3   Sınıf Deneme Sınavı

BİYOİSTATİSTİK
BİOİSTATİSTİK VİZE SORULARI 2015

Soru 1- 1- Sürekli veriler tarafından oluşturulan normal dağılıma uygun olmayan eşlendirilmiş iki kümenin kıyaslamasında aşağıdaki testlerden hangisinin kullanılması uygundur?
a)Bağımsız kümelerde t testi
b) Mann Whitey U testi
c)Eşli t testi
d)ANOVA
e)Kruskal-wallis testi
Soru 2- 2- Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi çözümleyici araştırmanın amacıdır?
a) Tasarlanmış bir düşünceye nesnel kanıt getirmek amacı ile yapılır.
b) Tasarlanmış ve yanıtı öngörülmüş bir düşünceye nesnel kanıt getirmek amacı ile yapılır.
c) Tasarlanmış ve yanıtı öngörülmemiş bir düşünceye nesnel kanıt getirmek amacı ile yapılır.
d) Tasarlanmış ve yanıtı öngörülmüş bir düşünceye nesnel kanıt getirmek amacı ile yapılır.
e) Tasarlanmış ve yanıtı öngörülmemiş bir düşünceye nesnel kanıt getirmek amacı ile yapılır.
Soru 3- 3- Bir kestirimin doğru yapılabilmesi için örneklem değerinin öncelikle taşıması gereken özellik A.H?
a)örneklem değerinin doğru olmaması gerekir
b)örneklem değerinin güvenilir olması gerekir
c)örneklem değerinin sorunlu olması gerekir
d)örneklem değerinin hatalı olması gerekir
e)örneklem değerinin toplumu yansıtması gerekmez
Soru 4- 4- aşağıdakilerden hangisi seçimbiası kavramına giren bazı özel bias tiplerinden değildir?
a) yetersiz örneklem sayısı biası
b)yatış oranı biası
c)dil biası
d) Referansa erişim biası
e)Pirevelans ve insidans biası
Soru 5- 5- şağıdakilerden hangisi kesikli veri kapsamındadır? Lütfen birini seçin:
a. Sosyo-ekonomik durum
b. Medeni durum
c. Cinsiyet
d. Açlık kan şekeri
e. Çocuk sayısı
Soru 6- 6- Nitelik için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Lütfen birini seçin:
a. Sayımlarla elde edilir.
b. Ondalık sayılarla gösterilebilir.
c. Bir simge ile gösterilemez
d. Ölçülebilir.
e. Gerçek değerdir.
Soru 7- 7-Ölçümlenmiş değerlerin gerçek büyüklükleri ile ele alındığı durumlarda, bu verilerin oluşturduğu diziye ne ad verilir? Lütfen birini seçin
a. Yalın dizi
b. Yığışımlı frekans dizisi
c. Sınıflandırılmış dizi
d. Frekans dizisi
e. Sıralı dizi
Soru 8- 8- Bir sınıfta yer alan 30 öğrencinin boy ortalaması 165 cm olup her öğrencinin boyu üçe bölünecek olursa sınıfın yeni boy ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?
a. 75 cm
b. 85 cm
c. 65 cm
d. 55 cm
e. 95 cm
Soru 9- 9-Bir sınıfta yer alan toplam 40 öğrenci, kız ve erkekler olarak eşit sayıda dağılmışlardır. Kızların yaş ortalaması 12 erkeklerin yaş ortalaması ise 12,5 olup tüm öğrencilerin yaşlarından birer yaş çıkarılacak olursa sınıfın yaş ortalaması aşağıdakilerden hangisine eşit olur?
a. 11.25
b. 11.50
c. 12.50
d. 12.25
e. 11.00
Soru 10- 10-aşağıda yer alan ifadelerden hangisi çözümleyici araştırmanın amacıdır.
a-tasarlanmış bir düşünceye nesnel kanıt getirmek amacı ile yapılır
b-tasarlanmış ve yanıtı öngörülmüş bir düşünceye , nesnel kanıt getirmek amacıyla yapılır
c- tasarlanmış ve yanıtı öngörülmüşmemiş bir düşünceye , nesnel kanıt getirmek amacıyla yapılır
d- tasarlanmamış ve yanıtı öngörülmüş bir düşünceye , nesnel kanıt getirmek amacıyla yapılır
e- tasarlanmamış ve yanıtı öngörülmemiş bir düşünceye , nesnel kanıt getirmek amacıyla yapılır
Soru 11- 11-Parametrik anlamlılık testleri aşağıda yer alan ölçütlerden hangisini kullanmaz.
a-medyan
b-standart sapma
c-varyans homojenliği
d-aritmetik ortalama
e-mod
Soru 12- 12-sürekli veriler tarafından oluşturulan normal dağılıma uygun olan bağımsız ikiden çok kümenin kıyaslanmasında aşağdaki testlerden hangisi kullanılır
a-many whitney u
b-anova
c-bağımsız kümeler t testi
d-kruskal-vallis
e-eşli t testi
Soru 13- 13- Toplumda -20 yaş sıklığı %33 (P=0.33) ve 60 yaş üzeri sıklığı % 14 ise rastgele seçilen bir kişinin 20 yaşından küçük veya 60 yaşından büyük olma olasılığı nedir.
a-0.47
b-0.60
c-0.75
d-0.89
e-0.92
Soru 14- 14- Rassal hatanın, göreli olarak yok varsayılması demek olan kesinlik aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir.
a-örneklem büyüklüğü
b-örnekleme yöntemi
c-kestirim
d-varyans
e-incelenen örneğin ölçümsel değerine
Soru 15- 15-normal dağılım fonksiyonunda standart sapmanın büyüklüğüne göre ortaya çıkan özellik nedir.
a-saçılım
b-basıklık
c-limitsellik
d-çarpıklık
e-yoğunluk
Soru 16- 16-Bir araştırmanın verilerinden ,çeşitli ölçümsel değerler çerçevesinde hangi alanda bulunan bir durumla karşılaşıldığında karar vermek için kullanılan değerlendirme yöntemlerine genel olarak hangisi ile tanımlanır.
a-önemlilik testleri
b-tanı testleri
c-olgu sunumu
d-çözümleyici tesler
e-tanımlayıcı testler
Soru 17- 17-Bir kestirimin doğru yapılabilmesi için örneklem değerlerinin öncelikle taşıması gereken özellik hangisidir.
a-örneklem değerinin doğru olmaması gerekir.
b-örneklem değerlerinin güvenilir olması gerekir
c-örneklem değeerlerinin sorunlu olması gerekir
d-örneklem değerlerinin hatalı olması gerekir
e-örneklem değerlerinin toplumu yansıtmaıs gerekir
Soru 18- 18-42-48,5-60-54,6-79,4-92,5-78-65 kg veri dizisinin aritmetik ortalamsı nedir
a-68
b-65
c-63
d-67
e-66
Soru 19- 19-Bir değişkenin düzeyini saptama işlemine ne denir.
a-ölçü
b-kontenjans
c-ölçek
d-ölçülebilirlik
e-ölçüm
Soru 20- 20- I genelleme Iı tekrarlanabilirlik Iıı tutarlılık Iv ekonomiklik V buluşsallık Bilimsel araştırma sonuçları hangi özellikler olmalıdır.
a-ı-ıı-ııı
b-ı-ıı
c-ı-v
d-ı-ıı-ııı-ıv-v
e-ı-ıı-ııı-ıv
Soru 21- 21- Aşağıdakilerden hangisi bilim kavramının özellikleri içinde yer almaz?
a- Mantıksallık
b- Tarafsızlık
c- Subjektiflik
d- Olgusallık
e- Eleştirellik
Soru 22- 22- 6, 7, 7, 8, 9, 9, 6, 10, 12, 1.4, 14, 16.3 dizisinin medyan değeri aşağıdakilerden hangisidir.
a- 9.8
b- 9.6
c- 9.2
d- 9.4
e- 9.0

Toplam Soru Miktarı: 22