3   Sınıf Deneme Sınavı

BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK VİZE SORU BANKASI 2015

Soru 1- 1-Hangisi sürekli değişkenin diğer adıdır?
a) Kesiksiz
b) İkili nitelikler
c) Nitel
d) Dikotom
e) Kesikli
Soru 2- 2- Bir nicel veri setinde 1. kartil=28 ve 3. Kartil=40 ise IQR değerini hesaplayınız. (16)----------------
a) 12
b) 10
c) 16
d) 14
e) 18
Soru 3- 3-Aşağıdakilerden hangisi bilgilenme biası kavramına giren bazı özel bias tiplerinden değildir?
a) Kabul edilmez yöntem biası
b) Muayene gerginliği biası
c) Yatış oranı biası
d) Kaba-kötü ölçüm biası
e) Aileden bilgilenme biası
Soru 4- 4-Değerlendirilmesi yapılan 5600 kişilik bir toplulukta 672 kişi diabetik bulunmuştur. Buna göre 4000000 kişilik bir toplum için beklenen oldu sayısı kaçtır?
a) 94080
b) 960000
c) 480000
d) 96000

Soru 5- 5 I-kartil yirmibeşlik payları belirler II-1. kartil, 25 persentil; 3. Kartil 75 persentildir III-Medyan 50 persentil, 5. Desil, 2. Kartil değerindedir IV-Kartil yirmilik payları belirler İfadeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) I, II, III, IV
b) I, III, IV
c) III, IV
d) II, III, IV
e) I, II, III
Soru 6- 6- Aşağıdakilerden hangisi seçim biası kavramına giren bazı özel bias tiplerinden değildir?
a) Referansa erim biası
b) Prevalanas ve insidans biası
c) Dil biası
d) Yatış oranı biası
e) Yetersiz örneklem biası
Soru 7- 7-Bir ölçümün doğruluğunu etkileyen hata tipleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Spektrum biası
b) Dışlama ve kayıp olgu biası
c) Rassal ve sistematik hatalar
d) Seçim ve bilgilendirme hataları
e) Değerlendirme ve düzeltme hataları
Soru 8- 8-Standart sapması 20 olan bir küme ile standart sapması 30 olan bir kümenin F değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3.25
b) 2.25
c) 3.75
d) 2.75
e) 4.00
Soru 9- 9-Belirsizlik kavramı hangi kavram ile birlikte gözlenir?
a) Geçerlilik
b) Kesinlik
c) Farklılık
d) Risk
e) Olasılık
Soru 10- 10-Bağımsız değişkenin gerçek ölçümsel durumuna göre, bir matematiksel modelleme kullanılarak, durumu düzeltilerek tahmin edilecek, kestirilecek olan değişken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesikli değişken
b) Nicel değişken
c) Nitel değişken
d) Bağımlı değişken
e) Bağımsız değişken
Soru 11- 11-Hangisi nitel değişken değildir?
a) Sıralı nitelikler
b) İkili nitelikler
c) Kesikli değişkenler
d) Adsal, kategorik nitelikler
e) Nedensel nitelikler
Soru 12- 12-Probability P kavramı aşağıdaki ifadelerden hangisini gösterir?
a) İkincil özellikte değişkenlerde gözlemlenen bir fark düzeyinin yorumlanmasının ifadesidir
b) Öngörülmüş bir düşüncenin doğruluğunu kanıtlamak için gerçekleştirilen bir bilimsel araştırmada p bu…. Düşüncenin –varsayımın yanlış olması düzeyini gösterir
c) Gerçekleştirilen değerlendirmedeki sorunsala ilişkin özgül olasılık düzeyini yansıtır
d) Kurumsal veya gerçek hayattaki beklentiye uymadığı gözlenen bir durumun yargılanmasını gösterir
e) Öngörülmüş bir düşüncenin doğruluğunu kanıtlamak için gerçekleştirilen bir bilimsel araştırmada p bu…. Düşüncenin –varsayımın doğru olması düzeyini gösterir?
Soru 13- 13-Bir sürekli değişkenin olasılık dağılımının simetrik-bakışımlı olamayışının ölçülmesine ne ad verilir?
a) Yoğunluk
b) Çarpıklık
c) Basıklık
d) Limitsellik
e) Leptokurtik
Soru 14- 14- Aşağıdakilerden hangisi Nedensel bağ yaklaşımlarından değildir?
a) Uygunluk yaklaşımı
b) Ayrım yaklaşımı
c) Bağıntı gücü yaklaşımı
d) Andrışma yaklaşımı
e) Tortu yaklaşımı
Soru 15- 15- I- Tek bir örneklem kümesinin alt niteliklerine göre dağılım durumunun kuramsal bir düzene uygunluğunun sorgulanması II- Tek bir örneklem kümesinin alt niteliklerine göre dağılımının 2 farklı konumda gösterdiği değişimin değerlendirilmesi III-İki yada daha fazla bağımsız örneklem kümesinin belli bir alt niteliklerine göre dağılımlarının kıyaslanması Yukarıda yer alan kavramlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) I ve II
b) I, II ,III
c) II
d) II ve III
e) I
Soru 16- 16- I-MI olgularında HDL düzeyi sağlıklı kişilere göre daha yüksektir II-Gergin kişilik özelliği koroner arter hastalığında, prognozu kötüleştirir III-Adjuvan olarak Vvinorelbin kullanımı ………………kanseri kemoterapisinde sağkalım süresini uzatır IV-Yaş ile gri madde hacmi arasında ters yönde bağlantı bulunur Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri varsayım örneğidir?
a) I ve II
b) I, II ,III, IV
c) I, II ,III
d) II ve IV
e) I ve IV
Soru 17- 17-Gerçekte bir nedensellik tabanlı fark varken yani öngörülmüş olan varsayım geçerli iken araştırmamız bu farkı anlamı bulmadı ise hangi tip hata yapılmıştır?
a) Tip III hata
b) Tip II hata
c) Tip V hata
d)Tip IV hata
e) Tip I hata
Soru 18- 18-3200 yetişkin sağlıklı erkekte yapılan ölçümde sistolik arter basıncı 124+- 12 mmHg dir. Kaç kişinin sistolik arter basıncı değeri 104.2 ile 136 mmHg aralığında kalır?
a) 2672
b) 2990
c) 2528
d) 2608
e) 2960
Soru 19- 19-Aşağıdakilerden hangisi varsayım değerlendirmesinin temel öğelerinden değildir?
a) Süreç sıfır varsayımın kabulü ile başlar
b) Alternatif varsayımın kabulü için yeterli kanıta ulaşılamadığı için sıfır varsayımı geçerliliğini korumaktadır
c) İki varsayım: sıfır ve alternatif varsayımları vardır
d) İki varsayım: sıfır ve alternatif varsayımları yoktur
e) Alternatif varsayımın kabulü için yeterli kanıt varsa sıfır varsayımı geçerliliğini reddedilir
Soru 20- 20-Aşağıdakilerden hangisi nicel değişken tipi değildir?
a) Yapay nitelikler
b) Sürekli değişken
c) Kesir nicelikelr
d) Yalın nicelikler
e) Adsal nitelikler
Soru 21- 21-Geçerli olmayan bir varsayım araştırma sonunda geçerli bulundu ise hangi tip hata yapılmıştır?
a) Tip II hata
b) Tip III hata
c) Tip I hata
d) Tip IV hata
e) Tip V hata
Soru 22- 22-Koruyucu tıpta Biyoistatistik aşağıdaki durumların hangisinde uygulanmaz
a) Toplum özelliklerinin değerlendirilmesi ve farklı toplumların özelliklerinin kıyaslanmasında
b) Taramaların, tedavi hizmetlerinin değerlendirilmesinde
c) Genel ve bölgesel sağlık durumu saptama ve planlanmasında
d) Etiyolojilerin belirlenmesinde
e) Önlemlerin belirlenmesinde
Soru 23- 23-Aşağıda yer alan araştırma tasarımlarının hangisinin kanıtsal gücü en fazladır?
a) Meta analiz
b) İnvitro çalışmalar
c) Kohort çalışmaları
d) Kesitsel çalışmalar
e) Hayvan deneyleri
Soru 24- 24- Klinik tıpta klinik araştırmalardan elde edilen sonuçlarla Biyoistatistik aşağıdaki durumların hangisinde uygulanmaz?
a) Yeni tedavi yöntemlerinin yargılanması, kıyaslanmasında ve etiyolojik etkenlerin saptanmasında
b) Klinik tanı yöntemlerinin yargılanması, kıyaslanmasında
c) Klinik tanılamada
d) Tıpsal sonuçları etkilediği düşünülen farklı değişkenlerim etkilerinin belirlenmesinde
e) Farklı toplum özelliklerinin yargılanmasında
Soru 25- 25-Tedavide başarı şansı P=0.8 olan bir hastalığa tutulan 7 kişiden; hiçbirinde başarılı olunma olasılığı nedir?
a) 0.000015
b) 0.000014
c) 0.000012
d) 0.000011
e) 0.000013

Toplam Soru Miktarı: 25