3   Sınıf Deneme Sınavı

ARAŞTRIMA
ARAŞTIRMA VİZE SINAVI 2018-2019 GÜZ

Soru 1- 1. Çalışmanın amacı doğrultusunda belirlenen ulaşılabilen örneklemden toplanan verilerin genellebildiği evrene ne ad verilir?
a) Bölgesel evren
b) Genel evren
c) Tabakalı evren
d) Sistematik evren
e) Çalışma evreni
Soru 2- 2. Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmanın nicel araştırmadan farklı olan özelliğidir?
a) Standart veri toplama araçları kullanılır
b) Sonuca odaklıdır
c) Asıl olan araştırmanın yöntemidir
d) Asıl olan araştırma sürecidir
e) Genelleme arayışı vardır
Soru 3- 3. Tek tek olgulardan yola çıkarak genel yargılara ulaşan mantıksal yargılama olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tümevarım
b) Yordoma
c) Süreç
d) Tümden gelim
e) Paradigma
Soru 4- 4. Aşağıdakilerden hangisi "araştırmalarda yanlılık nedenleri arasında sayılan ve çalışma kapsamındaki deneklerin kendilerine uygulayacak tedavi / girişimleri bilmeleri halinde meydana gelebilecek etkiler" arasında yer alır?
a) İlaç etkisi
b) Plesabo etkisi
c) Rosenthal etki
d) Yan etki
e) Sübjektif etki
Soru 5- 5. Aşağıdakilerden hangisi neden – sonuç ilişkilerinin aynı anda incelendiği araştırmadır?
a) İlişki arayıcı araştırma
b) Kesitsel araştırma
c) İkincil analiz
d) Prospektif araştırma
e) Tanımlayıcı araştırma
Soru 6- 6. Aşağıdakilerden hangisi doğruluğu en yüksek bilgi kaynaklarındandır?
a) Kişisel deneyim
b) Gelenek
c) Bilimsel çalışma
d) Otorite
e) İnanç
Soru 7- 7. Gebe kadınlarda depresyon riskini / olasılığını tayin etmek için yapılan araştırmada aşağıdaki bilimsel düşünce yöntemlerinden hangisi kullanılır?
a) Açıklama
b) Yordoma
c) Anlama
d) Uygulama
e) Kontrol
Soru 8- 8. İnsanların yaşam deneyimlerini konu alan ve olayın anlaşılmasını sağlayan nitel araştırma tasarımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vaka çalışması
b) Feministik yaklaşım
c) Halk betimleme/etnografi
d) Fenomeloji / olgu bilim
e) Temellenmiş kuram ( Grounded )
Soru 9- 9. Bir araştırmada incelenen kavramlara ne ad verilir?
a) Değişken
b) Denence
c) Tümevarım
d) Hedef
e) Kuram
Soru 10- 10. Aşağıdakilerden hangisi "araştırma sorusu" için uygun bir örnek oluşturur?
a) Hemşirelerin meslek seçim nedenleri nelerdir?
b) Haftada ne kadar sıklıkla TV izlersiniz?
c) Bu mesleği severek mi seçtiniz?
d) Hastanede uygulanan vardiyalardan memnun musunuz?
e) Basınç yarasını önlemek için kullandığınız yöntem var mıdır?
Soru 11- 11. Aşağıdakilerden hangisi araştırmada incelenen kavramları ya da yapıları ölçmek için araç ve gereç tekniklerinin geliştirilmesi , geçerlik ve güvenilirliğin sağlanması için kullanılan araştırma tasarımlarındandır?
a) İlişki arayıcı tasarım
b) Metodolojik tasarım
c) Sistematik analiz
d) Sekonder analiz
e) Meta analiz
Soru 12- 12. Aşağıdakilerden hangisi tanımlayıcı araştırmaların avantajlı yönlerindendir?
a) Nedenselliği ortaya koyması
b) uzun sürede tamamlanabilir olması
c) Araştırma maliyetinin düşük olması
d) Yarı deneysel araştırmalara göre uzun sürede olması
e) Gözlenen bilgilerin oldukça kapsamlı olması
Soru 13- 13. Aşağıdaki veri toplama yöntemlerinden hangisi "ortak özelliklere sahip insanların belli konular, olaylar hakkında neler hissettiğini ortaya çıkarmak ve yeni fikirler üretmek" amacıyla yapılır?
a) Bireysel derin gözlem
b) Katılarak gözlem
c) Odak grup görüşmesi
d) Dışardan gözlem
e) Sohbet tarzı görüşme
Soru 14- 14. Evreni oluşturan tüm birimler yerine, bazı kurallara göre seçilen birimlerin oluşturduğu temsil gücüne sahip bir alt grup seçilebilir. Bu gruba ne ad verilir?
a) Örneklem
b) Birim
c) Bölgesel evren
d) Sistematik evren
e) Genel evren
Soru 15- 15. Literatür taraması sırasında "iki veya daha fazla kavramın birlikte taranması gerekiyorsa" aşağıdakilerden hangisi öncelikle kullanılmalıdır?
a) İnternet
b) Boolean operatörü
c) Veri tabanı
d) Arama motoru
e) Endnote programı
Soru 16- 16. Bir araştırma makalesinde "araştırma problemi" hangi bölümde ifade edilmelidir?
a) Sonuç ve öneriler bölümü
b) Bulgular bölümü
c) Tartışma bölümü
d) Giriş bölümü
e) Yöntem bölümü
Soru 17- 17. Aşağıdaki hipotezlerden hangisi Null Hipoteze örnektir?
a) Adölesan kızlar sağlıklı beslenme konusunda adölesan erkeklerden daha bilgilidir
b) Adölesan kızlar ve erkekler arasında sağlıklı beslenme bilgisi yönünden anlamlı bir fark vardır
c) A yöntemi basınç yaralarını önlemede daha etkilidir
d) Basınç yaralarını önlemede A yöntemi ile B yöntemi arasında anlamlı bir fark yoktur
e) Adölesan erkeklerin sağlıklı beslenme konusunda bilgileri daha azdır
Soru 18- 18. Tam deneysel araştırmalara aynı zamanda ne ad verilir?
a) Vaka-kontrol çalışmaları
b) Randomize kontrollü çalışmalar
c) Non randomize ön-test son –test grublu çalışma
d) Girişim çalışmaları
e) Müdahele çalışmaları
Soru 19- 19. Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmalarda literatür incelemesinin amaçlarından değildir?
a) Bulguları diğer araştırmalarla karşılaştırmak
b) Araştırmayı planlamak
c) Araştırma projesine mali destek sağlamak
d) Araştırma problemini tanımlamak ve konuyu belirlemek
e) Araştırmanın amaç ve hedeflerini belirlemek
Soru 20- 20. Aşağıdakilerden hangisi "daha önce yapılmış geniş çaplı bir araştırmanın tekrar çalışılmasıyla" yapılan araştırma tasarımıdır?
a) Meta-analiz
b) İTT Analizi
c) Path Analizi
d) Sistematik Analiz
e) Sekonder Analiz

Toplam Soru Miktarı: 20