3   Sınıf Deneme Sınavı

ARAŞTRIMA
ARAŞTIRMA VİZE SINAVI 2015

Soru 1- 1. Aşağıdakilerden hangisi doğruluk değeri en yüksek olan bilgi kaynaklarındandır ?
a- Kişisel deneyim
b- Gelenek
c- bilimsel araştırma
d- otorite
e- inanç e- inanç e- inanç e- inanç e- inanç e- inanç e- inanç e-inanc
Soru 2- 2. Deneysel bir çalışmada bağımsız değişken yönetimi/manipülasyonu gerçekleşirken randomizasyon ve kontrol grubu gibi iki temel özellikten en az birinin gerçekleşmediği durumlarda araştırmanın tasarımı ile ilgili hangi durum söz konusudur?
a- araştırma deneysel olmayan tasarım grubuna girer
b- araştırma tasarımı değişmez aynı kalır
c- araştırma kohort araştırma olarak değerlendirilir
d- araştırma vaka-kontrol araştırmasına dönüşür
e- araştırma yarı deneysel olarak değerlendirilir
Soru 3- 3. Aşağıdakilerden hangisi "araştırmacının sonuçtan hareket ederek nedeni/etkeni bulma yolunu izlediği" araştırma tasarım tiplerindendir
a- kesitsel araştırma
b- metodolojik araştırma
c- retrospektif araştırma
d- yarı deneysel araştırma
e- kohort araştırma
Soru 4- 4. Aşağıdakilerden hangisi bir girişimi ve girişimin etkisini değerlendirmek için kullanılan düşünce yöntemidir?
a- analiz etmek
b- kontrol etmek
c- açıklamak
d- yordamak/tahminde bulunmak
e- tahminde bulunmak
Soru 5- 5. Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmanın nicel araştırmadan farklı olan özelliğidir?
a- standart veri toplama araçları kullanılır
b- sonuca odaklıdır
c- asıl olan araştırmanın yöntemidir
d- asıl olan araştırma sürecidir
e- genelleme arayışı vardır
Soru 6- 6. Bir çalışmada,bir işyerinde bulunan 500 çalışandan sistematik olarak 100 kişi seçilmek isteniyor. Bu seçim için k katsayısı kaç olarak alınmalıdır?
a- 8
b- 6
c- 7
d- 5
e- 4
Soru 7- 7. Literatür taraması sırasında iki ve daha fazla kavramın birlikte taranması gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisi öncelikle kullanılmalıdır
a- internet
b- boolean operatörü
c- veri tabanı
d- arama motoru
e- endnote programı
Soru 8- 8. Nitel araştırmacı görüşme yoluyla veri toplarken iletişim yöntemlerini kullanır.Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemler arasında yer almaz?
a- iyi bir dinleyici olmak
b- gizliliği korumak
c- kısa yanıt gerektiren sorular sormak
d- iyi bir konuşmacı olmak
e- katılımcıları olduğu gibi kabul etmek
Soru 9- 9. Araştırmacının,örneklemin evreni temsil gücünü artırabilmek için evreni öngörülen değişkenlere göre tabakalandırdığı,ancak,sonraki aşamalarda rastlantısal olmayan yöntemlerin kullanıldığı örnekleme yöntemine ne ad verilir?
a- küme örnekleme
b- basit rastgele örnekleme
c- gelişigüzel örnekleme
d- kota örnekleme
e- rastgele güzergah örnekleme
Soru 10- 10. I-Retrospektif araştırmalara göre daha güçlü çalışmalardır. II-Geniş örneklem grubuna ulaşmayı gerektirmez. III-Neden sonuç ilişkisini en iyi gösteren araştırmalardır. IV-Zaman almaz ve pahalı değildir. Yukarıdaki hangisi prospektif araştırma tasarımlarını tanımlayan özelliklerdendir?
a- sadece I
b- sadece III
c- sadece II
d- II ve IV
e- II ve III
Soru 11- 11. Tam deneysel çalışmalara aynı zamanda ne ad verilir?
a- vaka-kontrol çalışmaları
b- rondomize kontrollü çalışmalar
c- non randomize ön-test son-test kontrol gruplu çalışma
d- girişim çalışmaları
e- müdahale çalışmaları
Soru 12- 12. Bir araştırma makalesinde araştırma problemi hangi bölümde ifade edilmelidir?
a- sonuç ve öneriler bölümü
b- bulgular bölümü
c- tartışma bölümü
d- giriş bölümü
e- yöntem bölümü
Soru 13- 13. Gebe kadınlarda depresyon riskini/olasılığını tayin etmek için yapılan bir araştırmada,aşağıdaki bilimsel düşünce yöntemlerinden hangisi kullanılır?
a- açıklama
b- yordama
c- anlama
d- uygulama
e- kontrol
Soru 14- 14. Literatür tarama ve incelemeye öncelikle hangi aşamadan başlanmalıdır?
a- odak soruyu belirleme
b- incelemeyi yazma
c- kaynakları belirleme ve bulma
d- kaynakları yorumlama
e- kaynakları okuma ve kritik etme
Soru 15- 15. Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmanın amacı değildir?
a- keşfetmek
b- tanımlamak
c- geliştirmek
d- anlamak
e- ilşki aramak
Soru 16- 16. Hemşirelik araştırmalarının birincil amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a- Karar verme
b- Bilimsel bilgi üretme
c- Bakımda dinamiklik
d- Sorumluluk alma
e- Entelektüel gelişme
Soru 17- 17. Aşağıdaki veri toplama yöntemlerinden hangisi ortak özelliklere sahip insanların belli konular, olaylar hakkında neler hissettiğini ortaya çıkarmak ve yeni fikirler üretmek amacıyla yapılır?
a- Bireysel derin görüşme
b- Katılarak gözlem
c- Odak grup görüşmesi
d- Dışarıdan gözlem
e- Sohbet tarzı görüşme
Soru 18- 18. Aşağıda nitel araştırmaların gelişmesinde katkısı olan disiplinler belirtilmiştir. Hariç olanı işaretleyiniz.
a- Antropoloji
b- Tıp
c- Psikoloji
d- Sosyoloji
e- Felsefe
Soru 19- 19. Huzurevinde Yaşayan yaşlılara uygulanan düşme önleme programının değerlendirilmesi başlıklı çalışmada ,kamuya ait bir huzurevinde 60 yaş üstünde olan 46 yaşlının tümü deney grubunu oluşturmuş ve düşme önleme programı uygulanmıştır.Veriler girişim öncesi ve sonrası olmak üzere iki kez değerlendirilmiştir Bu bilgilere göre yukarda açıklanan deneysel araştırmanın tasarım tipi aşağıdaki hangi maddede belirtilmiştir?
a- Vaka ve kontrol tasarım
b- Tek grupta ön test son test
c- Çapraz tasarım
d- Randomize kontrollü çalışma
e- Sadece son test kontrol gruplu tasarım
Soru 20- 20. "Problemlere güvenilir çözümler arama amacı ile planlı ve sistemli olarak bilgi toplamak,bilgileri çözümlemeli yorumlayarak değerlendirmek ve rapor etmek" tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
a- Paradigma
b- Araştırma
c- Kuram
d- Yordama
e- Bilim
Soru 21- 21. Bir ilkokulda yapılan çalışmada örneklemi belirlemek için okuldaki 1000 çocuk listeleniyor ve bu listeden örneklemi oluşturan 60 çocuk rastlantısal sayılar tablosu kullanılarak seçiliyor. Bu seçimde hangi örnekleme yöntemi kullanılmıştır?
a- kota örneklemesi
b- gelişigüzel örnekleme
c- sistematik örnekleme
d- basit rastgele örnekleme
e- rastgele güzergah örnekleme
Soru 22- 22. Örneklemin belli sapma sınırları içerisinde örneklemi temsil etme olasılığına ne ad verilir?
a- etki büyüklüğü
b- güven düzeyi
c- a ve b yanılma payı
d- tip I hata
e- tip II hata
Soru 23- 23. İnsanların yaşam deneyimlerini konu alan ve olayın anlaşılmasını sağlayan nitel araştırma tasarımı aşağıdakilerden hangisidir?
a- Vaka çalışması
b- feministlik yaklaşım
c- halk betimleme/etnografi
d- fenomeloji/olgu bilim
e- temellenmiş kuram(Grounded)
Soru 24- 24. Aşağıdakilerden hangisi sadece hemşirelik yayınlarının indekslendiği veri tabanıdır?
a- MEDLİNE
b- WHO
c- Türk tıp dizini
d- PUBMED
e- CINAHL
Soru 25- 25. Hepatit B hastalığının oluşumunda kişisel koruyucu davranışların etkisi konulu bir vaka-kontrol araştırmasında,aşağıdakilerden hangisi "vaka grubunu" oluşturmalıdır?
a- hepatit b aşısı olan kişiler
b- kişisel koruyucu kullanan kişiler
c- hepatit B tanılı hastalar
d- hepatit B taşımayanlar
e
Soru 26- 26. Aşağıdakilerden hangileri olasılıklı örnekleme yöntemlerindendir? I.Amaçlı /yargısal örnekleme II.Kota örnekleme III.Tabakalı örnekleme IV.Rastgele güzergah örnekleme
a- III ve IV
b- I,II ve IV
c- II,III ve IV
d- I ve IV
e- I ve III
Soru 27- 27. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde bazı toplum parametrelerinin bilinmesine gereksinim vardır.Bu parametrelerden "d " sembolü hangi parametreyi tanımlar?
a- evren ortalaması
b- evrenin standart sapması
c- olayın görülüş sıklığı
d- etki büyüklüğü
e- tip I hata
Soru 28- 28. Aşağıdakilerden hangisi amaç ifadesinde bulunması gereken özelliklerdendir? I.Çalışma yeri II.Çalışmanın yapıldığı zaman III.Hedef kitle IV.Değişkenler
a- I,III ve IV
b- Sadece I ve IV
c- Sadece I ve II
d- Sadece II ve III
e- Sadece III veIV
Soru 29- 29. Araştırmalarda gözlem altında olduğunu bilen deneklerin davranışlarında değişiklikler olması sonucu gelişen etki aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
a- Plasebo etki
b- Nesnel etki
c- Hawthorne etki
d- Tedavi etkisi
e- Rosenthal etki
Soru 30- 30. Depresyon günümüzde yaşam kalitesini azaltan ve bakım maliyetlerini artıran majör bir sağlık sorunu olup kadınlar arasında erkeklere göre dört kat fazla görülmektedir. Yukarıda verilen metinde araştırma problemi ile ilgili özelliklerden sadece biri yer almaktadır. Araştırma probleminde olması gereken özelliklerden hangisi aşağıda verilmiştir?
a- Hemşirelik uygulaması için bilgi açığı
b- Problemler hakkında bilinenler/bilinmeyenler
c- Topluma sağladığı yarar
d- Problemin önemi
e- Problemin incelemedeki eksikliği
Soru 31- 31. Gençlerin güvenli cinsel davranışlarını incelendiği nitel bir çalışmada aşağıdaki veri toplama yöntemlerinden hangisi kullanılmalıdır?
a- Bireysel derinlemesine görüşme
b- Odak grup görüşmesi
c- Dışarıdan gözlem
d- Sohbet tarzı görüşme
e- Serbest görüşme
Soru 32- 32. Aşağıdakilerden hangisi neden-sonuç ilişkilerinin aynı anda incelendiği araştırmalardır?
a- İlişki arayıcı araştırma
b- Kesitsel araştırma
c- İkincil analiz
d- Prospektif araştırma
e- Tanımlayıcı araştırma
Soru 33- 33. Çalışma amacı doğrultusunda belirlenen ulaşılabilen ve örneklemden toplanan verilerin genellenebildiği evrene ne ad verilir?
a- Tabakalı evren
b- Çalışma evreni
c- Sistematik evren
d- Bölgesel evren
e- Genel evren
Soru 34- 34. Örneklemi oluşturan birimlerin çok geniş bir coğrafi alana yayıldığı ve birimlere ulaşmanın seyahat giderleri ve maliyet açısından güç olduğu durumlarda kullanılan örnekleme yöntemine ne ad verilir?
a- Amaçlı/yargısal örnekleme
b- Küme örnekleme
c- Kota örnekleme
d- Basit rastgele örnekleme
e- Rastgele güzergah örnekleme
Soru 35- 35. Nitel araştırmalarda içerik analizi birbirini izleyen üç aşamada yürütülür.aşağıdakilerden hangisi üçüncü(son) aşamada yapılan işlemdir?
a- Veriler kodlanır
b- Veriler kavramsallaştırılır
c- Çerçeveye göre veriler işlenir
d- Temalar bulunur
e- Çerçeve oluşturulur
Soru 36- 36. Kişisel hijyen alışkanlıkları ile parazitoz prevelansı ilişkisinin incelendiği bir araştırmada bağımlı değişken hangisidir?
a- Parazitoz prevelansı
b- Banyo alışkanlıkları
c- İshal insidansı
d- Kişisel hijyen
e- Sağlık alışkanlıkları
Soru 37- 37. Aşağıdakilerden hangisi pozitif bilimin özelliklerinden değildir?
a- Genelleyici
b- Eleştirilebilir
c- Kayıtlı
d- Mutlak doğruluk
e- Gerçeklere dayalı
Soru 38- 38. Hemşirelikte araştırma öncelikleri ilk olarak hangi yılda tanımlanmıştır?
a- 2000
b- 1965
c- 1975
d- 1989
e- 1985
Soru 39- 39. Aşağıdakilerden hangisi gri literatür kapsamında değildir?
a- Kongre kitapları
b- Çalıştay/Sempozyum özetleri
c- Bilimsel toplantı raporları
d- Tez çalışmaları
e- Dergide yayınlanmış makaleler
Soru 40- 40. Araştırma sürecinin ilk adımı hangisidir?
a- Araştırma amacını/sorusunu belirleme
b- Literatür inceleme/çerçeve belirleme
c- Araştırmayı tasarlama
d- Araştırma konusunu belirleme
e- Örneklemi belirleme
Soru 41- 41. Prospektif araştırmalarda izlem için seçilen ve belli özelliği olan (aynı işyerinde çalışmak,aynı bölgede yaşamak gibi)gruplara ne ad verilir?
a- Ex-post facto
b- Deney grubu
c- Random
d- Kontrol grubu
e- Kohort
Soru 42- 42. Aşağıdakilerden hangisi araştırma da incelenen kavramları ya da yapıları ölçmek için araç ve tekniklerin geliştirilmesi,geçerlik ve güvenirliliğin sağlanması için kullanılan araştırma tasarımlarındandır?
a- ilişki arayıcı tasarım
b- metodolojik tasarım
c- sistematik anaiz
d- sekonder analiz
e- meta analiz
Soru 43- 43. Aşağıdaki hipotezlerden hangisi null hipoteze örnektir?
a- Adölesan kızlar sağlıklı beslenme konusunda adölesan erkeklerden daha bilgilidir.
b- Adölesan kızlar ve erkekler arasında sağlıklı beslenme bilgisi yönünden anlamlı bir fark vardır
c- A yöntemi basınç yaralarını önlemede daha etkilidir.
d- Basınç yaralarını önlemede A yöntemi ile B yöntemi arasında anlamlı fark yoktur.
e- Adölesan erkeklerin sağlıklı beslenme konusunda bilgileri daha azdır.
Soru 44- 44. I.Örneklem II.Randomizasyon III.Manipülasyon IV.Kontrol Deneysel bir araştırmanın tam deneysel olabilmesi için gerekli koşullar yukarıdaki hangi maddede yer almaktadır?
a- Sadece II
b- II ve III
c- III ve IV
d- II,III ve IV
e- Sadece I
Soru 45- 45. "Doğurganlık yaşındaki kadınlarda gebeliği önleyici yöntemler" konusunda yapılacak nitel bir araştırmada yapılan görüşmede aşağıdaki sorulardan hangisi yer almaz?
a- Yöntem kullanmanızı engelleyen durumlar neler?
b- Hangi yöntemleri biliyorsunuz?
c- Kullandığınız yöntemleri söyler misiniz?
d- Hap kullanıyor musunuz?
e- Yöntem bilgilerini nereden duydunuz?
Soru 46- 46. "Ortopedi hastalarında basınç yaralarının önlenmesi için uygulanan bir bakım yönteminin etkisini bilimsel bir yayından okuyan araştırmacı hemşire,aynı bakım yöntemini farklı bir hasta grubu olan yoğun bakım hastalarında işe yarayıp yaramadığını denemek için çalışma planlamak istemektedir. Yukarıda verilen metinde hemşire araştırma konusunu belirlemek için hangi yolu kullanmıştır
a- Gözlem ve deneyimler
b- Genel ve hemşirelik kuramları
c- Araştırma öncelikleri
d- Literatür tarama ve inceleme
e- Toplumsal/sosyal konular
Soru 47- 47. I.Toplum saha araştırması II.Prevelans araştırması III.İnsidans araştırması IV.İleri dönük araştırma Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kesitsel araştırmalara verilen diğer adlandırmalar arasında yer alır?
a- Sadece I
b- Sadece IV
c- I ve III
d- Sadece II
e- III ve IV
Soru 48- 48. Tek tek olgulardan yola çıkarak genel yargılara ulaşan mantıksal yargılama olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a- Tümevarım
b- Yordama
c- Süreç
d- Tümdengelim
e- Paradigma
Soru 49- 49. Bu araştırmanın amacı,cerrahi kliniklerde yatan hastalarda düşme sıklığını belirlemektir. Yukarıda bir araştırmanın amacı verilmiştir.Bu amaç ifadesine göre en uygun araştırma sorusu hangi maddede verilmiştir?
a- Cerrahi kliniklerde yatan hastalarda düşmeyi etkileyen faktörler nelerdir?
b- Cerrahi kliniklerde yatan hastalarda düşme sıklığı nedir?
c- Cerrahi servislerinde yatan hastalarda yaralanma çeşitleri nelerdir?
d- Hastanede yatan hastalarda düşme prevelansı nedir?
e- Cerrahi klinikler ile diğer klinikler arasında düşme prevelansı yönünden anlamlı bir fark varmıdır?
Soru 50- 50. Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmalarda literatür incelemesinin amaçlarından değildir?
a- Bulguları diğer araştırmalarla karşılaştırmak
b- Araştırmayı planlamak
c- Araştırma projesine mali destek sağlamak
d- Araştırma problemini tanımlamak ve konuyu belirlemek
e- Araştırmanın amaç ve hedeflerini belirlemek
Soru 51- 51. Deneysel tasarımların karmaşık yapısının daha iyi anlaşılması için genellikle şekiller kullanılır. "R,T,G işaretlerinin anlamı" aşağıda hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
a- Girişim,Test,Randomizasyon
b- Randomizasyon,Test,Girişim
c- Test,Girişim,Randomizasyon
d- Girişim,Randomizasyon,Test
e- Randomizasyon,Girişim,Test
Soru 52- 52. Bir araştırmada incelenen kavramlara ne ad verilir?
a- Tümevarım
b- Denence
c- Hedef
d- Kuram
e- Değişken
Soru 53- 53. Aşağıdakilerden hangisi klinik bir soruya yanıt ya da probleme çözüm oluşturmak için,o alanda yayınlanmış tüm çalışmalarınkapsamlı bir biçimde taranarak,çeşitli dahil etme ve dışlama kriterleri kullanarak ve araştırmaların kalitesinin değerlendirilerek hangi çalışmanın kapsama alınacağının belirlenmesi ve alınan araştırmaların bulgularının sentez edilmesi ile yapılan bir tür sekonder araştırma çalışmalarıdır?
a- Sistematik derleme
b- Sekonder analiz
c- Meta analiz
d- Path analizi
e- Geleneksel derleme
Soru 54- 54. Aşağıdakilerden hangisi araştırmalarda yanlılıkları azaltmada kullanılan teknikler arasındadır? I.Tek kör teknik II.Çift kör teknik III.Üçlü kör teknik IV.Dörtlü kör teknik
a- I,II ve III
b- Sadece I ve III
c- Sadece II
d- Sadece I
e
Soru 55- 55. Aşağıdakilerden hangisi tanımlayıcı araştırmaların avantajlı yönlerindendir?
a- Nedenselliği ortaya koyması
b- Yarı deneysel araştırmalara göre daha uzun sürmesi
c- Gözlenen bilgilerin oldukça kapsamlı olması
d- Araştırma maliyetinin düşük olması
e- Uzun sürede tamamlanabilir olması
Soru 56- 56. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu için uygun bir örnek oluşturur?
a- Hemşirelerin meslek seçim nedenleri nelerdir?
b- Haftada ne kadar sıklıkla TV izlersiniz?
c- Bu mesleği severek mi seçtiniz?
d- Hastanede uygulanan vardiyalardan memnun musunuz?
e- Basınç yarasını önlemek için kullandığınız yöntem var mıdır?
Soru 57- 57. "HİPOTEZ: Hemşirelerin yaşadıkları stres ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. Yukarıdaki verilen hipotez örneği hangi tip hipotezdir?
a- Zayıf hipotezdir
b- Karmaşık hipotezdir
c- Yönlü hipotezdir
d- İstatistik hipotezdir
e- Basit hipotezdir
Soru 58- 58. I.Sekonder analiz II.Meta analiz III.Sistematik derleme IV.path analizi Kanıt düzeyi en yüksek araştırmalar yukarıda hangi seçenekte /seçeneklerde yer almaktadır?
a- Sadece I
b- III ve IV
c- II ve III
d- Sadece II
e- Sadece IV
Soru 59- 59. Aşağıdakilerden hangisi daha önceden yapılmış geniş çaplı bir araştırmanın verilerinin tekrar çalışılmasıyla yapılan araştırma tasarımıdır?
a- Meta-analiz
b- ITT analizi
c- Path analizi
d- Sistematik analiz
e- Sekonder analiz
Soru 60- 60. Güç analizi,güvenirliliği ve geçerliği yüksek bir araştırma planlamayı ve araştırma sonuçlarının geçerli ve güvenilir olmasını sağlayan bir yöntemdir. I.Sonuçsal güç analizi II.Deneysel güç analizi III.Retrospektif güç analizi IV.Önsel güç analizi
a- II ve III
b- I ve II
c- II ve IV
d- III ve IV
e- I,II ve III
Soru 61- 61. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de hemşirelik araştırmalarının gelişiminde rol oynamaz
a- Üniversiteye dayalı eğitim
b- Hemşirelik fonları
c- Lisansüstü eğitim
d- Bilimsel dergiler
e- Araştırma/istatistik notları
Soru 62- 62. Evreni oluşturan tüm birimler yerine,bazı kurallara göre seçilen birimlerin oluşturduğu temsil gücüne sahip bir alt grup seçilebilir.bu gruba ne ad verilir?
a- Örneklem
b- Birim
c- Bölgesel evren
d- Sistematik evren
e- Genel evren
Soru 63- 63. Aşağıdakilerden hangisi araştırmalarda yanlılık nedenleri arasında sayılan ve çalışma kapsamındaki deneklerin kendilerine uygulanacak tedavi/girişimleri bilmeleri halinde meydana gelebilecek etkiler arasında yer alır?
a- İlaç etkisi
b- plasebo etki
c- Rosenthal etki
d- Yan etki
e- Subjektif etki
Soru 64- 64. Nitel araştırmacının araştırdığı konuyu olduğu gibi ,olabildiğince yansız ve bütün gerçekliği ile ortaya koyması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?
a- Genellenebilirlik
b- Doğruluk
c- Geçerlik
c- Etik
e- Bütünlük
Soru 65- 65. Ameliyat sonrası dönemde hastalarda gelişen ağrının incelendiği bir çalışmada araştırmanın değişkeni aşağıdaki hangi maddede belirtilmiştir?
a- Ağrı
b- Ameliyat
c- Ameliyat öncesi
d- Hastalar
e- Anksiyete
Soru 66- 66. Tek bir konu hakkında yapılmış ve yayınlanmış çeşitli araştırmaların sonuçlarından çıkarılan verilerin analiz edildiği,kanıt değeri yüksek olan değerli çalışmalara ne ad verilir?
a- Sistematik derleme
b- Sekonder analiz
c- Geleneksel derleme
d- Metodolojik çalışma
e- Meta-analiz
Soru 67- 67. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel düşünce yöntemlerinden değildir?
a- Veri toplama
b- Açıklama
c- Yordama
d- Kontrol
e- Anlama
Soru 68- 68. "Sigara içme ve akciğer kanseri" ilişkisinin incelendiği bir araştırmada "bağımlı değişken" aşağıdakilerden hangisidir?
a- Sigara içme
b- Sigara
c- Akciğer kanseri
d- Tütün ürünleri
e- Kanserler
Soru 69- 69. Meme kanserinde erken tanıya yönelik sağlığı geliştirme programının tarama davranışlarına etkisi başlıklı çalışmada,araştırmacı deney grubuna "Meme Sağlığı Geliştirme Programı " uygulamış kontrol grubundakilere herhangi bir girişim uygulamamıştır.Araştırmacı girişimden önce ve girişimden 6 ay sonra değerlendirme yapmıştır.Daha sonrasında deney ve kontrol grubundaki kadınların kendi kendine meme muayenesini doğru ve etkin yapma,mamografi ve klinik meme muayenesini yaptırma durumlarını karşılaştırmıştır. Bu bilgilere göre yukarıda açıklanan deneysel araştırmanın tasarım tipi aşağıdakilerden hangi maddede verilmiştir?
a- Vaka ve kontrol tasarım
b- Solomon dört gruplu tasarım
c- Ön test-son test kontrol gruplu tasarım
d- Sadece son test kontrol gruplu tasarım
e- Deney öncesi ve sonrası tasarım
Soru 70- 70. Araştırmalarda olay ya da değişkenler arası var olduğu düşünülen ilişkiye ne ad verilir?
a- Hedef
b- Hipotez
c- Kestirim
d- Varsayım
e- Araştırma sorusu

Toplam Soru Miktarı: 70