4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 3. ÜNİTE

Soru 1- Fetal hareketler anne tarafından kaçıncı gebelik haftalarında hissedilir
A)-8–14Gebelikhaftaları
B)-14–16Gebelikhaftaları
C)-1 – 7 Gebelik haftaları
D)-3 – 8 Gebelik haftaları
E)-16–22Gebelikhaftaları
Soru 2- Fetal hareketler hangi durumlarda azalmaz
A)-Fetal hareketler merkezi sinir sistemi deprasanı kullanıldığında
B)-Fetüs uyuduğunda
C)-Hidrosefali
D)-Bilateral renal aganezi
E)-Fetüsün dönmesi
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi ilk trimesterde (10. 12 gebelik haftalarında ) tespit edilemez
A)-Gebelik varlığı
B)-Ektopik veya molar bir gebeliğin olup olmadığı
C)-Fetal kardiyak aktivitenin varlığı
D)-Çoğul gebelik olup olmadığı
E)-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi biyofizik profilde 5 kriter değerlendirmesi arasında değildir
A)-Fetüsün solunum hareketi
B)-Fetüsün vücut hareketi
C)-Kas tonüsü
D)-Amniyotik sıvı volümü
E)-Fetüsün vücut ısısı
Soru 5- NST İşlemi sırasında gebenin supin hipotansiyon sendromunun oluşmasını önlemek için hangi pozisyon verilir
A)-Sağ lateral rekumbent
B)-Sol lateral rekumbent
C)-Supine
D)-Prone
E)-Sırtüstü
Soru 6- CST Hangi durumlarda uygulanmalıdır
A)-3 Trimester kanamaları
B)-Klasik insüzyonlu sezeryan doğum
C)-Piriteim eylemihtimali olan riskli durum
D)-Erken membran rüptürü
E)-Normal Müdahalesiz doğum
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisinde AFP Düzeyi düşüktür
A)-Nöral Tüp Defekti
B)-Tahmin edilemeyen gestasyonel yaş
C)-Çoğul gebelik
D)-Gastrointestinel defekt
E)-Mol gebelik
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisinde AFP düzeyi artar
A)-Fetal ölüm
B)-Mol gebelik
C)-Obezite
D)-Tipdiyabet
E)-) Nöral Tüp Defekti
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisinde Amniyosentez önerilmez
A)-35 yaş üstü kadınlarda
B)-Daha önce nöral tüp defektli çocuk doğumu olanlara
C)-Üçlü testi risk grubunda bulunanlara
D)-Ailesinde kromozal anomali ve metabolik defekti olanlara
E)-35 yaş altındaki kadınlarda
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi işlem öncesi gebe ve aile hazırlığı içerisinde yer almaz
A)-Gebe ve ailesine yapılacak işlem ve işlemin nasıl yapılacağı ve riskleri konusunda bilgi verilir.
B)-İşlemin yapılacağı bölge uygun bir antiseptikle temizlenir
C)-İşlemin IM enjeksiyon kadar acı vereceği bu nedenle anesteziye gerek olduğu konusunda hasta bilgilendirilir
D)-İşlemin gerekli ise mesanenin dolu olması için su alması desteklenir
E)-
Soru 11- Fetal hareketler anne karnında kaçıncı haftada hissedilir
A)-14
B)-12
C)-12-14
D)-16-22
E)-
Soru 12- Fetüsün kalp atım hızı dakika da ne olmalıdır
A)-110-160
B)-120-130
C)-110-120
D)-180
E)-190
Soru 13- İkili,üçlü ve dörtlü tarama testleri gebeliğin kaçıncı haftasında yapılır
A)-10-12
B)-12-14
C)-11-22
D)-20
E)-
Soru 14- Genetik Danışmanlık ekibinde aşağıdakilerden hangisi olmaz
A)-hekim
B)-Hemşire
C)-Psikolog
D)-Sosyal hizmet uzmanı
E)-Birim sorumlusu
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi genetik danışmanlığı gerektiren durumlar değildir
A)-Akraba evlilikleri
B)-Ölü doğumlar
C)-Genetik hastalığa sahip çocukların olması
D)-Ikiz gebelik
E)-Ultrasonografide patoloji saptanması
Soru 16- Amniosentez işlem sırasında mesanenin yaralanma riskini önlemek için mesane ne durumda olmalıdır.
A)-Dolu
B)-Boş
C)-yarı dolu
D)-4/1 Dolu
E)-Hiçbiri
Soru 17- Gebeyi dogumhaneye ilk kabulde kaç dakika EFM uygulanır
A)-10
B)-15
C)-20
D)-25
E)-30
Soru 18- Genel olarak toplumumuzda saptanan konjenital anomalilerin oranı edir
A)-% 2-3
B)-%3-5
C)-%5-8
D)-%6-7
E)-
Soru 19- fetal hareketlein azalması nelein göstergesi olabilir I)-asfeksi II)-IUGG III)-konjenital anomaliler IV)-plasenta previa
A)-yanlız I
B)-yanlız II
C)-I ve II
D)-III
E)-
Soru 20- NST(nonstres testi ) için aşağıdakilerden hangileri doğrudur
A)-NST bebeğin iyilik halinin değerlendirilmesinde en sık kullanılan testtir
B)-uygulama sırasında gebenin dinlenmiş ve tok olması(özellikle karbonhidrattan zengin diyet) gerekir
C)-mesanenin boş olması istenir
D)-hepsi
E)-
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi koryon villus aspirasyonu(CVS) testi ile saptanmaz
A)-kromozal hastalıklar
B)-hemofili, orak hücreli anemi)
C)-fetüsün gestasyonel haftası
D)-Tay-sachs hastalığı ,fetüsün cinsiyeti
E)-
Soru 22- Sağlıklı bir fetüste bazal FKH(fetal kalp hızı) dakikada kaç olmalıdır
A)- 80-120
B)- 100-110
C)- 110-160
D)-90-120
E)-
Soru 23- plasentaya ultrason eşliğinde ponksiyon iğnesiyle girilip koryonik villüslein aspire edilme işlemine ne denir
A)-amniyosentez
B)-parasentez
C)-koryon villüs aspiasyonu
D)-torosentez
E)-
Soru 24- koryon villüs aspirasyonunun komplikasyonları verilmiştir.hangisi bunlardan biri değildir
A)-vaginal kanama,erken membran rüptürü
B)-spinal kort yaralanması
C)-kramp tarzında ağrılar ,fetomaternal
D)-kanama d)gebelik kaybı,koryoamniyotis
E)-Rh(-) annede duyarlılıkl gelişmesi
Soru 25- Kordosentez(perkutan umbilikan kan öneklemesi) testinde aşağıdakilerden hangisi tespit edilmez?
A)-trombosit hastalıklaı
B)-fetal kan grubu,tam kan sayımı
C)-fetal karyoip,fetal kan gazı ölçümü
D)-fetüsün femur boyu
E)-fetal infeksiyon,Rh izoimmünizasyon
Soru 26- gebeliğin ikinci trimesterinde uygulanan kordosentez ile aşağıdaki hastalıkların tespiti ve tedavisi yapılır.hangisi bunlardan biri değildir
A)-kromozomal anomaliler
B)-hemoglobinopatiler
C)-gestasyonel diyabet
D)-eritroblastozis fetalis
E)-
Soru 27- bir iğne ile annenin abdomeninden uterin kaviteye girilerek tahmini 20-30 ml amniyotik sıvı örneği alma işlemidir.kimlere uygulanır?hangisi bunlardan biri değildir
A)-multiparlar
B)-daha önce nöral tüp defektli bebek doğurmuş olanlara
C)-üçlü tarama testi riski olan gruplara, 35 yaş üstügebelere
D)-ailesinde kromozomal anaomali ve metabolik defekti olanlara
E)-
Soru 28- Gebelikte yapıla non invazif yöntemlerin ortak özellikleri aşağıda verilmiştir.hangisi bunlardan biri değildir
A)-travmaya neden olmazlar
B)-tarama testi niteliğindedir
C)-risk belirleme açısından yapılırlar
D)-kesin tanı koyma aşamasında kullanılırlar
E)-
Soru 29- non invazif yöntemlerden olmayan hangileridir
A)-fkh el dopleri ile ölçülmesi,elektronik fetal monitorizasyon
B)-amniyosentez,koryon villüs aspirasyonu
C)-nukal kalınlık testi ve nazal kemik ölçümü,NST,EFM
D)-ultrasonografi,biyofizik profil,Maternal kanda serum marker incelemesi
E)-
Soru 30- Ultrasonik yöntemlerde birinci trimestreda(10-12 hafta)hangisi değerlendirilemez
A)-çoğul gebelikler
B)-gebelik varlığı saptanır
C)-ektopik ve molar gebelik tespit edilir
D)-fetal kardiyak aktivitenin varlığı
E)-
Soru 31- ikinci trimestreda(18-20 hafta)neler tespit edilir?yanlış olanı bulunuz
A)-konjenital anomaliler
B)-çoğul gebelikler
C)-plasentanın yerleşim yeri
D)-gestasyon yaşı,fetal ağırlık
E)-
Soru 32- üçüncü trimestrada(34 hafta ve üzeri)ultrasonda neler gözlenir?yanlış olanı bulunuz
A)-fetal büyüme ve fetal gelişim
B)-kromozom anomalileri
C)-plasentanın gelişimi ve yerleşimi
D)-amniyotik mayi indeksi
E)-
Soru 33- NST gebeliğin son aylarında (32.haftadan sonra)bebeğin iyilik halinin değerlendirilmesi için yapılır.yüksek riskli gebeliklerde ise 28.haftadan itibaren 1-2 haftada bir uygulanmaktadır.sözü edilen riskli durumlardan hangisi değildir
A)-diyabet,hipertansiyon,çoğul gebelik
B)-intrauterin gelişim geriliği,böbrek hastalıkları
C)-obezite ve akciğer enfeksiyonları
D)-preklamsi,postterm gebelik
E)-
Soru 34- Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır
A)-amniyosentez gebelğin(15-20)haftasında
B)-ikili tarama testi gebeliğin (11-14) haftasında
C)-üçlü tarama test gebeliğin(16-18)haftasında
D)-dörtlü tarama testi (8-12) haftada
E)-
Soru 35- Genetik bir durumla ilişkili olarak birey ve ailenin hastalığın ortaya çıkma riski,doğası ve sonuçları.sonraki kuşaklara aktarılma olasılığı,korunma ve tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilmesi sürecine ne denir
A)-genetik danışmanlık
B)-aile planlaması danışmanlığı
C)-üreme sağlığı danışmanlığı
D)-gestasyonel danışmanlık
E)-

Toplam Soru Miktarı: 35