3   Sınıf Deneme Sınavı

BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK VİZE SORU (A)

Soru 1- 150 kişilik grupta erkeklerin oranı % 30 olduğuna göre gruptaki kızların sayısı kaçtır?
A)-105
B)-125
C)-15
D)-60
E)-85
Soru 2- Kantitatif veriler için en uygun sınıf sayısı en fazla kaç olarak önerilmektedir?
A)-21-25
B)-5-15
C)-16-20
D)-26-30
E)-3-4
Soru 3- Koruyucu tıpta biyoistatistiğin kullanım yararları aşağıdakilerin hangisi değildir?
A)-taramaların değerlendirilmesine katkı
B)-toplum özelliklerinin değerlendirilmesine katkı
C)-genel ve bölgesel sağlık sorunlarının saptanmasına katkı
D)-etiyolojik etkenlerin saptanmasına katkı
E)-farklı toplumların özelliklerinin kıyaslanmasına katkı
Soru 4- İki olayın sonucu açısından elde edilen fark aşağıdaki değerlerden hangisinde anlamlıdır?
A)-- p=0,04
B)-p=0,06
C)-p=0,32
D)-p=0,12
E)-p=0,41
Soru 5- Herhangi bir a olayının belirmesi olasılığı aşağıdakilerden hangisi ile gösterilebilir?
A)-p(n)
B)-p(a)
C)-a(p)
D)-c(a)
E)-a(p)
Soru 6- Tipik olaylar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)-kesin sonuçların alınamadığı olaylar
B)-belirgin sonuçların alınamadığı olaylar
C)-denetlenemeyen etkenlerden kaynaklanmaktadır
D)-bilinmeyen rastlantısal etkenlerin etkilerinin yok kabul edilmediği olayla
E)-tek bir örnek evreni simgelemektedir
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünden farklıdır?
A)-uygunluk yaklaşımı
B)-uyum varlığı
C)-ayrım yaklaşımı
D)-andırışma yaklaşımı
E)-tortu yaklaşımı
Soru 8- Bir sınıfta yer olan toplam 40 öğrenci kız ve erkekler olarak eşit sayıda dağılmışlardır.kızların yaş ortalaması 12 erkeklerin yaş ortalaması ise 12,5 olup tüm öğrencilerin yaşlarından birer yaş çıkarılacak olursa sınıfın yaş ortalaması kaçtır?
A)-12.50
B)-11.50
C)-11.00
D)-11.25
E)-12.25
Soru 9- Aşağıdaki değerlerden hangisinde ifade daha kesindir?
A)-200 – 250 arasında değişmek
B)-1000 – 1500 arasında değişmek
C)-1-100 arasında değişmek
D)-25-150 arasında
E)-38-48 arasında değişmek
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi gözlem kapsamında değildir?
A)-özgün konu dizgeleri
B)-özel tedavi uygulamaları
C)-deney
D)-anket değerlendirme
E)-hasta öykülerini değerlendirme
Soru 11- Bir sınıfta yer alan 30 öğrencinin yaşları toplamı 264 olarak hesaplanmıştır. Her öğrencinin yaşına 4 eklenecek olursa ortalama aşağıdakilerden hangisine eşit olur?
A)-12.8
B)-8.8
C)-10.8
D)-20.8
E)-16.8
Soru 12- Aşağıdaki,lerden hangisi bilgilenme binasıdır?
A)-prevalans binası
B)-yatış oranı binası
C)-çekim binası
D)-muayene gerginliği binası
E)-yetersiz örnek binası
Soru 13- Binom olasılık dağılımı sıklığının kullanımı özellikle hangi oranın üzerindeki olaylar için uygundur?
A)--%9 dan büyük
B)-%1den büyük
C)-%5den büyük
D)--%7den büyük
E)-3den büyük
Soru 14- Aşağıdaki veri toplama sistemlerinden hangisi özel amaçlıdır?
A)-doğum belgesi
B)-oral kontraseptif kullanım formu
C)-bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık formu
D)-ölüm belgesi
E)-kanser kayıt ve takip formu
Soru 15- Büyük olasılıkla normal dağılan bir dizide değişim aralığı ne olmalıdır?
A)-%45den büyük olmalıdır
B)-%30dan küçük olmalıdır
C)-%45den küçük olmalıdır
D)-%50 olmalıdır
E)-%30dan büyük olmalıdır.
Soru 16- Epidemiyolojide duyarlılık anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)-Bir test tarafından sağlam olarak saptananların gerçek sağlamlara oranıdır
B)-Bir testin pozitif olarak saptadıkları arasında gerçek negatiflerin oranıdır
C)-Bir testin negatif saptadıkları arasında gerçek negatiflerin oranıdır
D)-Bir test tarafından doğru olarak saptanmış gerçek doğruların oranıdır
E)-Bir test tarafından pozitif olarak bulunanların toplam olgu sayısına oranıdır
Soru 17- Örnek sayısı 10 olan bir veri kümesinde nasıl bir tablolaşma önerilir?
A)-açık uçlu frekans tablosu
B)-sıklık tablosu
C)-çapraz tablolama
D)-yığışımlı frekans tablosu
E)-düzenli sıra
Soru 18- Aşağıdaki verilerden hangisi dikotomik özellik taşımaktadır?
A)-çocuk sayısı
B)-medeni durum
C)-kan glukoz düzeyi
D)-yerleşim yeri
E)-cinsiyet
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi sürekli veri kapsamındadır?
A)-sosyo-ekonomik durum
B)-çocuk sayış
C)-açlık kan şekeri
D)-cinsiyet
E)-medeni durum
Soru 20- yukarıdaki tabloya göre seçicilik hangisidir?
A)-c/c+d
B)-a/a+c
C)-d/b+d
D)-b/b+d
E)-a/a+b

Toplam Soru Miktarı: 20