdır
A)-Vajinal kanamanın miktarını ve rengini gözlemler kadın RH negatifse RhoGAM uygulamalı
B)-Ağrı ile baş etmeye, kadına ve ailesine duygusal destek sağlamalı
C)-Hepsi
D)-Hasta taburcu olurken vajinal kanamada artış, pis kokulu akıntı aşırı ağrı ateş gibi enfeksiyon konusunda bilgilendirilmeli
E)-1-2 gün dinlenmesini ilk 4-5 gün adet kanamasına benzer ağrısının olabileceği -4-6 hafta sonra adet göreceği ve bir hafta sonra kontrole gelme konusunda bilgilendirilmeli
Soru 67- Geç gebelik döneminde görülen kanama komplikasyonlarından plesanta previanın os a yerleşme durumuna göre sınıflandırılmıştır hangisi doğrudur
A)-Plasanta previa totalıs:plasantanın internal osu tamamen kapatmasıdır
B)-Plasanta previa parsiyalıs:plasantanın servikal osu kısmen kapatmasıdır
C)-Plasanta previa marjinalis :plasanta alt segmente yerleşmiş aşağıya doğru uzamış servikal osu kapatmamıştır
D)-Low-Lying plasanta previa :plasanta uterusun alt bölümüne yerleşmiştir
E)-Hepsi
Soru 68- Plasanta previanın nedenlerinden değildir
A)-İleri anne yaşı,sezaryan,multiparite,uterus hasarı
B)-Mol hidatiform
C)-Kokain sigara kullanımı
D)-Çoğul gebelik
E)-Myomektomi
Soru 69- Plasanta previa totaliste kanama miktarı fazla ise anne ve fetüsün yaşamı tehlikede ise sezaryanla doğum gerçekleştirilir. Ancak plasanta parsiyalis ve marjinaliste herhangi bir problem yoksa normal doğum yaptırılabilir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 70- Ablasyo plasanta plasantanın zamanından yada fetüsün doğumundan önce yerinden kısmen veya tamamen ayrılmasıdır.
A)-Yanlış
B)-Doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 71- Ablasyo plasantanın RİSK faktörleri nelerdir
A)-Preeklampsi ,maternan kronik hipertansiyon
B)-Sigara kullanımı çoğul gebelik, çok doğum yapma ileri yaş gebelik
C)-Hepsi
D)-Koryoamnionitis ,oligohidroamnios
E)-Maternal trombofili ve polihidroamnios
Soru 72- Ablasyo plasantanın belirtileriyle ile ilgili hangisi yanlıştır
A)-Ablasyo plasantada koyu kırmızı vajinal kanama .bıçak saplanır gibi abdominalde ağrı
B)-Plasanta previa da plasanta os u kapatacak şekilde aşağıya yerleşmiştir
C)-Uterusta hassasiyet ve fetal hareketlerde azalma gözükür
D)-Vajinal kanama
E)-Anemi fetüsün sağlığını tehlikeye sokacak kadar tehlikeli olabilir
Soru 73- Ablosa plasantada tedavi ve bakımında hangisi yapılmaz
A)-Kaybedilen kanın yerine konması, fetüs ve gebede olumlu sonuç elde etmeye ve DIC(damar içi yaygın pıhtılaşma bozukluğu) gelişimini önlemek
B)-IV hidrasyon başlatılmalı hipovolevik şok belirtileri ve ÇKS izlenmeli fetal distres acısından değerlendirilmeli
C)-Kanamanın devam ettiği ve fetal distres geliştiği olgularda acil sezaryana alınmalı
D)-Hasta ve ailesine durumu hakkında bilgi verilmeyip duygusal destek sağlanmaz
E)-Hasta kesin yatak istirahatine alınıp kanama, ağrı, uterus kontraksiyonları değerlendirilir
Soru 74- Hiperemezis beslenmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Tost kraker kızarmış ekmek yağsız peynir 2 saatlik aralıklarla az miktarda günde 5-6 öğüne bölünerek verilmeli
B)-Sıvı olarak sıcak ve soğuk içecekler tercih edilmeli yemeklerden 0,5-1 saat önce veya sonra verilmeli
C)-Salam sosis sucuk pastırma ile kahvaltıya başlamalı
D)-Kuru ve yüksek karbonhidratlı proteinli yiyeceklerle başlamalı
E)-Yemek servisi iştah açıcı bir görünümde olmalı, yemek bitiminde tepsi odadan hemen çıkarılmalı
Soru 75- Preeklam si ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Gebelik hipertansiyonu gebeliğin ileri evrelerinde hafif yada ağır preeklemsiye dönüşebilir
B)-Preeklamsi gebeliğin 20 haftasından sora görülen hipertansiyona proteinüri eklenmesi
C)-Preeklamsi için yüksek risk gurubu çok geç veya ileri yaş gebelik diabet
D)-Preeklamsi hastalığın düzeyine göre HAFİF—AĞIR—EKLAMSİ ve HELP sendromu olarak görülebilir
E)-Preeklamside kan basıncı 120/80 üzerinde olması 24 saatlik idrardaki proteinürinin 300mg altında olması
Soru 76- Preeklamsilerde tedavi ve bakım da yapılan yanlış uygulama hangisidir
A)-Preeklamsili gebelerde kan basıncını yükseltmek ve ödemi artırmak için sodyum içerikli besinler tercih edilmelidir
B)-Hafif preeklamsi gebelerde uteroplasantal kan akımını artırmak kan basıncını azaltmak diürezi sağlamak için gebe sol lateral pozisyonda dinlenmeli
C)-Konstipasyonu önlemek ve hidrasyonu sürdürmek için yeterli miktarda sıvı ve posalı gıdalar alması sodyumu yüksek olan yiyeceklerden sakınması önerilir
D)-Ağır preeklamsilerde gebe hastaneye yatırılır sessiz sakin loş bir ortamda sol lateral pozisyonda yatak istirahatine alınır
E)-Labaratuvar tetkikleri izlenir 4 saat ara ile gerekirse daha sık hayati bulgular izlenir ödem kilo takibi yapılır sıvı takibi için aldığı çıkardığı izlenir üriner katerizasyon sağlanır
Soru 77- Çoğul gebeliklerin tanısı ve takibi USG ile yapılır. Fetal değerlendirmede NST ve biyofizik profil kullanılır
A)-Yanlış
B)-Doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 78- Çoğul gebelik oluşumunda yanlış oluşum hangisidir
A)-Çoğul gebelik uterin kavitede iki veya daha fazla fetüsün geliştiği gebeliktir
B)-Çoğul gebelik monozigot ve dizigot şeklinde oluşur
C)-Monozigotta tek fertilize ovum iki eşit parçaya ayrılır ve iki ayrı fetüs gelişir
D)-Dizigot ikizlerde amniyon kesesi ve plasanta tektir
E)-Dizigot ikizler iki ayrı ovumun iki ayrı sperm tarafından döllenmesi sonucu oluşur
Soru 79- Mol hidatiform tedavisinden sonra kadının izleminde hangi hormonun negatif olması gerekir
A)-FSH
B)-Prolaktin
C)-HCG
D)-Östörojen
E)-Progesteron
Soru 80- Aşağıdakilerden preeklampsilik ebeye uygulanan uygulanan MgS04 tedavisinin en önemli etkisidir
A)-Anemiyi giderir
B)-Fetal akciğerleri geliştirir
C)-Pospartum kanamayı azaltır
D)-Konvülsiyonları önler
E)-Bağırsak hareketlerini arttırır

Toplam Soru Miktarı: 80