Not Hesaplama


Ara Sınav Notu: . 0
Bitirme Notu: . 0
Sonuc Not:
Durum:

Bitirme Sınavında En az 40 alınması gerekmektedir.

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ve sınavlara ilişkin usul ve esasları -zenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakül-tesinde yürütülen programların eğitim öğretim faaliyetlerini ve sınavlarına ilişkin usul ve esas-ları kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-nununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Açık öğretim: Kitlesel eğitime yönelik olarak yürütülen programlardaki öğretimi,

 

b) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

 

c)  AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine karşılık gelen krediyi,

 

ç) ANO: Ağırlıklı Not Ortalamasını,

 

d)  BDS: Bağıl Değerlendirme Sistemini,

 

e)  Bilim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin program kurullarını,

 

f) Dekan: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanını,

 

g)  Dekanlık: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığını,

 

ğ) Fakülte (AUZEF): İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesini,

 

h)  Fakülte Kurulu: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Kurulunu, ı) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi -

netim Kurulunu,

 

i)  HBN: Ham Başarı Notunu,

 

j) Merkezi sınav usulü: Akademik takvim çerçevesinde, eş zamanlı olarak Fakülte sınav merkezlerinde yapılan gözetimli sınavları,

 

k)  Program: Fakülte bünyesinde yürütülen ve belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğren-cilere ön lisans veya lisans diploması veren programı,

 

l)  Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

 

m) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

 

n)  Uzaktan öğretim: Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlanan ve yürü-tülen programlardaki öğretimi,

 

o)  Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

 

ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Programların Açılması, Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim Programların açılması

 

MADDE 5 – (1) Açık ve uzaktan öğretim programları, Fakülte Kurulunun teklifi, Se-natonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.


 

Eğitim-öğretim dönemleri

 

MADDE 6 – (1) Bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl ara sınavlar dâhil en az on dört haftadan oluşur.

 

(2) Cumartesi ve pazar günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılır. Bu günlerde eğitim-öğretim ve sınav yapılabilir.

 

Akademik takvim

 

MADDE 7 – (1) Eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl/yılsonu sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti ve materyal ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konular aka-demik takvimde belirtilir. Akademik takvim, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tara-fından belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Kayıt İşlemleri, Ücretler, Kayıt Dondurma, Kayıt İptali Kayıt işlemleri

 

MADDE 8 – (1) Yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, süreleri, usulleri, kayıtta iste-necek belgeler ve kayıt koşulları Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde programların özelliklerine göre Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve ilan edilir. Kayıt yaptırmak için öğrencilerin, istenen şartları yerine getirmesi, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücretini süresi içinde ödemesi gerekir.

 

(2) Yeni kayıtta, kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yap-tırmayanlar kayıt hakkını kaybederler.

 

(3)  Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa Fakültedeki önceki kayıtlarını sildir-meleri gerekir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılır. Bu durumdaki öğrencinin önceki kaydına ilişkin hakları sona erer.

 

(4) Yükseköğretim kurumlarının herhangi birinde, lisans programlarında öğrenime de-vam eden veya mezun olan öğrenciler açıköğretim lisans veya önlisans programlarına, önlisans programlarında öğrenime devam eden veya mezun olan öğrenciler açıköğretim önlisans prog-ramlarına ikinci üniversite kapsamında başvurabilir.

 

(5) Herhangi bir üniversitede kayıtlı veya üniversiteden mezun olan öğrenciler, AUZEF’te aynı adlı programlara kayıt yaptıramazlar.

 

(6)  Öğrencilerin kayıt esnasında sunmuş oldukları resmî belgeler dijital olarak sakla-

nır.

 

(7) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullandıkları veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları belirlenenlerin kayıt işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından iptal edilerek, haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu öğrenciler için diploma dâhil hazırlanan tüm belgeler iptal edilir.

Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücreti

 

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri veya kayıt yenileyebilmeleri için; katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücretini ödemiş olmaları gerekir.

 

(2)  Cari hizmet maliyeti ve öğrenci katkı payına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygu-

 

lanır.

 

(3) Açık öğretim/uzaktan öğretim materyal ücreti, programların özellikleri dikkate alı-narak ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

 

(4)  Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları, öğrenim ücretleri ve materyal ücreti öğrenciye iade edilmez.

 

Öğrenci kimlik kartı

 

MADDE 10 – (1) Düzenlenecek öğrenci kimlik kartı, kesin kayıt yaptıran öğrencinin adresine gönderilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde gazeteye ilan verilir, ilan örneği ve Rektörlük tarafından belirlenen ücret dekontu ile birlikte fakülteye başvurulması halinde öğ-renciye yeni kimlik kartı çıkartılır.


 

Kayıt dondurma

 

MADDE 11 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı hâlinde

 

Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir:

 

a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

 

b)  Fakülte Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya

 

çıkması.

 

(2) Kayıt dondurma her defasında, bir veya iki yarıyıl/bir yıl olmak üzere öğrencinin toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar olabilir.

 

(3) Kayıt dondurulduğunda, öğrencinin öğrenim süresi ve ek süresi işlemez, öğrenci izinli sayılır, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz. Kayıt dondurma süresi sona erdiğinde, öğrenci kaldığı yerden eğitim ve öğretimine devam eder.

 

Kayıt iptali ve kayıt sildirme

 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak kayıt yaptırmış oldukları tespit edilenlerin kayıtları iptal edilir.

 

(2) Kendi isteğiyle kaydını sildirmek isteyen öğrencinin dilekçe ile başvurması gerekir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Dersler, Ders Kaydı, Stajlar, Devam Durumu ve Öğrenim Süresi

 

Dersler

 

MADDE 13 – (1) Dersler; teorik ve/veya uygulamalı derslerden ya da atölye, labora-tuvar, staj ve benzeri uygulama çalışmalarından oluşur. Dersler, yarıyıl/yıl esasına göre düzen-lenir.

 

(2)  Programlarda yer alan dersler, derslerin kredileri ve varsa ön koşulları ile yarıyılla-ra/yıllara dağılımları, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

 

(3) Programların özelliklerine bağlı olarak yapılması gereken uygulamalara ve stajlara ilişkin esaslar Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

 

Ders kaydı

 

MADDE 14 – (1) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek durumunda ol-dukları dönemin başında ve kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Belirtilen sürelerde katkı payını ve/veya açık öğretim/uzaktan öğretim materyal ücretini yatır-mayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, sı-navlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

(2)  Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücretini yatıran öğrenciler, ders kayıtlarını internet ortamında yapar.

 

(3) Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği azami kredi toplamı, yarıyıl uygulamasında bir yarıyılda, yıl esası uygulamasında ise bir yılda tanımlanmış derslerin toplam kredi yükünün %50’sinden fazlasını geçemez. Kredi üst sınırı hesaplanırken, buçuklu sayılar üst tam sayıya tamamlanır.

 

Ders muafiyeti

 

MADDE 15 – (1) Ders muafiyeti; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri için uygulanır, daha önce öğrenim görülen yükseköğretim programlarında alınıp başarılı olunan diğer dersler için muafiyet talebinde bulunulamaz.

 

(2) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olup önlisans veya lisans diplomasına sahip olanlar Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersle-rinden muaf sayılır.

 

(3)  Herhangi bir yükseköğretim programına devam eden ve Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinden başarılı olan öğrencilerin muafiyet işlemleri De-kanlıkça belirlenen tarihler arasında öğrenci talepleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir.


 

(4)  Muafiyet işlemi AUZEF'e kayıt olunan ilk eğitim-öğretim döneminde yapılır, son-raki dönemlerde muafiyet talebinde bulunulamaz.

 

Stajlar

 

MADDE 16 – (1) Programların müfredatlarına bağlı olarak zorunlu staj uygulaması yapılabilir. Fakültede isteğe bağlı staj uygulaması bulunmamaktadır.

 

(2)  Diğer ders ve uygulama yükümlülükleri ile birlikte stajını bitirmeyen öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamazlar.

 

(3)  Staj uygulamasında muafiyet bulunmamaktadır.

 

Devam zorunluluğu

 

MADDE 17 – (1) Fakülte bünyesinde yer alan programlarda yürütülen dersler için de-vam zorunluluğu yoktur. Ancak, özelliklerine bağlı olarak bazı derslerdeki etkinliklere, uygu-lamalara, stajlara devam ile ilgili esaslar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

 

Öğrenim süresi

 

MADDE 18 – (1) Kayıt yaptırdıkları yarıyıldan başlamak üzere öğrenciler; ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Kayıt yenilenmeyen yıl/yarıyıllar azami öğrenim süresine dâhil edilir.

 

(2) Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere mezun olabilmeleri için Fakülte Yönetim Kurulu tarafından azami süreleri aşmamak kaydıyla belirli bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin istekleri üzerine ya program ile ilişikleri kesilir ya da Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen programa intibakları yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Sınavlara İlişkin Hükümler

 

Sınavlar

 

MADDE 19 – (1) Her bir ders için en az bir Ara Sınav, bir Yarıyıl/Yılsonu (Bitirme) Sınavı ve bir Bütünleme Sınavı yapılır.

 

(2)  Mezuniyete Üç Ders Sınavı, kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini ta-mamlayan ancak mezuniyet için en fazla üç derse kadar başarısız (FF) dersi bulunan öğrenciler veya bütün derslerden başarılı olmasına rağmen mezuniyet için gerekli AGNO koşulunu sağ-layamayan öğrenciler için yapılan sınavdır.

 

a) Mezuniyet için aranan AGNO’yu sağlamak amacıyla yapılan sınavlara ancak DD veya DC notu alınan derslerden girilebilir.

 

b) Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan ders/dersler için Mezuniyete Üç Ders Sınavı hakkı yoktur.

 

c) Mezuniyete Üç Ders Sınavı eğitim-öğretim yılı sonunda bir defa yapılır.

 

(3) Sınav tarihleri, sınav kuralları ve uygulama esasları Dekanlık tarafından belirlenerek akademik takvimle birlikte Dekanlık resmî internet sitesinde ilân edilir.

 

(4)  Sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı veya başka bir tekrar sınavı ya-

 

pılmaz.

 

(5)  Uygulaması olan programların ilgili derslerinin başarı değerlendirilmesinde sınav yapma zorunluluğu var ise, bu sınavlar merkezî sınav usulü ile yapılabileceği gibi proje/port-folyo veya ödevlerin değerlendirilmesi yolu ile de yapılabilir.

 

Sınavların geçersiz sayılması

 

MADDE 20 – (1) Sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır ve öğrenci, o oturumdaki tüm derslerden 0 (sıfır) puan almış sayılır.

 

(2)  Öğrencilerin, sınavlara belirtilen zaman ve mekânda girmeleri gerekir. Yanlış bir sınava girmesi durumunda öğrencinin sınavı iptal edilir. Öğrencinin yanlış bir sınava girmesi sonucu aldığı puanlar ilan edilmiş olsa dahi geçersiz sayılır.


 

Sınavlara ve sonuçlara itiraz

 

MADDE 21 – (1) Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuç-larına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elek-tronik ortamda yapılır.

 

(2)  Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

 

(3)  İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

 

(4)  Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye ve-

 

rilmez.

 

Sınavların değerlendirilmesi

 

MADDE 22 – (1) Sınavların değerlendirilmesinde sadece cevap kâğıtlarındaki işaret-lemeler dikkate alınır.

 

(2)  Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değer-

 

lendirilir.

 

(3) Bir ders için Ham Başarı Puanı, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin %40’ı, yarıyıl/yılsonu sınavının ise %60’ı dikkate alınarak hesaplanır.

 

(4) Açık öğretim programları sınavlarında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

 

(5)  Uzaktan öğretim programları sınavlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz, her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

 

(6)  Herhangi bir sebeple ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarına giremeyen veya sınavı geçersiz olan öğrenci bu derslerin sınavlarından sıfır (0) puan almış kabul edilir ve buna göre ders ham başarı puanı hesaplanır.

 

(7)  Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre he-saplanır, değerlendirmede ara sınav, yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alın-maz.

 

Başarı notunun belirlenmesi ve harf notları

 

MADDE 23 – (1) Bitirme/bütünleme sınav notu değerlendirme alt sınırı esasları aşa-ğıda belirtilmiştir:

 

a) Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

 

(2)  Ham Başarı Notu (HBN), öğrencilerin yarıyıl/yıliçi etkinlikleri ve yarıyıl/yılsonu sınavından aldığı puanın ağırlık katsayısına göre ortalamasının alınması ile hesaplanan puandır. Fakültemiz programlarında HBN, yarıyıl/yıl içi etkinleri için toplamda %40; yarıyıl/yılsonu sınavı için %60 oranında ağırlık katsayısı kullanılarak hesaplanır.

 

(3)  HBN’si 35’in altında kalan ve/veya bitirme/bütünleme sınavına hakkı olduğu hâlde girmeyen ya da devamsızlık sebebi ile giremeyen öğrencilerin notları bağıl değerlendirme sis-temindeki hesaplamaya dâhil edilmez. Bunlardan HBN’si 35’in altında kalan ve/veya bitirme/bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler doğrudan FF harf notu alarak kalırlar. HBN’si 100 olan öğrenciler bağıl değerlendirme sistemine dâhil edilmezler ve doğrudan AA alırlar.

 

(4) Bağıl değerlendirme sisteminde başarı puanlarının harf notlarına çevrilmesinde Se-nato tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilen formül kullanılır.

 

(5) Bağıl değerlendirme aralıkları, değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı ve bu öğren-cilerin puanlarına göre oluşan standart sapma değeri dikkate alınarak Senato tarafından belir-lenen esaslara göre tespit edilir.

 

(6)  Bütünleme sınavındaki HBN ortalaması bitirme sınavındaki HBN ortalamasından küçük veya eşit ise bütünleme sınavındaki harf notlarının aralıkları, bitirme sınavında oluşan aralıklar esas alınarak belirlenir. Diğer durumlarda ise bütünleme sınavının değerlendirmesi bağımsız yapılır.


 

ANO, AGNO ve ders tekrarı

 

MADDE 24 – (1) ANO ve AGNO Senato tarafından belirlenen esaslara göre hesaplanır.

 

(2)  Başarı notları (G) ile takdir edilen dersler ile muaf (M) olunan dersler, not ortala-maları hesabına katılmaz.

 

(3)  AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate

 

alınır.

 

(4)  Programdan çıkarılan derslerin yerine öğrencinin hangi dersi/dersleri alacağı, Fa-külte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

 

Başarısızlık durumu

 

MADDE 25 – (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda AGNO’su 1,80’in altında kalan öğren-ciler, sınamalı öğrenci sayılır. Bu alt sınır Fakülte Kurulu kararıyla yükseltilebilir. Sınamalı öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında -netici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

 

(2) AGNO’su birbirini takip eden iki yarıyıl 1,80’in altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Bu alt sınır Fakülte Kurulu kararıyla yükseltilebilir. Başarısız öğrenciler üst yarıyıllardan yeni ders alamazlar ve daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları ders-lerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan (FF) harf notu aldıkları dersleri zorunlu ola-rak, (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri isterlerse tekrar alırlar. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum bel-gesine (transkript) yansır.

 

(3) AGNO’su 1,80’in üstünde olan öğrenciler; bir üst dönemden ders alırken alt yarı-yıllardan başarısız oldukları (FF) harf notu aldığı zorunlu dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllardan, koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir. Bu du-rumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplama-sında not durum belgesine (transkript) yansır.

 

(4)  Ders tekrarı ile AGNO’sunu 1,80’in üzerine çıkaran öğrenciler, en son okudukları yarıyıldan sonra gelen yarıyıldan da bulundukları dönemin kredi üst limitini geçmemek şartıyla ders alarak öğrenimlerine devam ederler. Bu durumda olan öğrenciler, öncelikle (FF) olan ba-şarısız derslerini, sonra alt yarıyıllarda daha önce hiç almadığı derslerini alırlar.

 

(5)  Başarısız olarak geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

 

Sınav dokümanlarının arşivlenmesi

 

MADDE 26 – (1) Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav tarihinden itibaren 6 (altı) ay, cevap kâğıtları ve diğer dokümanlar 2 (iki) yıl süre ile saklanır.

 

(2) Taranmış cevap kâğıtları ayrıca elektronik ortamda 10 (on) yıl süre ile saklanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Mezuniyet ve Diploma

 

Mezuniyet ve diploma

 

MADDE 27 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.

 

(2)  Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.

 

(3) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO’su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.


 

(4)  Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar ve bu durumları sadece not durum belgesinde (transkript) belirtilir. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayıl-mazlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Disiplin işlemleri

 

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-lerine göre yapılır.

 

(2)  Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenci otomasyon sistemi ve eğitim yönetim sistemine giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve bunların başkası tarafından kul-lanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişi-lerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda talep sisteminden başvurması gerekir. Her iki sistemde gerçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.

 

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamazlar.

 

(4)  Açık ve uzaktan öğretim platformlarına internet üzerinden öğrenci tarafından gön-derilen herhangi bir uygulama ödevi, materyal ve dokümanın içeriğinden öğrenci sorumludur.

 

(5) Fakültenin açık ve uzaktan öğretim platformlarına yasal olmayan yollardan girmek isteyen, sistemlere zarar verecek dosyalar gönderen veya bu kişilere yardım ettiği tespit edilen öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Yatay ve dikey geçişler

 

MADDE 29 – (1) Yatay ve dikey geçiş işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Tebligat ve bilgilendirme

 

MADDE 30 – (1) Öğrencilerle ilgili idarî işlemlere ait resmî yazışmalar ve tebligat, elektronik tebligat usulü ile öğrencilerin elektronik posta adreslerine yapılır.

 

(2)  Öğrencilerin başvuru ve talepleri ile ilgili bilgilendirmeler, Çözüm Talep Sistemi veya elektronik posta adresleri üzerinden yapılabilir.

 

(3)  Tüm öğrencileri ilgilendiren duyurular Fakültenin resmî internet sitesinden ilân edi-

 

lir.

 

(4) Elektronik posta adresinden tebligat yapılamaması hâlinde öğrencilerin, otomasyon sistemindeki adreslerine tebligat yapılır. İletişim bilgilerinin doğru ve güncel olmasından öğ-renci sorumludur.

 

Hüküm bulunmayan hâller

 

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygula-nır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

 

MADDE 32 – (1) 23/9/2016 tarihli ve 29836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-tanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

 

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

KAYNAK