3   Sınıf Deneme Sınavı

BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK FİNAL 2017

Soru 1- Aynı koşullar altında farklı sonuçları veren olaylara ………….denir
A)-Tipik olay
B)-Kollektif olay
C)-Gözlem
D)-Veri
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi oran ölçüm düzeyine örnektir? I.Medeni durum II.Kan gurubu III.Boy uzunluğu
A)-Yalnız I
B)-Yalnız II
C)-Yalnız III
D)-I ve II
E)-II ve III
Soru 3- Bir gözlem değerinin seri içinde kaç kez tekrar ettiğini gösteren değere ………..denir
A)-Frekans
B)-Tasnif
C)-Birim
D)-Sınıf
E)-Grup
Soru 4- Bir gruplama işlemi ile oluşturulan sınıflarda, o sınıfta bulunabilecek en küçük değere ……………..denir
A)-Sınıf genişliği
B)-Sınıf aralığı
C)-Sınıf ortası
D)-Sınıf alt sınırı
E)-Sınıf üst sınırı
Soru 5- Aşağıdaki ortalamalardan hangisi analitik, duyarlı bir ortalamadır
A)-Mod
B)-Medyan
C)-Geometrik ortalama
D)-Ortanca
E)-Egemen değer
Soru 6- Bir ilde haziran ayı gündüz sıcaklıkları bir hafta boyunca gözlenerek günlük ortalama sıcaklık seviyeleri tespit ediliyor. Bu değerler, 22,24,25,25,25,26,26 şeklindedir. Buna göre söz konusu hafta için ortalama sıcaklık nedir
A)-23
B)-24
C)-24,714
D)-25
E)-25,523
Soru 7- Seride yer alan gözlem değerleri arasında en çok tekrar eden gözlem değerine ………… denir
A)-Mod
B)-Aritmetik ortalama
C)-Geometrik ortalama
D)-Kareli ortalama
E)-Duyarlı ortalama
Soru 8- Normal eğri alanları tablosunda z =1,35’e karşılık gelen olasılık değeri aşağıdakilerden hangisidir
A)-0,3515
B)-0,4225
C)-0,4125
D)-0,4115
E)-0,4200
Soru 9- Aşağıda aşamalardan hangisi hipotez testinin sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? I- Temel ve alternatif hipotezlerin oluşturulması II- Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi ve kritik değerin bulunması III- Test istatistiği değerinin hesaplanması IV- Kritik değer ile test istatistiği değerinin karşılaştırılması V- Test sonucunun yorumlanması
A)-I,II,III,IV,V
B)-II,V,III,I,VI
C)-III,I,II,V,IV
D)-IV,II,IV,III,I
E)-V,I,IV,II,III
Soru 10- Gerçekte doğru olan temel hipotezin reddedilmesi durumunda ………. ortaya çıkmaktadır
A)-Birinci tip hata
B)-İkinci tip hata
C)-Örnekleme hatası
D)-Sistematik hata
E)-Sistematik olmayan hata
Soru 11- Aşağıda çeşitli X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayıları verilmiştir. Buna göre, en güçlü ilişki hangi katsayı için söz konusudur? I- 0,95 II- 0,78 III- 0,85 IV- 0,99 V- 0,65
A)-I
B)-II
C)-III
D)-IV
E)-V
Soru 12- İki değişken arasında doğrusal ilişki bulunmaması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)-r=+1
B)-(r=-1)
C)-r=0,95
D)-r = 0
E)-r=-0,99
Soru 13- Nominal ya da ordinal verilerin düzenlendiği tablolara………………..denir.
A)-Kontenjans tablosu
B)-Korelasyon tablosu
C)-Olasılık tablosu
D)-Khi-kare tablosu
E)-Beklenen değer tablosu
Soru 14- Kontenjans tablosunda satır ve sütun toplamlarına ………………….denir
A)-Gözlenen frekans
B)-Toplam frekans
C)-Beklenen frekans
D)-Marjinal frekans
E)-Frekans
Soru 15- Örnek ortalamalrın teorik dağılımının dağılma ölçüsüne ……………. denir Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir
A)-Hipotez
B)-Z Testi
C)-Khi-Kare testi
D)-T Testi
E)-
Soru 16- Örnekleme çalışmalarında örnek birimin sayısı arttıkça; güven sınırları nasıl değişmektedir
A)-Genişler
B)-Daralır
C)-Artar
D)-Azalır
E)-Değişmez

Toplam Soru Miktarı: 16