3   Sınıf Deneme Sınavı

BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK FİNAL SINAVI GÜZ

Soru 1- 1. Hemşirelik Fakültesi’nde biyoistatistik final sınavı gerçekleştirilmiş ve tesadüfi örnekleme yöntemiyle 24’er kadın ve erkek öğrencinin sınav puanları incelenmiştir.Biyoistatistik final sınavı açısından kadın ve erkek öğrenci grupları arasında 0.05 anlamlılık düzeyinde fark olup olmadığını araştırmak istenmektedir.Parametrik test varsayımlarının yerine getirildiği göz önüne alındığında , aşağıdaki hipotez testlerinden hangisinin kullanılması gerekmektedir?
a) Anakütle ortalamasının tesi ( tek örneklem testi )
b) İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi
c) Kruskal Wallis H testi
d) Ki-kare bağımsızlık testi
e) İki eş arasındaki farkın önemlilik testi
Soru 2- 2. Aritmetik ortalaması 9 kareli ortalaması 15 olan serinin standart sapması nedir?
a) 15
b) 12
c) 81
d) 225
e) 24
Soru 3- 3. 3,4,5,6,7,8,8,9,9,9,10 serisinin medyanı kaçtır?
a) 7
b) 8
c) 9
d) 5
e) 3
Soru 4- 4. İki değişkenin ilişkisiz olması durumunda geçerli olması gereken frekanslara……..denir. Boşluğu doldurunuz?
a) Gözlenen
b) Toplam
c) Beklenen
d) Marjinal
e) Frekans
Soru 5- 5. Bir araştırmacı incelediği x marka ürünlerin ortalamasının , bu ürünün anakütle ortalamasının varsayılan değerinden farklı olup olmadığını istatistiksel olarak test etmek için …………………………yönlü ( taraflı ) hipotez kurar. Boşluğu doldurunuz?
a) Tek
b) Çift
c) Üç
d) Temel
e) Alternatif
Soru 6- 6. Anakütle değişkenliğinin yüksek olması yani heterojen bir anakütle ile çalışılması durumunda güven sınırlarını daraltmak için ………………..gerekir.
a) Örnek birim sayısını azaltmak
b) Örnek birim sayısını arttırmak
c) Olasılık değerini azaltmak
d) Olasılık değerini arttırmak
e) Büyük gözlem değerlerini örneğe almamak
Soru 7- 7. Toplam sıfır olan ya da negatif ( - ) işaretli değer bulunduran serilerde ortalama hesaplanmak istendiğinde ………………………….kullanılır.
a) Kareli ortalama
b) Aritmetik ortalama
c) Geometrik ortalama
d) Toplam sıfır olan seride ortalama hesaplanmaz
e) Negatif değer bulunan seride ortalama hesaplanamaz
Soru 8- 8. Verileri düzenlemek amacıyla verinin birbirine yakın şıklarını mümkün olduğunca homojen sınıflarda toplamak suretiyle oluşturulan serilere..........denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Sınıflanmış frekans değeri
b) Tasnif edilmiş seri
c) Sıralama
d) Düzenleme
e) Ayırma
Soru 9- 9. Aşağıdakilerden hangisi nicel vasfa örnektir?
a) Doğum yeri
b) Meslek
c) Boy uzunluğu
d) Eğitim durumu
e) Medeni durum
Soru 10- 10. Araştırmacının bir kurum yada kuruluş tarafından toplanmış verileri kullanması durumunda ………………………..söz konusu olmaktadır. Boşluğu doldurunuz?
a) Birincil veri
b) Veri
c) İkincil veri
d) Anket
e) Gözlem
Soru 11- 11. Aşağıdakilerden hangisi madde sayısına göre indeks türlerindendir? I.Basit İndeksler II. Bileşik İndeksler III. Değişik Esaslı İndeksler
a) Yalnızca I
b) Yalnızca II
c) Yalnızca III
d) I-II
e) I-II-III
Soru 12- 12. Gruplama işlemi sırasında sınıfların …………………..tutulması sınıfların homojenliğine zarar vererek detayların kaybolmasına yol açar. Boşluğu doldurunuz?
a) Dar
b) Geniş
c) Aralıklı
d) Sayısal
e) Sayısal olmayan
Soru 13- 13. Örnek çalışmalarda standart hatayı küçültmek ve dolayısıyla da daha isabetli tahminler yapabilmek için ………………………………….gerekir.Boşluğu doldurunuz?
a) Gözlem sayısının artması
b) Gözlem sayısının azalması
c) Parametre sayısı artması
d) Parametre sayısı azalır
e) Olasılığını araştırmak
Soru 14- 14. X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı r=0.76 olarak hesaplanmıştır.Buna göre belirginlik katsayısı ( determinasyon ) aşağıdakilerden hangisidir?
a) 0,5776
b) 0,9273
c) 0,14
d) 0,2604
e) 0,86
Soru 15- 15. İki değişken arasında tam bağımsızlık olması durumunda ki-kare değeri …..olur. Boşluğu doldurunuz?
a) Bir
b) Sıfır
c) Yüz
d) Sonsuz
e) Beşyüz
Soru 16- 16. İki değişken arasında doğrusal ilişki bulunmaması durumunda aşağıdakilerden hangisi?
a) r=+1
b) r=-1
c) r=0.95
d) r=0
e) r=0.99
Soru 17- 17. Aşağıdaki serinin standart sapması kaçtır? Xi-6-7-9-10-13
a) 0
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
Soru 18- 18. Bir öğrenci ardarda girdiği 3 deneme sınavından 85, 80, 90 puan almıştır.Buna göre öğrencinin ortalama başarı puanı nedir?
a) 80
b) 85
c) 90
d) 95
e) 98
Soru 19- 19. Ortalaması 65 ve standart sapması 12 olan bir sınavda 80 notunun standart değeri nedir?
a) 2,3
b) 3,2
c) 1,4
d) 1,75
e) 1,25
Soru 20- 20. Ortalaması 75 ve standart sapması 7 olan bir dağılımda 80 e karşılık gelen z değeri nedir?
a) 0,85
b) 0,71
c) -0,71
d) 0,65
e) -0,65

Toplam Soru Miktarı: 20